ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ಪದೋನ್ನತಿ

ವಿಷಯ

ಕಡತದ ಮೂಲ

ದಿನಾಂಕ

ಭಾಷೆ

ಗಾತ್ರ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

ಹಿರಿಯ ಶುಶ್ರೂಷಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಶುಶ್ರೂಷಕ ಅಧೀಕ್ಷಕ ದರ್ಜೆ-೨ ಮತ್ತು ಶುಶ್ರೂಷಕ ಅಧೀಕ್ಷಕರ ದರ್ಜೆ-೧ ರ ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತುರ್ತುಗಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.
 
 ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸೇವೆಗಳ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ    ಕನ್ನಡ    ವೀಕ್ಷಿಸಿ

ಹಿರಿಯ ಆರೋಗ್ಯ ನಿರೀಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಆರೋಗ್ಯ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಹುದ್ದೆಗೆ ಪದೋನ್ನತಿ ನೀಡಿ ಸ್ಥಳ ನಿಯುಕ್ತಿಗೊಳಿಸಿರುವ ಕ್ರೋಡೀಕೃತ ಆದೇಶದ ಪಟ್ಟಿ (ದಿನಾಂಕ:11.03.2024)

ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸೇವೆಗಳ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ   ಕನ್ನಡ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ

ವಾಹನ ಚಾಲನಾ ಪರವಾನಗಿ ಹೊಂದಿರುವ ಗ್ರೂಪ್ ಡಿ ನೌಕರರುಗಳಿಗೆ ವಾಹನ ಚಾಲಕರ ಹುದ್ದೆಗೆ ಪದೋನ್ನತಿನೀಡಿ ಸ್ಥಳ ನಿಯುಕ್ತಿಗೊಳಿಸಿರುವಕ್ರೋಡಿಕೃತ ಪಟ್ಟಿ (ದಿನಾಂಕ:11.03.2024)

ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸೇವೆಗಳ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ   ಕನ್ನಡ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ

ವಾಹನ ಚಾಲನ ಪರವಾನಗಿ ಹೊಂದಿರುವ ಗ್ರೂಪ್‌ ಡಿ  ನೌಕರರುಗಳಿಗೆ ವಾಹನ ಚಾಲಕರ ಹುದ್ದೆಯ ಪದೋನ್ನತಿಗೆ ಅರ್ಹರಿರುವವರ ಪಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಹಾಜರಾಗಲು ಸುತ್ತೋಲೆ

ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸೇವೆಗಳ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ   ಕನ್ನಡ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಹಿರಿಯ ಆರೋಗ್ಯ ನಿರೀಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಆರೋಗ್ಯ
ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಪದೋನ್ನತಿಯ  ಸಮಾಲೋಚನೆಯ ಸುತ್ತೋಲೆ, ಅರ್ಹರಿರುವವರ ಪಟ್ಟಿ
ಹಾಗೂ ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳ ಮಾಹಿತಿ
ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸೇವೆಗಳ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ   ಕನ್ನಡ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ

ಕಛೇರಿ ಅಧೀಕ್ಷಕರ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಸಹಾಯಕ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಹುದ್ದೆಗೆ ಪದೋನ್ನತಿ ನೀಡಿರುವ ಆದೇಶ ಪತ್ರ (ದಿನಾಂಕ:06/03/2024)

ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸೇವೆಗಳ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ   ಕನ್ನಡ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ

ಸಹಾಯಕ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆ ಮಾಹಿತಿ ದಿನಾಂಕ:29/02/2024

ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸೇವೆಗಳ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ   ಕನ್ನಡ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ

ಕಛೇರಿ ಅಧೀಕ್ಷಕರ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಸಹಾಯಕ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಹುದ್ದೆಯ ಪದೋನ್ನತಿಯ ಸಮಾಲೋಚನೆಗೆ  ಸುತ್ತೋಲೆ ಹಾಗೂ ಅರ್ಹರಿರುವ ನೌಕರರ ಪಟ್ಟಿ

ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸೇವೆಗಳ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ   ಕನ್ನಡ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ

ಹಿರಿಯ ಆರೋಗ್ಯ ನಿರೀಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಆರೋಗ್ಯ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಹುದ್ದೆಗೆ ಸ್ಥಾನಪನ್ನ ಪದೋನ್ನತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ

ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸೇವೆಗಳ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ   ಕನ್ನಡ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ

ಸುತ್ತೋಲೆ - ಹಿರಿಯ ಶುಶ್ರೂಷಕ ಅಧಿಕಾರಿ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಶುಶ್ರೂಷಕ ಅಧೀಕ್ಷಕರ ದರ್ಜೆ-2/ಶುಶ್ರೂಷಕ ಬೋಧಕರು /ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ಹುದ್ದೆಗೆ ಸ್ಥಾನಪನ್ನ ಪದೋನ್ನತಿಗೆ ಆಕ್ಷೇಪಣಾ ಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸೇವೆಗಳ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ   ಕನ್ನಡ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ

ಸುತ್ತೋಲೆ - ವಾಹನ ಚಾಲಕರ ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ

ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸೇವೆಗಳ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ   ಕನ್ನಡ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ

ಎದ್ದುಕಾಣುವ ಅಂಗವೈಕಲ್ಯದ ಶೇಕಡಾವಾರು ತಿದ್ದುಪಡಿ ಸುತ್ತೋಲೆ

 
 ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸೇವೆಗಳ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ    ಕನ್ನಡ    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಪ್ರ.ದ.ಸ. ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಕಛೇರಿ ಅಧೀಕ್ಷಕರ ಹುದ್ದೆಗೆ ಪದೋನ್ನತಿ ಪಡೆಯಲು ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಣಾ ವರದಿ ಹಾಗೂ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ಕರೆಯುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸೇವೆಗಳ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ   ಕನ್ನಡ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಸುತ್ತೋಲೆ -  ಗ್ರೂಪ್‌ ʼಡಿʼ ನೌಕರರುಗಳು ವಾಹನ ಚಾಲನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಹಾಜರಾಗುವ ಬಗ್ಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸೇವೆಗಳ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ   ಕನ್ನಡ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಸುತ್ತೋಲೆ - ಪದೋನ್ನತಿ ಹೊಂದಿರುವ ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರುಗಳು ಇಲಾಖಾ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ತೇರ್ಗಡೆಯಾದೆ ಇರುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸೇವೆಗಳ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ   ಕನ್ನಡ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಶುಶ್ರೂಷಾ ತರಬೇತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಕಿರಿಯ ಮಹಿಳಾ ಆರೋಗ್ಯ ಸಹಾಯಕಿಯರಿಗೆ ಶುಶ್ರೂಷಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಹುದ್ದೆಗೆ ಸ್ಥಾನಪನ್ನ ಪದೋನ್ನತಿ ನೀಡಿರುವ ಅದೇಶ ಪ್ರತಿ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸೇವೆಗಳ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ   ಕನ್ನಡ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಶುಶ್ರೂಷಾ ತರಬೇತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಕಿರಿಯ ಮಹಿಳಾ ಆರೋಗ್ಯ ಸಹಾಯಕ ನೌಕರರುಗಳಿಗೆ ದಿನಾಂಕ:24/01/2024 ರಂದು ಸಮಾಲೋಚನೆ ಮುಖಾಂತರ ಶುಶ್ರೂಷಾಧಿಕಾರಿ ಹುದ್ದೆಗೆ ಪದೋನ್ನತಿ ನೀಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ಶುಶ್ರೂಷಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.
 
