ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ವರ್ಗಾವಣೆ

 

ವಿಷಯ

 

ಕಡತದ ಮೂಲ

 

 

ದಿನಾಂಕ

 
 ಭಾಷೆ

ಗಾತ್ರ

 ಡೌನ್ಲೋಡ್

ಫಾರ್ಮಸಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವರ್ಗಾವಣೆ/ ನಿಯೋಜನೆ  ಪಟ್ಟಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ   ಆಕುಕ ಸೇವೆಗಳು     ಕನ್ನಡ ಡೌನ್ಲೋಡ್
2023-24 ನೇ ಸಾಲಿನ 2ನೇ ವರ್ಷದ ಬಿ-ಫಾರ್ಮಾ ಪದವಿ  ವ್ಯಾಸಂಗಕ್ಕೆ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸೇವೆಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಗಳ ಸೇವಾ ನಿರತ ಹಿರಿಯ ಫಾರ್ಮಾಸಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ಕಿರಿಯ ಫಾರ್ಮಾಸಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ   ಅರ್ಜಿ  ಆಹ್ವಾನಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ. ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ   ಆಕುಕ ಸೇವೆಗಳು     ಕನ್ನಡ ಡೌನ್ಲೋಡ್
Sree Chethana M devaramni Tranfer orde ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ   ಆಕುಕ ಸೇವೆಗಳು     ಕನ್ನಡ ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಅಧಿಕೃತ ಜ್ಞಾಪನ ಪತ್ರ - ವಾಹನ ಚಾಲಕರ ವರ್ಗಾವಣೆಯ ಆದೇಶ ಪ್ರತಿV ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ   ಆಕುಕ ಸೇವೆಗಳು     ಕನ್ನಡ ಡೌನ್ಲೋಡ್
BHW Deputation 
ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ   ಆಕುಕ ಸೇವೆಗಳು     ಕನ್ನಡ ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಹಿರಿಯ ಆರೋಗ್ಯ ನಿರೀಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ವರ್ಗಾವಣಾ ಆದೇಶ
 
ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ   ಆಕುಕ ಸೇವೆಗಳು      ಕನ್ನಡ ಡೌನ್ಲೋಡ್

ಗ್ರೂಪ್-ಡಿ ನೌಕರರ ವರ್ಗಾವಣೆ ಸಂಬಂಧ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಆದೇಶ

ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ   ಆಕುಕ ಸೇವೆಗಳು      ಕನ್ನಡ ಡೌನ್ಲೋಡ್

ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಅನುಮೋದಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ ಪ್ರಯೋಗಶಾಲಾ ತಾಂತ್ರಿಕ ಅಧಿಕಾರಿ, ವಿಕಿರಣ ಶಾಸ್ತ್ರ ಚಿತ್ರಣ ಅಧಿಕಾರಿ, ನೇತ್ರಾಧಿಕಾರಿ, ಫಿಜಿಯೋಥೆರಪಿಸ್ಟ್ ನೌಕರರುಗಳ ವರ್ಗಾವಣೆ ಕ್ರೂಢೀಕೃತ ಆದೇಶ ಪ್ರತಿ(ಟಿ.ಸಿ.ಎನ್)

 
ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ   ಆಕುಕ ಸೇವೆಗಳು      ಕನ್ನಡ  ಡೌನ್ಲೋಡ್
 

ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಅನುಮೋದಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ ಪ್ರಯೋಗಶಾಲಾ ತಾಂತ್ರಿಕ ಅಧಿಕಾರಿ, ವಿಕಿರಣ ಶಾಸ್ತ್ರ ಚಿತ್ರಣ ಅಧಿಕಾರಿ, ನೇತ್ರಾಧಿಕಾರಿ, ಫಿಜಿಯೋಥೆರಪಿಸ್ಟ್ ನೌಕರರುಗಳ ನಿಯೋಜನೆಯ ಕ್ರೂಢೀಕೃತ ಆದೇಶ ಪ್ರತಿ(ಟಿ.ಸಿ.ಎನ್)

ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ   ಆಕುಕ ಸೇವೆಗಳು      ಕನ್ನಡ  ಡೌನ್ಲೋಡ್
ವಾಹನಚಾಲಕರ ವರ್ಗಾವಣೆ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ   ಆಕುಕ ಸೇವೆಗಳು      ಕನ್ನಡ  ಡೌನ್ಲೋಡ್
ವಾಹನಚಾಲಕರು (ನಿಯೋಜನೆ) ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ   ಆಕುಕ ಸೇವೆಗಳು      ಕನ್ನಡ  ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಗ್ರೂಪ್-ಡಿ ವರ್ಗಾವಣೆ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ   ಆಕುಕ ಸೇವೆಗಳು      ಕನ್ನಡ  ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಗ್ರೂಪ್-ಡಿ (ನಿಯೋಜನೆ) ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ   ಆಕುಕ ಸೇವೆಗಳು      ಕನ್ನಡ  ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಫಾರ್ಮಸಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ  ವರ್ಗಾವಣೆ  ಪಟ್ಟಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ   ಆಕುಕ ಸೇವೆಗಳು      ಕನ್ನಡ  ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಫಾರ್ಮಸಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ನಿಯೋಜನೆ ಪಟ್ಟಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ   ಆಕುಕ ಸೇವೆಗಳು      ಕನ್ನಡ  ಡೌನ್ಲೋಡ್
Deputatin bhw fssa  ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ   ಆಕುಕ ಸೇವೆಗಳು      ಕನ್ನಡ  ಡೌನ್ಲೋಡ್ 
ಕಛೇರಿ ಅಧೀಕ್ಷಕರ, ಪ್ರಥಮ ದಜೆ೯ ಸಹಾಯಕ ಹಾಗೂ ದ್ವಿತೀಯ ದಜೆ೯ ಸಹಾಯಕ ವಗಾ೯ವಣೆ ಆದೇಶದ ಪ್ರತಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ   ಆಕುಕ ಸೇವೆಗಳು     ಕನ್ನಡ ಡೌನ್ಲೋಡ್

ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸುರಕ್ಷಾಧಿಕಾರಿ (ಕಿ.ಮ.ಆ.ಸ) ವಾಗ೯ವಣೆ ಆದೇಶದ ಪ್ರತಿ

ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ   ಆಕುಕ ಸೇವೆಗಳು     ಕನ್ನಡ ಡೌನ್ಲೋಡ್

Nursing Officers Transfer/Deputation Orders Dated 06/10/2023

 
ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ   ಆಕುಕ ಸೇವೆಗಳು     ಕನ್ನಡ ಡೌನ್ಲೋಡ್

ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಅನುಮೋದಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ  ಗ್ರೂಪ್ ‘ಬಿ’ ವೃಂದದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವರ್ಗಾವಣೆಯ  ಕ್ರೂಢೀಕೃತ ಆದೇಶ ಪ್ರತಿ (2023)

ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ   ಆಕುಕ ಸೇವೆಗಳು     ಕನ್ನಡ ಡೌನ್ಲೋಡ್

ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸುರಾಕ್ಷಾಧಿಕಾರಿ (ವರ್ಗಾವಣೆ/ನಿಯೋಜನೆ)