 
ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸೇವೆಗಳ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ   ಕನ್ನಡ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಶುಶ್ರೂಷಾ ತರಬೇತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಕಿರಿಯ ಮಹಿಳಾ ಆರೋಗ್ಯ ಸಹಾಯಕ ನೌಕರರುಗಳಿಗೆ ದಿನಾಂಕ:24/01/2024 ರಂದು ಸಮಾಲೋಚನೆ ಮುಖಾಂತರ ಶುಶ್ರೂಷಾಧಿಕಾರಿ ಹುದ್ದೆಗೆ ಸ್ಥಳ ನಿಯುಕ್ತಿಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಸುತ್ತೋಲೆ
ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸೇವೆಗಳ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ   ಕನ್ನಡ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಹಿರಿಯ ಶುಶ್ರೂಷಾಧಿಕಾರಿ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಶುಶ್ರೂಷಕ ಅಧೀಕ್ಷಕರ ದರ್ಜೆ-೨ / ಶುಶ್ರೂಷ
ಬೋಧಕರು/ ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ರ ಹುದ್ದೆಗೆ ಪದೋನ್ನತಿ  ನೀಡಲು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಾಣ ವರದಿಗಳು ಹಾಗೂ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ
ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸೇವೆಗಳ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ   ಕನ್ನಡ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಕಿರಿಯ ಆರೋಗ್ಯ ನಿರೀಕ್ಷಾಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಹಿರಿಯ ಆರೋಗ್ಯ ನಿರೀಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಹುದ್ದೆಗೆ ಸ್ಥಾನಪನ್ನ ಪದೋನ್ನತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸೇವೆಗಳ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ   ಕನ್ನಡ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸುರಕ್ಷಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ನರ್ಸಿಂಗ್‌ ಸೂಪರಿಂಟೆಂಡೆಂಟ್‌ (ಪಬ್ಲಿಕ್‌ ಹೆಲ್ತ್)‌ ಗ್ರೇಡ್-‌II ಹುದ್ದೆಗೆ ಸ್ಥಾನಪನ್ನ ಪದೋನ್ನತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸೇವೆಗಳ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ   ಕನ್ನಡ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಹಿರಿಯ ಆರೋಗ್ಯ ನಿರೀಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಆರೋಗ್ಯ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಹುದ್ದೆಗೆ ‍ಸ್ಥಾನಪನ್ನ ಪದೋನ್ನತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸೇವೆಗಳ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ   ಕನ್ನಡ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಸಹಾಯಕ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಪದೋನ್ನತಿ ಹುದ್ದೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ದಾಖಲಾತಿಗಳಿಗೆ ಆಕ್ಷೇಪಣೆಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲು ಸುತ್ತೋಲೆ ಹೊರಡಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸೇವೆಗಳ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ   ಕನ್ನಡ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಸುತ್ತೋಲೆ - ಹಿರಿಯ ಶುಶ್ರೂಷಾಧಿಕಾರಿ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಶುಶ್ರೂಷಕ ಅಧೀಕ್ಷಕರ ದರ್ಜೆ-೨ / ಶುಶ್ರೂಷ ಬೋಧಕರು/ ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ರ ಹುದ್ದೆಗೆ ಪದೋನ್ನತಿ  ನೀಡಲು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಾಣ ವರದಿಗಳು ಹಾಗೂ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸೇವೆಗಳ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ   ಕನ್ನಡ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸುರಕ್ಷಾಧಿಕಾರಿ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸುರಕ್ಷಾಧಿಕಾರಿ ಹುದ್ದೆಗೆ ಸ್ಥಾನಪನ್ನ ಪದೋನ್ನತಿ ನೀಡಲು CRs ಹಾಗೂ ಇತರೆ ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸೇವೆಗಳ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ   ಕನ್ನಡ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸೇವೆಗಳ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ   ಕನ್ನಡ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಪರಿಪ್ಕೃತ ಹಿರಿಯ ಶುಶ್ರೂಷಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸೇವೆಗಳ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ   ಕನ್ನಡ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಉಪ ಜಿಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಜಿಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಹುದ್ದೆಯ ಪದೋನ್ನತಿಗೆ ಆಕ್ಷೇಪಣೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸೇವೆಗಳ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ   ಕನ್ನಡ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಕಛೇರಿ ಅಧೀಕ್ಷಕರ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಸಹಾಯಕ ಆಡಳಿತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಹುದ್ದೆಗೆ ಪದೋನ್ನತಿ ನೀಡಲು  ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾ ವರದಿ ಹಾಗೂ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ದಾಖಲಾತಿಯನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸೇವೆಗಳ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ   ಕನ್ನಡ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಹಿರಿಯ ಫಾರ್ಮಸಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಹುದ್ದೆಯ ಪದೋನ್ನತಿಯನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿದವರ/ವರದಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದವರ ಪದೋನ್ನತಿಯನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ" ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸೇವೆಗಳ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ   ಕನ್ನಡ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಹಿರಿಯ ಆರೋಗ್ಯ ನಿರೀಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಆರೋಗ್ಯ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಹುದ್ದೆಯ ಪದೋನ್ನತಿಗೆ  CRs   ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಅವಶ್ಯವಿರುವ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸೇವೆಗಳ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ   ಕನ್ನಡ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಸುತ್ತೋಲೆ - ಪದೋನ್ನತಿಗೆ ಬಾಕಿಯಿರುವ ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೋರಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸೇವೆಗಳ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ   ಕನ್ನಡ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
Nursing Superintendent Grade 2 to Nursing Superintendent Grade 1 Objection List ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸೇವೆಗಳ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ   ಕನ್ನಡ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
Nursing Superintendent Grade 2 to Nursing Superintendent Grade 1 Objection List ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸೇವೆಗಳ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ   ಕನ್ನಡ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಸುತ್ತೋಲೆ - ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸುರಕ್ಷಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಪದೋನ್ನತಿಗೆ ಅವಶ್ಯವಿರುವ CRs ಹಾಗೂ ಇತರೆ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನ. ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸೇವೆಗಳ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ   ಕನ್ನಡ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಗದ ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರ ಹುದ್ದೆಯ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸೇವೆಗಳ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ   ಕನ್ನಡ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಸಹಾಯಕ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸೇವೆಗಳ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ   ಕನ್ನಡ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಕಛೇರಿ ಅಧೀಕ್ಷಕರುಗಳ ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸೇವೆಗಳ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ   ಕನ್ನಡ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರುಗಳ ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸೇವೆಗಳ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ   ಕನ್ನಡ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಸಹಾಯಕ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಪದೋನ್ನತಿಗಾಗಿ ೦೫ ವರ್ಷಗಳ ರಹಸ್ಯ ಕಾರ್ಯ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸೇವೆಗಳ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ   ಕನ್ನಡ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ವಾಹನ ಚಾಲನಾ ಪರವಾನಗಿ ಹೊಂದಿರುವ ಗ್ರೂಪ್ ಡಿ ನೌಕರರುಗಳಿಗೆ ವಾಹನ ಚಾಲಕರ ಹುದ್ದೆಗೆ ಪದೋನ್ನತಿ  ನೀಡಿ ಸ್ಥಳ ನಿಯುಕ್ತಿಗೊಳಿಸಿರುವ ಕ್ರೋಡಿಕೃತ ಪಟ್ಟಿ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸೇವೆಗಳ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ   ಕನ್ನಡ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ವಾಹನ ಚಾಲನ ಪರವಾನಗಿ ಹೊಂದಿರುವ ಗ್ರೂಪ್‌ ಡಿ ನೌಕರರುಗಳಿಗೆ ದಿನಾಂಕ:04.09.2023 ರಂದು ಸಮಾಲೋಚನೆ ಮುಖಾಂತರ ವಾಹನ ಚಾಲಕರ ಹುದ್ದೆಗೆ ಸ್ಥಳ ನಿಯುಕ್ತಿಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ  ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸೇವೆಗಳ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ   ಕನ್ನಡ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ವಾಹನ ಚಾಲಕರ ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳ ಮಾಹಿತಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸೇವೆಗಳ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ   ಕನ್ನಡ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಶುಶ್ರೂಷಕ ತರಬೇತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸುರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಾನಪನ್ನ ಪದೋನ್ನತಿ ನೀಡಲು ಅರ್ಹರಿರುವವರ ಅಂತಿಮ ಪಟ್ಟಿ". ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸೇವೆಗಳ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ   ಕನ್ನಡ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರ  ವೃಂದದ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ 01.07.2023 ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸೇವೆಗಳ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ   ಕನ್ನಡ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ವಾಹನ ಚಾಲನಾ ಪರವನಾಗಿ ಹೊಂದಿರುವ ಗ್ರೂಪ್-ಡಿ ನೌಕರರುಗಳಿಗೆ ವಾಹನ ಚಾಲಕರ ಹುದ್ದೆಗೆ ಪದೋನ್ನತಿ ನೀಡಲು ವಾಹನ ಚಾಲನಾ ಸಾಮರ್ಥ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸೇವೆಗಳ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ   ಕನ್ನಡ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಶುಶ್ರೂಷಕ ಅಧೀಕ್ಷಕರ ದರ್ಜೆ-೨ ರ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಶುಶ್ರೂಷಕ ಅಧೀಕ್ಷಕರ ದರ್ಜೆ-೧ ರ ಹುದ್ದೆಗೆ ಪದೋನ್ನತಿ ನೀಡಲು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಾಣ ವರದಿಗಳು ಹಾಗೂ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸೇವೆಗಳ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ   ಕನ್ನಡ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಉಪ ಜಿಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಜಿಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಹುದ್ದೆಯ ಪದೋನ್ನತಿ ವಾರ್ಷಿಕ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಣಾ ವರದಿ ಅಹ್ವಾನಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸೇವೆಗಳ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ   ಕನ್ನಡ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಜಿಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯ  ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಆರೋಗ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಹುದ್ದೆಯ ಪದೋನ್ನತಿಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಣಾ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ. ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸೇವೆಗಳ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ   ಕನ್ನಡ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಸುತ್ತೋಲೆ - ಹಿರಿಯ ಶುಶ್ರೂಷಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಶುಶ್ರೂಷಕ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ದರ್ಜೆ-೧ ಮತ್ತು ೨ ರ ಮಂಜೂರಾದ, ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಹಾಗೂ ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸೇವೆಗಳ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ   ಕನ್ನಡ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಸುತ್ತೋಲೆ- ಸಿಲ್ಡ್‌ ಟ್ರೇಡ್ಸ್ ಮೆನ್‌ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಸೇವಾ ಅಭಿಯಂತರರ ಹುದ್ದೆಯ ಪದೋನ್ನತಿಗೆ CRs ಆಹ್ವಾನಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸೇವೆಗಳ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ   ಕನ್ನಡ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಶುಶ್ರೂಷಕ ತರಬೇತಿ ಹೊಂದಿದ ಕಿರಿಯ ಮಹಿಳಾ ಆರೋಗ್ಯ ಸಹಾಯಕ ನೌಕರರಿಗೆ ಶುಶ್ರೂಷಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಹುದ್ದೆಗೆ ಪದೋನ್ನತಿ ನೀಡಲು ಅರ್ಹ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಸುತ್ತೋಲೆ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸೇವೆಗಳ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ   ಕನ್ನಡ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಹಿರಿಯ ಫಾರ್ಮಾಸಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ಚೀಫ್‌ ಪಾರ್ಮಾಸಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಹುದ್ದೆಯ ಪದೋನ್ನತಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ತವ್ಯಕ್ಕೆ ವರದಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಹಾಗೂ ವರದಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದ ವಿವರ ಒದಗಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.
 

ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸೇವೆಗಳ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ

 

ಕನ್ನಡ

 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

ಶುಶ್ರೂಷಕ ತರಬೇತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಕಿರಿಯ ಮಹಿಳಾ ಆರೋಗ್ಯ ಸಹಾಯಕಿ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಶುಶ್ರೂಷಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಹುದ್ದೆಗೆ ಸ್ಥಾನಪನ್ನ ಪದೋನ್ನತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ

ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸೇವೆಗಳ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ

 

ಕನ್ನಡ

 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

ಫಾರ್ಮಾಸಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಹಿರಿಯ ಫಾರ್ಮಾಸಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಹುದ್ದೆಗೆ ಪದೋನ್ನತಿ ಆದೇಶ ದಿನಾಂಕ:30.05.2023

ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸೇವೆಗಳ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ

30-05-2023

ಕನ್ನಡ

 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

Remaining vacancies of Senior Pharmacy officer after counselling dated 29-05-2023

ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸೇವೆಗಳ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ

 

ಕನ್ನಡ

 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

ಹಿರಿಯ ಫಾರ್ಮಸಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆ ಮಾಹಿತಿ.

ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸೇವೆಗಳ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ

 

ಕನ್ನಡ

 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

ಆರೋಗ್ಯ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಮುಖ್ಯ ಆರೋಗ್ಯ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಹುದ್ದೆಯ ಪದೋನ್ನತಿಗೆ ಅರ್ಹರಿರುವ ಪಟ್ಟಿ

ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸೇವೆಗಳ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ

 

ಕನ್ನಡ

 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

ಆರೋಗ್ಯ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಮುಖ್ಯ ಆರೋಗ್ಯ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಹುದ್ದೆಯ ಪದೋನ್ನತಿಗೆ ಸಮಾಲೋಚನೆಗೆ ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳ ಮಾಹಿತಿ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸೇವೆಗಳ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ   ಕನ್ನಡ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ

ಫಾರ್ಮಾಸಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಹಿರಿಯ ಫಾರ್ಮಾಸಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಹುದ್ದೆಯ ಪದೋನ್ನತಿಯ ಸಮಾಲೋಚನೆಗೆ ಅರ್ಹರಿರುವವರ ಪಟ್ಟಿ

ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸೇವೆಗಳ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ

 

ಕನ್ನಡ

 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

ಉಪ ಮುಖ್ಯ ಪಾರ್ಮಸಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ  ಪದೋನ್ನತಿಯ ಕ್ರೂಢೀಕೃತ ಆದೇಶ ಪ್ರತಿ

ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸೇವೆಗಳ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ

 

ಕನ್ನಡ

 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರ ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ

ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸೇವೆಗಳ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ

 

ಕನ್ನಡ

 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

ಹಿರಿಯ ಫಾರ್ಮಾಸಿ ಅಧಿಕಾರಿಯ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಉಪ ಮುಖ್ಯ
ಫಾರ್ಮಾಸಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಹುದ್ದೆಯ ಪದೋನ್ನತಿಗೆ ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳ ಮಾಹಿತಿ

ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸೇವೆಗಳ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ

19-05-2023

ಕನ್ನಡ

 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

ಮುಖ್ಯ ಫಾರ್ಮಾಸಿ ಅಧಿಕಾರಿಯ ಹುದ್ದೆಯ ಪದೋನ್ನತಿಗೆ ಸಮಾಲೋಚನೆ.

ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸೇವೆಗಳ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ

19-05-2023

ಕನ್ನಡ

 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

ಸಹಾಯಕ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಹುದ್ದೆಯ ಪದೋನ್ನತಿಗೆ  ಸಿ.ಆರ್.ಎಸ್.‌ ಆಹ್ವಾನ

ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸೇವೆಗಳ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ

 

ಕನ್ನಡ

 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

ಶುಶ್ರೂಷಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಹುದ್ದೆಯ ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಯ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ

ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸೇವೆಗಳ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ

 

ಕನ್ನಡ

 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

ಸೇವಾ ಅಭಿಯಂತರರ ಆಧಿಕಾರಿಗಳ ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡುವ  ಬಗ್ಗೆ

ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸೇವೆಗಳ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ

13-03-2023

ಕನ್ನಡ

646KB

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

Circular-Regarding Submission of Necessary Documents and Written
Refusal Letter for the Promotion of Health Inspecting Supervising
Officer to the Post of Chief Health Inspecting Supervising Officer:

ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸೇವೆಗಳ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ

15-03-2023

ಕನ್ನಡ

1.7MB

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

Circular-Regarding Submission of Necessary Documents and Written
Refusal Letter for the Promotion of License Holding Group 'D' to the
Post of Drivers

ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸೇವೆಗಳ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ

15-03-2023

ಕನ್ನಡ

3.4MB

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

ಹಿರಿಯ ಫಾರ್ಮಾಸಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆ ಮಾಹಿತಿ

ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸೇವೆಗಳ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ

14-03-2023

ಕನ್ನಡ

796KB

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

ಹಿರಿಯ ಮಹಿಳಾ ಆರೋಗ್ಯ ಸಹಾಯಕಿರ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಜಿಲ್ಲಾ ಶುಶ್ರೂಷಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಹುದ್ದೆಯ ಪದೋನ್ನತಿಯ ಸಮಾಲೋಚನೆ ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳ ಮಾಹಿತಿ

ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸೇವೆಗಳ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ

13-01-2021

ಕನ್ನಡ

1491KB

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

ಸಹಾಯಕ ವೈದ್ಯಕೀಯ ದಾಖಲಾತಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ದಾಖಲಾತಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಹುದ್ದೆಯ ಪದೋನ್ನತಿಯ ಕೃಢೀಕೃತ ಆದೇಶದ ಪ್ರತಿ

ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸೇವೆಗಳ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ

28-12-2020

ಕನ್ನಡ

998KB

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

ದ್ವಿ.ದ.ಸ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಪ್ರ.ದ.ಸ ಹುದ್ದೆಗೆ ಪದೋನ್ನತಿ ನೀಡಿರುವ ಪಟ್ಟಿ

ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸೇವೆಗಳ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ

24-12-2020

ಕನ್ನಡ

13993KB

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

ಹಿರಿಯ ಮಹಿಳಾ ಆರೋಗ್ಯ ಸಹಾಯಕಿಯ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಡಿ.ಎನ್.ಓ ಹುದ್ದೆಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಿತದೃಷ್ಠಿಯಿಂದ ಸ್ವಂತ ವೇತನದಲ್ಲಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ನೇಮಿಸಲು ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸೇವೆಗಳ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ

29-12-2020

ಕನ್ನಡ

4819KB

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

ವಾಹನ ಚಾಲಕರ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಹಿರಿಯ ವಾಹನ ಚಾಲಕರ ಹುದ್ದೆಯ ಪದೋನ್ನತಿಗೆ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಣಾ ವರದಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸೇವೆಗಳ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ

24-12-2020

ಕನ್ನಡ

1041KB

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್.ಸಿ ಉರ್ಣೀತರಾದ ಗ್ರೂಪ್-ಡಿ ನೌಕರರ ಪದೋನ್ನತಿ ಹಾಗೂ ವಾಹನ ಚಾಲಕರ ವೃಂದ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಣಾ ವರದಿ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಇತರೆ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸೇವೆಗಳ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ

 

ಕನ್ನಡ

 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

ಫಾರ್ಮಸಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಹಿರಿಯ ಫಾರ್ಮಾಸಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಹುದ್ದೆಯ ಪದೋನ್ನತಿಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಾಹಣಾ ವರದಿಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸೇವೆಗಳ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ

 

ಕನ್ನಡ

 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

ದ್ವಿ.ದ.ಸ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಪ್ರ.ದ.ಸ ಹುದ್ದೆಯ ಪದೋನ್ನತಿಯ ಸಮಾಲೋಚಗೆ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ

ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸೇವೆಗಳ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ

 

ಕನ್ನಡ

 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

ದ್ವಿ.ದ.ಸ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಪ್ರ.ದ.ಸ ಹುದ್ದೆಯ ಪದೋನ್ನತಿ ನಡೆಯುವ ಸಮಾಲೋಚನೆಗೆ ಆಂತಿಮ ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳ ಪಟ್ಟಿ ( 22-12-2020 ರಂತೆ)

ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸೇವೆಗಳ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ

 

ಕನ್ನಡ

 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

ದ್ವಿ.ದ.ಸ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಪ್ರ.ದ.ಸ ಹುದ್ದೆಯ ಪದ್ನೋನತಿಯ ಸಮಾಲೋಚನೆಗೆ ಅರ್ಹರಿರುವ ಅಂತಿಮ ಪಟ್ಟಿ

ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸೇವೆಗಳ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ

 

ಕನ್ನಡ

 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

ಶುಶ್ರೂಷಾಧಿಕಾರಿ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಹಿರಿಯ ಶುಶ್ರೂಷಾಧಿಕಾರಿ ಹುದ್ದೆಗೆ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಜಾತಿ ಮತ್ತು ಪರಿಶಿಷ್ಠ ವರ್ಗದ ಹಿಂಬಾಕಿ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಪದೋನ್ನತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ

ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸೇವೆಗಳ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ

 

ಕನ್ನಡ

 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

ದ್ವಿ.ದ.ಸ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಪ್ರ.ದ.ಸ ಹುದ್ದೆಯ ಪದೋನ್ನತಿಗೆ ನಡೆಯುವ ಸಮಾಲೋಚನೆ ಬಗ್ಗೆ

ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸೇವೆಗಳ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ

 

ಕನ್ನಡ

 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

ದ್ವಿ.ದ.ಸ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಪ್ರ.ದ.ಸ ಹುದ್ದೆಯ ಪದೋನ್ನತಿಗೆ ನಡೆಯುವ ಸಮಾಲೋಚನೆಗೆ ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳ ಮಾಹಿತಿ

ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸೇವೆಗಳ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ

 

ಕನ್ನಡ

 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

ದ್ವಿ ದ ಸ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಪ್ರ ದ ಸ ಹುದ್ದೆಯ ಸಮಾಲೋಚನೆಯ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಮುಂದೂಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ

ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸೇವೆಗಳ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ

 

ಕನ್ನಡ

 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

ಕಿರಿಯ  ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪ್ರಯೋಗಶಾಲಾ ತಂತ್ರಜ್ಞರ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಹಿರಿಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪ್ರಯೋಗಶಾಲಾ ತಂತ್ರಜ್ಞರ  ಪದೋನ್ನತಿಯ ಹುದ್ದೆಗೆ ಅರ್ಹರಿರುವವರ ತಾತ್ಕಲಿಕ ಪಟ್ಟಿ (ಹಾಗೂ ಅಕ್ಷೇಪಣೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ)

ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸೇವೆಗಳ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ

26-11-2020

ಕನ್ನಡ

 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

ಹಿರಿಯ ಮಹಿಳಾ ಸಹಾಯಕಿಯರ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಜಿಲ್ಲಾ ಶುಶ್ರೂಷಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಹುದ್ದೆಯ ಪದೋನ್ನತಿಗೆ CRs ಆಹ್ವಾನಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ

ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸೇವೆಗಳ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ

 11-11-2020

 ಕನ್ನಡ

 676 ಕೆ.ಬಿ.