 
ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ   ಆಕುಕ ಸೇವೆಗಳು     ಕನ್ನಡ ಡೌನ್ಲೋಡ್
 ಆರೋಗ್ಯ  ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸೇವೆಗಳ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಫಾರ್ಮಸಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವರ್ಗಾವಣೆ ಪಟ್ಟಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ   ಆಕುಕ ಸೇವೆಗಳು     ಕನ್ನಡ ಡೌನ್ಲೋಡ್
 ಆರೋಗ್ಯ  ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸೇವೆಗಳ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಫಾರ್ಮಸಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ನಿಯೋಜನೆ ಪಟ್ಟಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ   ಆಕುಕ ಸೇವೆಗಳು     ಕನ್ನಡ ಡೌನ್ಲೋಡ್
 ಹಿರಿಯ ಆರೋಗ್ಯ ನಿರೀಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ನಿಯೋಜನೆ ಆದೇಶ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ   ಆಕುಕ ಸೇವೆಗಳು     ಕನ್ನಡ ಡೌನ್ಲೋಡ್
 ಹಿರಿಯ ಆರೋಗ್ಯ ನಿರೀಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಗುಣಮಟ್ಟ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ನಿಯೋಜನೆ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ   ಆಕುಕ ಸೇವೆಗಳು     ಕನ್ನಡ ಡೌನ್ಲೋಡ್
 ಹಿರಿಯ ಆರೋಗ್ಯ ನಿರೀಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ವರ್ಗಾವಣೆ ಆದೇಶ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ   ಆಕುಕ ಸೇವೆಗಳು     ಕನ್ನಡ ಡೌನ್ಲೋಡ್
 ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸುರಕ್ಷಾಧಿಕಾರಿಗಳು ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ   ಆಕುಕ ಸೇವೆಗಳು     ಕನ್ನಡ ಡೌನ್ಲೋಡ್
 ಆರೋಗ್ಯ ನಿರೀಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ವರ್ಗಾವಣೆ  ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ   ಆಕುಕ ಸೇವೆಗಳು     ಕನ್ನಡ ಡೌನ್ಲೋಡ್
 ಆರೋಗ್ಯ ನಿರೀಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ನಿಯೋಜನೆ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ   ಆಕುಕ ಸೇವೆಗಳು     ಕನ್ನಡ ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಅನುಮೋದಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಗ್ರೂಪ್-ಡಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ವರ್ಗಾವಣೆ ಆದೇಶದ ಪ್ರತಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ   ಆಕುಕ ಸೇವೆಗಳು     ಕನ್ನಡ ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಅನುಮೋದಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಆರೋಗ್ಯ ನಿರೀಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ನಿಯೋಜನೆಯ ಕ್ರೋಢೀಕೃತ ಆದೇಶ ಪ್ರತಿ (2023) ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ   ಆಕುಕ ಸೇವೆಗಳು     ಕನ್ನಡ ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಅನುಮೋದಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ ಪ್ರಯೋಗಶಾಲಾ ತಾಂತ್ರಿಕ ಅಧಿಕಾರಿ ನೌಕರರುಗಳ ವರ್ಗಾವಣೆ/ನಿಯೋಜನೆಯ ಕ್ರೂಢೀಕೃತ ಆದೇಶ ಪ್ರತಿ(ಟಿ.ಸಿ.ಎನ್) ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ   ಆಕುಕ ಸೇವೆಗಳು     ಕನ್ನಡ ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಗ್ರೂಪ್ ಡಿ ನೌಕರನ್ನು ವರ್ಗಾವಣೆ 2023-24 ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ   ಆಕುಕ ಸೇವೆಗಳು     ಕನ್ನಡ ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಅನುಮೋದಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಗ್ರೂಪ್‌ ʼಡಿʼ ನೌಕರರ ವರ್ಗಾವಣೆಯ ಕ್ರೂಢೀಕೃತ ಆದೇಶ ಪ್ರತಿ - 2023 ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ   ಆಕುಕ ಸೇವೆಗಳು     ಕನ್ನಡ ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಅನುಮೋದಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಗ್ರೂಪ್‌ ʼಬಿʼ ನೌಕರರ ವರ್ಗಾವಣೆಯ ಕ್ರೂಢೀಕೃತ ಆದೇಶ ಪ್ರತಿ - 2023 ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ   ಆಕುಕ ಸೇವೆಗಳು     ಕನ್ನಡ ಡೌನ್ಲೋಡ್
ವಾಹನ ಚಾಲಕರು ನಿಯೋಜನೆ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ   ಆಕುಕ ಸೇವೆಗಳು     ಕನ್ನಡ ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಶುಶ್ರೂಷಾಧಿಕಾರಿಗಳ ನಿಯೋಜನೆ  ಪಟ್ಟಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ   ಆಕುಕ ಸೇವೆಗಳು     ಕನ್ನಡ ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಶುಶ್ರೂಷಾಧಿಕಾರಿಗಳ ವರ್ಗಾವಣೆ ಪಟ್ಟಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ   ಆಕುಕ ಸೇವೆಗಳು     ಕನ್ನಡ ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಫಾರ್ಮಸಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ನಿಯೋಜನೆ ಪಟ್ಟಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ   ಆಕುಕ ಸೇವೆಗಳು     ಕನ್ನಡ ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಫಾರ್ಮಸಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವರ್ಗಾವಣೆ ಪಟ್ಟಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ   ಆಕುಕ ಸೇವೆಗಳು     ಕನ್ನಡ ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಗ್ರೂಪ್ ಡಿ ನೌಕರನ್ನು ನಿಯೋಜನೆ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ   ಆಕುಕ ಸೇವೆಗಳು     ಕನ್ನಡ ಡೌನ್ಲೋಡ್
ವಾಹನಚಾಲಕರು ನೌಕರನ್ನು ವರ್ಗಾವಣೆ 2023-24 ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ   ಆಕುಕ ಸೇವೆಗಳು     ಕನ್ನಡ ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಗ್ರೂಪ್ ಡಿ ನೌಕರನ್ನು ವರ್ಗಾವಣೆ 2023-24 ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ   ಆಕುಕ ಸೇವೆಗಳು     ಕನ್ನಡ ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸುರಾಕ್ಷಾಧಿಕಾರಿ (ವರ್ಗಾವಣೆ/ನಿಯೋಜನೆ) ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ   ಆಕುಕ ಸೇವೆಗಳು     ಕನ್ನಡ ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಹಿರಿಯ ಆರೋಗ್ಯ ನಿರೀಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು (ನಿಯೋಜನೆ) ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ   ಆಕುಕ ಸೇವೆಗಳು     ಕನ್ನಡ ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಹಿರಿಯ ಆರೋಗ್ಯ ನಿರೀಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು  (ವರ್ಗಾವಣೆ) ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ   ಆಕುಕ ಸೇವೆಗಳು     ಕನ್ನಡ ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಆರೋಗ್ಯ ನಿರೀಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು (ನಿಯೋಜನೆ) ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ   ಆಕುಕ ಸೇವೆಗಳುನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ   ಆಕುಕ ಸೇವೆಗಳು     ಕನ್ನಡ ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಆರೋಗ್ಯ ನಿರೀಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು (ವರ್ಗಾವಣೆ) ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ   ಆಕುಕ ಸೇವೆಗಳು     ಕನ್ನಡ ಡೌನ್ಲೋಡ್

ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸುರಕ್ಷಾಧಿಕಾರಿಗಳ ವರ್ಗಾವಣೆ ಪಟ್ಟಿ

ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ   ಆಕುಕ ಸೇವೆಗಳು     ಕನ್ನಡ ಡೌನ್ಲೋಡ್

Consolidated Transfer/Deputation Order Copy of Group
'C'(TCN) Employees

ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ   ಆಕುಕ ಸೇವೆಗಳು     ಕನ್ನಡ ಡೌನ್ಲೋಡ್

2023-24 ನೇ ಸಾಲಿನ   ಗ್ರೂಪ್-ಡಿ ನೌಕರರುಗಳ  ವರ್ಗಾವಣೆ ಪಟ್ಟಿ‌  

ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ   ಆಕುಕ ಸೇವೆಗಳು     ಕನ್ನಡ ಡೌನ್ಲೋಡ್

ಫಾರ್ಮಸಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವರ್ಗಾವಣೆ ಪಟ್ಟಿ

ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ   ಆಕುಕ ಸೇವೆಗಳು     ಕನ್ನಡ ಡೌನ್ಲೋಡ್

Deputation Orders Of Nursing Officers

ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ   ಆಕುಕ ಸೇವೆಗಳು     ಕನ್ನಡ ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಅನುಮೋದಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ ವಾಹನ ಚಾಲಕರ ಕ್ರೂಢೀಕೃತ ಆದೇಶ ಪ್ರತಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ   ಆಕುಕ ಸೇವೆಗಳು     ಕನ್ನಡ ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಅನುಮೋದಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸುರಕ್ಷಾಧಿಕಾರಿಗಳ  ವರ್ಗಾವಣೆಯ ಕ್ರೂಢೀಕೃತ ಆದೇಶ ಪ್ರತಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ   ಆಕುಕ ಸೇವೆಗಳು     ಕನ್ನಡ ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಫಾರ್ಮಸಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವರ್ಗಾವಣೆ ಪಟ್ಟಿ, ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ   ಆಕುಕ ಸೇವೆಗಳು     ಕನ್ನಡ ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಅನುಮೋದಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ ಸಹಾಯಕ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗಳ ವರ್ಗಾವಣೆಯ ಕ್ರೂಢೀಕೃತ ಆದೇಶ ಪ್ರತಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ   ಆಕುಕ ಸೇವೆಗಳು     ಕನ್ನಡ ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಗ್ರೂಪ್-ಡಿ ನೌಕರರುಗಳ 2023-2024 ನೇ ಸಾಲಿನ ವರ್ಗಾವಣೆ ಪಟ್ಟಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ   ಆಕುಕ ಸೇವೆಗಳು     ಕನ್ನಡ ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸುರಕ್ಷಾಧಿಕಾರಿ (ANM) ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ   ಆಕುಕ ಸೇವೆಗಳು     ಕನ್ನಡ ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸುರಕ್ಷಾಧಿಕಾರಿ(LHV) ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ   ಆಕುಕ ಸೇವೆಗಳು     ಕನ್ನಡ ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಆರೋಗ್ಯ ನಿರೀಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ (BHW ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ   ಆಕುಕ ಸೇವೆಗಳು     ಕನ್ನಡ ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಹಿರಿಯ ಆರೋಗ್ಯ ನಿರೀಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ (HIS) ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ   ಆಕುಕ ಸೇವೆಗಳು     ಕನ್ನಡ ಡೌನ್ಲೋಡ್
ವಿಕಿರಣ ಶಾಸ್ತ ಚಿತ್ರಣ ಅಧಿಕಾರಿ, ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ಅಧಿಕಾರಿ, ನೇತ್ರಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಪಿಜಿಯೊತೆರಫಿಸ್ಟ್ (TCN) ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ   ಆಕುಕ ಸೇವೆಗಳು     ಕನ್ನಡ ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಕಚೇರಿ ಅಧೀಕ್ಷಕರು, ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು ಮತ್ತು ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರ ವರ್ಗಾವಣೆ ಪಟ್ಟಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ   ಆಕುಕ ಸೇವೆಗಳು     ಕನ್ನಡ ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಫಾರ್ಮಸಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವರ್ಗಾವಣೆ ಪಟ್ಟಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ   ಆಕುಕ ಸೇವೆಗಳು     ಕನ್ನಡ ಡೌನ್ಲೋಡ್
Nursing Officer Transfer Order 2023-24 ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ   ಆಕುಕ ಸೇವೆಗಳು     ಕನ್ನಡ ಡೌನ್ಲೋಡ್
Pharmacist Transfer List ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ   ಆಕುಕ ಸೇವೆಗಳು     ಕನ್ನಡ ಡೌನ್ಲೋಡ್
2023-24ನೇ ಸಾಲಿನ ಶುಶ್ರೂಷಾಧಿಕಾರಿಗಳ ವರ್ಗಾವಣೆ ಪಟ್ಟಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ   ಆಕುಕ ಸೇವೆಗಳು     ಕನ್ನಡ ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಕಿರಿಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ರೇಡಿಯಾಲಾಜಿಕಲ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಸ್ಟ್ಗಳ ವರ್ಗಾ​ವಣೆಯ ಅಂತಿಮ ಪಟ್ಟಿ  

ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ   ಆಕುಕ ಸೇವೆಗಳು

 

ಕನ್ನಡ

 6.30ಎಂ.ಬಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಕಿರಿಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ರೇಡಿಯಾಲಾಜಿಕಲ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಸ್ಟ್ಗಳ ವರ್ಗಾವಣೆಯ ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳ ಪಟ್ಟಿ  

ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ   ಆಕುಕ ಸೇವೆಗಳು

   

ಕನ್ನಡ

1.24ಎಂ.ಬಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಹಿರಿಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ರೇಡಿಯಾಲಾಜಿಕಲ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಸ್ಟ್ಗಳ ವರ್ಗಾವಣೆಯ ಅಂತಿಮ ಪಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳ ಪಟ್ಟಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ   ಆಕುಕ ಸೇವೆಗಳು  

ಕನ್ನಡ

 
1.06ಎಂ.ಬಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್
ನೇತ್ರಾಧಿಕಾರಿಗಳ ವರ್ಗಾವಣೆಯ ಅಂತಿಮ ಪಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳ ಪಟ್ಟಿ  ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ  

ಕನ್ನಡ

 
  ಡೌನ್ಲೋಡ್ 
ಕಿರಿಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪ್ರಯೋಗಶಾಲಾ ತಂತ್ರಜ್ಞರ ವರ್ಗಾವಣೆಯ ಅಂತಿಮ ಪಟ್ಟಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ   ಆಕುಕ ಸೇವೆಗಳು 12/09/2019  

ಕನ್ನಡ

12.44ಎಂ.ಬಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ 
ಕಿರಿಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪ್ರಯೋಗಶಾಲಾ ತಂತ್ರಜ್ಞರ ವರ್ಗಾವಣೆಯ ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳ ಪಟ್ಟಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ   ಆಕುಕ ಸೇವೆಗಳು 09/09/2019

ಕನ್ನಡ

 
6.30ಎಂ.ಬಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ 
ಹಿರಿಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪ್ರಯೋಗಶಾಲಾ ತಂತ್ರಜ್ಞರ ವರ್ಗಾವಣೆಯ ಅಂತಿಮ ಪಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳ ಪಟ್ಟಿ   ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ  

ಕನ್ನಡ

 
  ಡೌನ್ಲೋಡ್ 
ಶುಶ್ರೂಷಕರ ವರ್ಗಾವಣೆಯ ಅಂತಿಮ ಪಟ್ಟಿ  ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ 07/09/2019

ಕನ್ನಡ

 
1.17ಎಂ.ಬಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ 
ಹಿರಿಯ ಶುಶ್ರೂಷಕರ ವರ್ಗಾವಣೆಯ ಅಂತಿಮ ಪಟ್ಟಿ  ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ 07/09/2019  

ಕನ್ನಡ

  ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಶುಶ್ರೂಷಕರ ವರ್ಗಾವಣೆಯ ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳ ಪಟ್ಟಿ (ಹೆಚ್ಚುವರಿ)

ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಆ.ಕು.ಕ ಸೇವೆಗಳು

 

ಕನ್ನಡ

 
97.62ಕೆ.ಬಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ 
ಶುಶ್ರೂಷಕರ ವರ್ಗಾವಣೆಯ ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳ ಪಟ್ಟಿ  

ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಆ.ಕು.ಕ ಸೇವೆಗಳು

   

ಕನ್ನಡ

  ಡೌನ್ಲೋಡ್ 
ಹಿರಿಯ ಶುಶ್ರೂಷಕರ ವರ್ಗಾವಣೆಯ ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳ ಪಟ್ಟಿ  

ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಆ.ಕು.ಕ ಸೇವೆಗಳು

   

ಕನ್ನಡ

  ಡೌನ್ಲೋಡ್ 
ಕಿರಿಯ ಆರೋಗ್ಯ ಸಹಾಯಕಿಯರ ವರ್ಗಾವಣೆಯ ಅಂತಿಮ ಪಟ್ಟಿ  ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ  

ಕನ್ನಡ

 
  ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಕಿರಿಯ ಆರೋಗ್ಯ ಸಹಾಯಕಿಯರ ವರ್ಗಾವಣೆಯ ತಿರಸ್ರತ ಅಜಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ  ನಿರ್ದೇಶಕರು ಆ.ಕು.ಕ ಸೇವೆಗಳು    