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

ಶುಶ್ರೂಷಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಹಿರಿಯ ಶುಶ್ರೂಷಾಧಿಕಾರಿ ಹುದ್ದೆಯ ಪದೋನ್ನತಿಗೆ CRs - ಆಹ್ವಾನಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ( ಬ್ಯಾಕ್‍ಲಾಕ್)

ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸೇವೆಗಳ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ

  03-11-2020

 ಕನ್ನಡ

 2.7 ಎಂ.ಬಿ.

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

ಕಿರಿಯ ಪುರುಷ ಆರೋಗ್ಯ ಸಹಾಯಕರ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಹಿರಿಯ ಪುರುಷ ಆರೋಗ್ಯ ಸಹಾಯಕ ಹುದ್ದೆಗೆ ಪದೋನ್ನತಿ ನೀಡಲು CRs ಆಹ್ವಾನಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ

ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸೇವೆಗಳ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ

22-10-2020

 ಕನ್ನಡ

 604.85 ಕೆ.ಬಿ.

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

ಕಿರಿಯ ಪುರುಷ ಆರೋಗ್ಯ ಸಹಾಯಕರ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಹಿರಿಯ ಪುರುಷ ಆರೋಗ್ಯ ಸಹಾಯಕ ಹುದ್ದೆಗೆ ಪದೋನ್ನತಿ

 

 

 

 

 ವೀಕ್ಷಿಸಿ

ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕ/ಶೀಘ್ರಲಿಪಿಗಾರರ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಕಚೇರಿ ಅಧೀಕ್ಷಕರ ಹುದ್ದೆಗೆ ಸ್ಥಾನಪನ್ನ ಪದೋನ್ನತಿ ನೀಡಿ ನೇಮಕ ಮಾಡಲಾಗಿರುವ ಸ್ಥಳ ಮಾರ್ಪಡಿನ ಮರು ಸಮಾಲೋಚನೆ ನಡೆಸುವ ಬಗ್ಗೆ

 

 

 

 

 ವೀಕ್ಷಿಸಿ

ದಿ. 22-10-2020 ರಂದು ಸಮಾಲೋಚನೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಬೇಕಿರುವ ಅರ್ಹ ಕಛೇರಿ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ

 

 

 

 

 ವೀಕ್ಷಿಸಿ

ಕಛೇರಿ ಅಧೀಕ್ಷಕರ ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳ ಪಟ್ಟಿ

 

 

 

 

 ವೀಕ್ಷಿಸಿ

    ಕ್ಷೇತ್ರ ಆರೋಗ್ಯ ಶಿಕ್ಷಾಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಉಪ ಜಿಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯ ಶಿಕ್ಷಾಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಹುದ್ದೆಗೆ ಪದೋನ್ನತಿ ಹೊಂದಿದವರ ಕೃಢೀಕೃತ ಆದೇಶ ಪ್ರತಿ

 

 

 

 

 ವೀಕ್ಷಿಸಿ

    ಕ್ಷೇತ್ರ ಆರೋಗ್ಯ ಶಿಕ್ಷಾಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ  ಉಪ ಜಿಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ  ಹುದ್ದೆಯ ಪದೋನ್ನತಿಗೆ ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳ ಮಾಹಿತಿ

 

 

 

 

 ವೀಕ್ಷಿಸಿ

    ಕ್ಷೇತ್ರ ಆರೋಗ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಉಪ ಜಿಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಹುದ್ದೆಗೆ ಹಾಗೂ ನೇತ್ರಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಹಿರಿಯ ನೇತ್ರಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಹುದ್ದೆಯ ಪದೋನ್ನತಿಯ ಸಮಾಲೋಚನೆಯ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಮೂಂದೂಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ

 

 

 

 

 ವೀಕ್ಷಿಸಿ

    ಕ್ಷೇತ್ರ ಆರೋಗ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಉಪ ಜಿಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ ಹುದ್ದೆಗೆ ಸ್ಥಾನಪನ್ನ ಪದೋನ್ನತಿಯ ಹುದ್ದೆಗೆ ಅರ್ಹರಿರುವ ಪಟ್ಟಿ

 

 

 

 

 ವೀಕ್ಷಿಸಿ

    ಕ್ಷೇತ್ರ ಆರೋಗ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಉಪ ಜಿಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ ಹುದ್ದೆಗೆ ಸ್ಥಾನಪನ್ನ ಪದೋನ್ನತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ

 

 

 

 

 ವೀಕ್ಷಿಸಿ

     ನೇತ್ರಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಹಿರಿಯ ನೇತ್ರಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಹುದ್ದೆಯ ಪದೋನ್ನತಿಗೆ ಅರ್ಹರಿರುವ ಪಟ್ಟಿ ಹಾಗು ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆ ಮಾಹಿತಿ

 

 

 

 

 ವೀಕ್ಷಿಸಿ

    ಕಿರಿಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ರೇಡಿಯಾಜಿಕಲ್‌ ತಂತ್ರಜ್ಞರ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಹಿರಿಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ರೇಡಿಯಾಜಿಕಲ್‌ ತಂತ್ರಜ್ಞರ ಹುದ್ದೆಯ ಪದನ್ನೋತಿಗೆ ಅರ್ಹರಿರುವರ ಪಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳ ಮಾಹಿತಿ

 

 

 

 

 ವೀಕ್ಷಿಸಿ

    ಪ್ತಥರ್ಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಕಛೇರಿ ಅಧೀಕ್ಷಕರ ಹುದ್ದೆಯ ಪದೋನ್ನತಿಯನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿರುವವರ ಪಟ್ಟಿ

 

 

 

 

 ವೀಕ್ಷಿಸಿ

    ಫಾರ್ಮಾಸಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಹಿರಿಯ ಫಾರ್ಮಾಸಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಹುದ್ದೆಯ ಪದೋನ್ನತಿಗೆ ಅರ್ಹರಿರುವವರ ಪಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳ ಮಾಹಿತಿ

 

 

 

 

 ವೀಕ್ಷಿಸಿ

     ಹಿರಿಯ ಶುಶ್ರೂಷಕರ ಹುದ್ದೆಯ ಪದೋನ್ನತಿಗೆ ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳ ಮಾಹಿತಿ

 

 

 

 

 ವೀಕ್ಷಿಸಿ

    ಶುಶ್ರೂಷಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಹಿರಿಯ ಶುಶ್ರೂಷಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಹುದ್ದೆಯ ಪದೋನ್ನತಿಗೆ ಅರ್ಹರಿರುವರ ಪಟ್ಟಿ

 

 

 

 

 ವೀಕ್ಷಿಸಿ

    ಕೀಟಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರ ಪದೋನ್ನತಿಯ ಅಧೀಕೃತ ಜ್ಞಾಪನ ಪತ್ರ

 

 

 

 

 ವೀಕ್ಷಿಸಿ

    ನರ್ಸಿಂಗ್ ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ಪದೋನ್ನತಿಯ ಅಧೀಕೃತ ಜ್ಞಾಪನ ಪತ್ರ

 

 

 

 

 ವೀಕ್ಷಿಸಿ

    ನರ್ಸಿಂಗ್ ಸೂಪರಿಂಟೆಂಡೆಂಟ್ Gr-I ರ ಪದೋನ್ನತಿಯ ಅಧೀಕೃತ ಜ್ಞಾಪನ ಪತ್ರ 

 

 

 

 

 ವೀಕ್ಷಿಸಿ

    ನರ್ಸಿಂಗ್ ಸೂಪರಿಂಟೆಂಡೆಂಟ್ Gr-II ರ ಪದೋನ್ನತಿಯ ಅಧೀಕೃತ ಜ್ಞಾಪನ ಪತ್ರ 

 

 

 

 

 ವೀಕ್ಷಿಸಿ

    ನರ್ಸಿಂಗ್ ಬೋಧಕರ ಪದೋನ್ನತಿಯ ಅಧೀಕೃತ ಜ್ಞಾಪನ ಪತ್ರ

 

 

 

 

 ವೀಕ್ಷಿಸಿ

    ಫಾರ್ಮಸಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಹಿರಿಯ ಫಾರ್ಮಸಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಹುದ್ದೆಯ ಪದೋನ್ನತಿಗೆ ಅರ್ಹರಿರುವವರ ಪಟ್ಟಿ

 

 

 

 

 ವೀಕ್ಷಿಸಿ

    ಆ.ಕು.ಕ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ತವ್ಯ  ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ದ್ವಿ.ದ. ಸಹಾಯಕರುಗಳಿಗೆ ಪ್ರ.ದ. ಸಹಾಯಕಕರ ಹುದ್ದೆಗೆ ಸ್ಥಾನಪನ್ನ ಪದೋನ್ನತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ

 

 

 

 

 ವೀಕ್ಷಿಸಿ

    ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಕಛೇರಿ ಅಧೀಕ್ಷಕರ ಹುದ್ದೆಗೆ ಪದೋನ್ನತಿ ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದ ಕೃಢೀಕೃತ ಆದೇಶ ಪ್ರತಿ

 

 

 

 

 ವೀಕ್ಷಿಸಿ

    ಸಹಾಯಕ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಪದೊನ್ನತಿಯ ನಿಕಾಕರಿಸಿರುವ ಕಛೇರಿ ಅಧೀಕ್ಷಕರುಗಳ ಪಟ್ಟಿ

 

 

 

 

 ವೀಕ್ಷಿಸಿ

    ಎರಡನೇ ಸುತ್ತಿನ ಸಮಲೋಚನೆಯಲ್ಲಿ ಕಛೇರಿ ಅಧೀಕ್ಷಕರ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಸಹಾಯಕ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಹುದ್ದೆಗೆ ಪದೋನ್ನತಿ ಹೊಂದಿರುವವವರ ಪಟ್ಟಿ

 

 

 

 

 ವೀಕ್ಷಿಸಿ

    ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಕಛೇರಿ ಅಧೀಕ್ಷಕರ ಹುದ್ದೆಯ ಪದೋನ್ನತಿಗೆ ನಡೆಯುವ ಸಮಾಲೋಚನೆಗೆ ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಯ ಮಾಹಿತಿ

 

 

 

 

 ವೀಕ್ಷಿಸಿ

    ಪ್ರ.ದ.ಸ- ಶೀ.ಲಿ. ಗಾರರ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಕ.ಅ. ಹುದ್ದೆಗೆ ಸ್ಥಾನಪನ್ನ ಪದೋನ್ನತಿ ನೀಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಪಟ್ಟಿ

 

 

 

 

 ವೀಕ್ಷಿಸಿ

    ಕಾಛೇರಿ ಅಧೀಕ್ಷಕರ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಸಹಾಯಕ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಹುದ್ದೆಯ ಪದೋನ್ನತಿಯ 2ನೇ ಸುತ್ತಿನ ಸಮಾಲೋಚನೆ(ಹಾಗೂ ಖಾಲಿಯಿರುವ ಸ್ಥಳದ ಮಾಹಿತಿ)

 

 

 

 