ಕನ್ನಡ

2.01ಎಂ.ಬಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ 
ಕಿರಿಯ ಆರೋಗ್ಯ ಸಹಾಯಕಿಯರ ವರ್ಗಾವಣೆಯ ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳ ಪಟ್ಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಆ.ಕು.ಕ ಸೇವೆಗಳು    

ಕನ್ನಡ

26.25ಎಂ.ಬಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಹಿರಿಯ ಆರೋಗ್ಯ ಸಹಾಯಕಿಯರ (LHV) ವರ್ಗಾವಣೆಯ ಅಂತಿಮ ಪಟ್ಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಆ.ಕು.ಕ ಸೇವೆಗಳು 09/09/2019

ಕನ್ನಡ

 
2.41ಎಂ.ಬಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಹಿರಿಯ ಆರೋಗ್ಯ ಸಹಾಯಕಿಯರ (LHV) ವರ್ಗಾವಣೆಯ ತಿರಸ್ರತ ಅಜಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಆ.ಕು.ಕ ಸೇವೆಗಳು    

ಕನ್ನಡ

2.31ಎಂ.ಬಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಹಿರಿಯ ಆರೋಗ್ಯ ಸಹಾಯಕಿಯರ (LHV) ವರ್ಗಾವಣೆಯ ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳ ಪಟ್ಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಆ.ಕು.ಕ ಸೇವೆಗಳು  

ಕನ್ನಡ

 
16.32ಎಂ.ಬಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ 
ಕಿರಿಯ ಪುರುಷ ಆರೋಗ್ಯ ಸಹಾಯಕರ ಅಂತಿಮ ಪಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ತಿರಸ್ಕೃತ ಅರ್ಜಿಗ ಪಟ್ಟಿ.   ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ 09/09/2019

ಕನ್ನಡ

 
25.42ಎಂ.ಬಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಕಿರಿಯ ಪುರುಷ ಆರೋಗ್ಯ ಸಹಾಯಕರ ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳ ಮಾಹಿತಿ.  ನಿರ್ದೇಶಕರು ಆ.ಕು.ಕ ಸೇವೆಗಳು    

ಕನ್ನಡ

16.93ಎಂ.ಬಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್
2019-20 ನೇ ಸಾಲಿನ ಹಿರಿಯ ಪುರುಷ ಆರೋಗ್ಯ ಸಹಾಯಕ ವರ್ಗಾವಣೆಯ ಅಂತಿಮ ಪಟ್ಟಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ ಆಕುಕ ಸೇವೆಗಳು    06/09/2019

ಕನ್ನಡ

 
2.08ಎಂ.ಬಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ 
ಹಿರಿಯ ಪುರುಷ ಆರೋಗ್ಯ ಸಹಾಯಕರ ವರ್ಗಾವಣೆಯ ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಆ.ಕು.ಕ ಸೇವೆಗಳು 09/09/2019 

ಕನ್ನಡ

 
2.57ಎಂ.ಬಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಕ್ಷೇತ್ರ ಆರೋಗ್ಯ ಶಿಕ್ಞಣ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವರ್ಗಾವಣೆಯ ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳ ಪಟ್ಟಿ  ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಆ.ಕು.ಕ ಸೇವೆಗಳು 09/09/2019

ಕನ್ನಡ

 
2.57ಎಂ.ಬಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಫಿಜಿಯೋಥೆರಪಿಸ್ಟ್ಗಳ ವರ್ಗಾವಣೆಯ ಅಂತಿಮ ಪಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳ ಪಟ್ಟಿ  ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ 09/09/2019

ಕನ್ನಡ

 
2.57ಎಂ.ಬಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ 
ಸಲಕರಣಾ ತಂತ್ರಜ್ಞರ ವರ್ಗಾವಣೆಯ ಅಂತಿಮ ಪಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳ ಪಟ್ಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಆ.ಕು.ಕ ಸೇವೆಗಳು    

ಕನ್ನಡ

779.06ಕೆ.ಬಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್
ವಿದ್ಯುತ್ ತಂತ್ರಜ್ಞರವರ್ಗಾವಣೆಯ ಅಂತಿಮ ಪಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳ ಪಟ್ಟಿ  ನಿರ್ದೇಶಕರು ಆ.ಕು.ಕ ಸೇವೆಗಳು  

ಕನ್ನಡ

 
943.30ಕೆ.ಬಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಸಮಾಜ ಕಾರ್ಯಕತರ ವರ್ಗಾವಣೆಯ ಅಂತಿಮ ಪಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳ ಪಟ್ಟಿ  ನಿರ್ದೇಶಕರು ಆ.ಕು.ಕ ಸೇವೆಗಳು  

ಕನ್ನಡ

 
818.06ಕೆ.ಬಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಫಾರ್ಮಾಸಿಸ್ಟ್ ಹಾಗೂ ಹಿರಿಯ ಫಾರ್ಮಾಸಿಸ್ಟ್ ವರ್ಗಾವಣೆಯ ಅಂತಿಮ ಪಟ್ಟಿ  ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ 07/09/2019 

ಕನ್ನಡ

 
17.45ಎಂ.ಬಿ  ಡೌನ್ಲೋಡ್ 
ಫಾರ್ಮಾಸಿಸ್ಟ್ ಹಾಗೂ ಹಿರಿಯ ಫಾರ್ಮಾಸಿಸ್ಟ್ ವರ್ಗಾವಣೆಯ ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳ ಪಟ್ಟಿ  ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಆ.ಕು.ಕ ಸೇವೆಗಳು 01/08/2019  

ಕನ್ನಡ

14.29ಎಂ.ಬಿ  ಡೌನ್ಲೋಡ್ 
ಗ್ರೂಪ್ ಡಿ ನೌಕರರ ವರ್ಗಾವಣೆ ಸಂಬಂದಿಸಿದ ಸುತ್ತೋಲೆ  ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ 07/09/2019  

ಕನ್ನಡ

 
669.30ಕೆ.ಬಿ  ಡೌನ್ಲೋಡ್ 
2019-20 ನೇ ಸಾಲಿನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಆರೋಗ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ವರ್ಗಾವಣೆಯ ಅಂತಿಮ ಪಟ್ಟಿ  ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ 06/09/2019

ಕನ್ನಡ

 
2.11ಎಂ.ಬಿ  ಡೌನ್ಲೋಡ್
2019-20 ನೇ ಸಾಲಿನ ವಾಹನ ಚಾಲಕರ ವರ್ಗಾವಣೆಯ ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳ ಪಟ್ಟಿ  ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಆ.ಕು.ಕ ಸೇವೆಗಳು    

ಕನ್ನಡ

721.79 ಡೌನ್ಲೋಡ್
2019-20 ನೇ ಸಾಲಿನ ಗ್ರೂಪ್ 'ಡಿ' ವರ್ಗಾವಣೆಯ ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳ ಪಟ್ಟಿ  ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಆ.ಕು.ಕ ಸೇವೆಗಳು  

ಕನ್ನಡ

 
11.93ಎಂ.ಬಿ  ಡೌನ್ಲೋಡ್  
2019-20 ನೇ ಸಾಲಿನ ಕಛೇರಿ ಅಧೀಕ್ಷಕರ ವರ್ಗಾವಣೆಯ ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳ ಪಟ್ಟಿ  ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಆ.ಕು.ಕ ಸೇವೆಗಳು  

ಕನ್ನಡ

 
2.08ಎಂ.ಬಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್
2019-20 ನೇ ಸಾಲಿನ ಪ್ರ.ದ.ಸ ವರ್ಗಾವಣೆಯ ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳ ಪಟ್ಟಿ  ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಆ.ಕು.ಕ ಸೇವೆಗಳು    

ಕನ್ನಡ

17.53ಎಂ.ಬಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್  
2019-20 ನೇ ಸಾಲಿನ ದ್ವಿ.ದ.ಸ. ವರ್ಗಾವಣೆಯ ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳ ಪಟ್ಟಿ  ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಆ.ಕು.ಕ ಸೇವೆಗಳು  

ಕನ್ನಡ

 
8.60ಎಂ.ಬಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್  
 2019-20 ನೇ ಸಾಲಿನ ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರ ವರ್ಗಾವಣೆಯ ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳ ಪಟ್ಟಿ  ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ  ಆ.ಕು.ಕ ಸೇವೆಗಳು  

ಕನ್ನಡ

 
893.55ಕೆ.ಬಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್  
2019-20 ನೇ ಸಾಲಿನ ಗ್ರೂಪ್ - ಡಿ ನೌಕರರ ವರ್ಗಾವಣೆಯ ಅಂತಿಮ ಪಟ್ಟಿ  ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ  ಆ.ಕು.ಕ ಸೇವೆಗಳು 05/09/2019  

ಕನ್ನಡ

11.93ಎಂ.ಬಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್  
2019-20 ನೇ ಸಾಲಿನ ವಾಹನ ಚಾಲಕರ ವರ್ಗಾವಣೆಯ ಅಂತಿಮ ಪಟ್ಟಿ  ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ  ಆ.ಕು.ಕ ಸೇವೆಗಳು 05/09/2019

ಕನ್ನಡ

 
2.89ಎಂ.ಬಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್  
2019-20 ನೇ ಸಾಲಿನ ಕಿರಿಯ ಅಭಿಯಂತರರ-III ವರ್ಗಾವಣೆಯ ಅಂತಿಮ ಪಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳ ಪಟ್ಟಿ (2)  ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ  ಆ.ಕು.ಕ ಸೇವೆಗಳು 05/09/2019  

ಕನ್ನಡ

1.74ಎಂ.ಬಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್  
2019-20 ನೇ ಸಾಲಿನ ಪಧವೀದರ ಫಾರ್ಮಾಸಿಸ್ಟ್ ಗಳ ವರ್ಗಾವಣೆಯ ಅಂತಿಮ ಪಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳ ಪಟ್ಟಿ.  ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ  ಆ.ಕು.ಕ ಸೇವೆಗಳು 05/09/2019

ಕನ್ನಡ

 
1.60ಎಂ.ಬಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್  
2019-20 ನೇ ಸಾಲಿನ ಮನೋಶಾಸ್ಟ್ತಜ್ಞರ ವರ್ಗಾವಣೆಯ ಅಂತಿಮ ಪಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳ ಪಟ್ಟಿ  ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ  ಆ.ಕು.ಕ ಸೇವೆಗಳು 05/09/2019 

ಕನ್ನಡ

 
1.72ಎಂ.ಬಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್  
2019-20 ನೇ ಸಾಲಿನ ಸಹಾಯಕ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗಳ ವರ್ಗಾವಣೆಯ ಅಂತಿಮ ಪಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳ ಪಟ್ಟಿ  ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ  ಆ.ಕು.ಕ ಸೇವೆಗಳು 05/09/2019   

ಕನ್ನಡ

4.49ಎಂ.ಬಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್  
2019-20 ನೇ ಸಾಲಿನ ಸಹಾಯಕ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗಳ ವರ್ಗಾವಣೆಯ ಅಂತಿಮ ಪಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳ ಪಟ್ಟಿ (1)  ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ  ಆ.ಕು.ಕ ಸೇವೆಗಳು 06/09/2019 

ಕನ್ನಡ

 
  ಡೌನ್ಲೋಡ್  
2019-20 ನೇ ಸಾಲಿನ ಸಹಾಯಕ ಎಂಟಮಾಲಾಜಿಸ್ಟ್ ವರ್ಗಾವಣೆಯ ಅಂತಿಮ ಪಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳ ಪಟ್ಟಿ  ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ  ಆ.ಕು.ಕ ಸೇವೆಗಳು 05/09/2019 

ಕನ್ನಡ

 
2ಎಂ.ಬಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್  
2019-20 ನೇ ಸಾಲಿನ ಮನೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ತಜ್ಞರ ವರ್ಗಾವಣೆಯ ಅಂತಿಮ ಪಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳ ಪಟ್ಟಿ  ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ  ಆ.ಕು.ಕ ಸೇವೆಗಳು 05/09/2019 

ಕನ್ನಡ

1.71ಎಂ.ಬಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್  
2019-20 ನೇ ಸಾಲಿನ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರ ವರ್ಗಾವಣೆಯ ಅಂತಿಮ ಪಟ್ಟಿ  ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ  ಆ.ಕು.ಕ ಸೇವೆಗಳು 05/09/2019 

ಕನ್ನಡ

 
3.47ಎಂ.ಬಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್  
2019-20 ನೇ ಸಾಲಿನ ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರ ವರ್ಗಾವಣೆಯ ಅಂತಿಮ ಪಟ್ಟಿ  ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ  ಆ.ಕು.ಕ ಸೇವೆಗಳು 05/09/2019 

ಕನ್ನಡ

 
4.93ಎಂ.ಬಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್  
2019-20 ನೇ ಸಾಲಿನ ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರ ವರ್ಗಾವಣೆಯ ಅಂತಿಮ ಪಟ್ಟಿ  ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ  ಆ.ಕು.ಕ ಸೇವೆಗಳು 05/09/2019   

ಕನ್ನಡ

925.72ಕೆ.ಬಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್  
2019-20 ನೇ ಸಾಲಿನ ಕಛೇರಿ ಅಧೀಕ್ಷಕರ ವರ್ಗಾವಣೆಯ ಅಂತಿಮ ಪಟ್ಟಿ  ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ  ಆ.ಕು.ಕ ಸೇವೆಗಳು 05/09/2019 

ಕನ್ನಡ

 
1.79ಎಂ.ಬಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್
2019-20 ನೇ ಸಾ​ಲಿನ ವರ್ಗಾವಣೆಯ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ನಡವಳಿಗಳು

 

ಕನ್ನಡ

1.67ಎಂ.ಬಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಸುತ್ತೋಲೆ - 2019-20ನೇ ಸಾ​ಲಿನ ವರ್ಗಾವಣೆಗೆಯ ಅರ್ಜಿ ನಮೋನೆ ಮತ್ತು ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ  ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ  ಆ.ಕು.ಕ ಸೇವೆಗಳು 01/07/2019  

ಕನ್ನಡ

2.63ಎಂ.ಬಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್


​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 05-12-2023 05:33 PM ಅನುಮೋದಕರು: superadmin


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸೇವೆಗಳ ಆಯುಕ್ತಾಲಯ
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2023, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080