 ವೀಕ್ಷಿಸಿ

    ಕಿರಿಯ ಮಹಿಳಾ ಆರೋಗ್ಯ ಸಹಾಯಕಿಯರ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಹಿರಿಯ ಆರೋಗ್ಯ ಸಹಾಯಕಿಯರ ಹುದ್ದೆಗೆ ಪದೋನ್ನತಿ ನೀಡಲು CRs ಆಹ್ವಾನಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ

 

 

 

 

 ವೀಕ್ಷಿಸಿ

    ಹಿರಿಯ ಮಹಿಳಾ ಆರೋಗ್ಯ ಸಹಾಯಕಿರ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಡಿಎನ್ಓ ಹುದ್ದೆಯ ಪದೋನ್ನತಿಗೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಪಟ್ಟಿ

 

 

 

 

 ವೀಕ್ಷಿಸಿ

    ಆರೋಗ್ಯ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರ (ಗ್ರೂಪ್-ಸಿ) ಪದೋನ್ನತಿಯ ಕೃಢೀಕೃತ ಆದೇಶದ ಪ್ರತಿಗಳು

 

 

 

 

 ವೀಕ್ಷಿಸಿ

    ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕ/ಶೀಘ್ರಲಿಪಿಗಾರರ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಕಛೇರಿ ಅಧೀಕ್ಷಕರ ಹುದ್ದೆ ಪದೋನ್ನತಿ ಸಮಾಲೋಚನೆಗೆ ಅ‍ರ್ಹರಿರುವವರ ಪಟ್ಟಿ

 

 

 

 

 ವೀಕ್ಷಿಸಿ

    ಆರೋಗ್ಯ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರು ಗ್ರೂಪ್ ಸಿ ಮಂಜೂರು ಕಾರ್ಯನಿರತ ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳ ಮಾಹಿತಿ ದಿನಾಂಕ: 31.07.2020ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ

 

 

 

 

 ವೀಕ್ಷಿಸಿ

    ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿರುವ ಸ್ಕಿಲ್ಡ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ , (Skilled Assistant) ಗಳಿಗೆ ಸ್ಕಿಲ್ಡ್ ಟ್ರೇಡ್ಸ್ ಮನ್, (Skilled Tradesman) ಹುದ್ದೆಗೆ ಪದೋನ್ನತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ

 

 

 

 

 ವೀಕ್ಷಿಸಿ

    ಅಬೂಬಕ್ಕರ್ ಸಿದ್ದಿಕ್ , ಇವರಿಗೆ ಪ್ರ.ದ.ಸಹಾಯಕರ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಕಛೇರಿ ಅಧೀಕ್ಚಕರ ಹುದ್ದೆಗೆ ಸ್ಥಾನಪನ್ನ ಪದೋನ್ನತಿ ನೀಡಿ ಸಥಳ ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ

 

 

 

 

 ವೀಕ್ಷಿಸಿ

    ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ, ಇವರಿಗೆ ಪ್ರ.ದ.ಸಹಾಯಕರ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಕಛೇರಿ ಅಧೀಕ್ಚಕರ ಹುದ್ದೆಗೆ ಸ್ಥಾನಪನ್ನ ಪದೋನ್ನತಿ ನೀಡಿ ಸಥಳ ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ

 

 

 

 

 ವೀಕ್ಷಿಸಿ

    ಸತೀಶ್ ಹೆಚ್ ಜಿ ಇವರಿಗೆ ಪ್ರ.ದ.ಸಹಾಯಕರ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಕಛೇರಿ ಅಧೀಕ್ಚಕರ ಹುದ್ದೆಗೆ ಸ್ಥಾನಪನ್ನ ಪದೋನ್ನತಿ ನೀಡಿ ಸಥಳ ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ

 

 

 

 

 ವೀಕ್ಷಿಸಿ

    (consolidated list) ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಉಪ ಜಿಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ (Dy.DHEO) ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ, ಜಿಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ (DHEO)ರ ಹುದ್ದೆಗೆ ಪದೋನ್ನತಿ ಬಗ್ಗೆ

 

 

 

 

 ವೀಕ್ಷಿಸಿ

    (consolidated list) ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಹಿರಿಯ ಫಾರ್ಮಸಿ ಆಫೀಸರ್ (Sr. Pharmacy officer) ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ, ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ಚೀಫ್ ಫಾರ್ಮಸಿ ಆಫೀಸರ್ (Dy.Chief Pharmacy officer) ರ ಹುದ್ದೆಗೆ ಪದೋನ್ನತಿ ಬಗ್ಗೆ

 

 

 

 

 ವೀಕ್ಷಿಸಿ

    Consolidated Promotion Order Copies of AAOs

 

 

 

 

 ವೀಕ್ಷಿಸಿ

    ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಕಛೇರಿ ಅಧೀಕ್ಷಕರುಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯಕ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಹುದ್ದೆಗೆ ಪದೋನ್ನತಿ ನೀಡುವ ಕುರಿತು ಸಮಾಲೊಚನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಪದೋನ್ನತಿಯನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿರುವ ಕಛೇರಿ ಅಧೀಕ್ಷಕರುಗಳಿಗೆ ಪದೋನ್ನತಿಯನ್ನು ಮುಂದೂಡುವ ಬಗ್ಗೆ

 

 

 

 

 ವೀಕ್ಷಿಸಿ

    (consolidated list)ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಆರೋಗ್ಯ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರು (Health Supervisor) ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ, ಹಿರಿಯ ಆರೋಗ್ಯ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರು (Sr.Health Supervisor) ಹುದ್ದೆಗೆ ಪದೋನ್ನತಿ ಬಗ್ಗೆ

 

 

 

 

 ವೀಕ್ಷಿಸಿ

    (consolidated list) ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಉಪ ಜಿಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ (Dy.DHEO) ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ, ಜಿಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ (DHEO)ರ ಹುದ್ದೆಗೆ ಪದೋನ್ನತಿ ಬಗ್ಗೆ

 

 

 

 

 ವೀಕ್ಷಿಸಿ

    (consolidated list) ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಹಿರಿಯ ಫಾರ್ಮಸಿ ಆಫೀಸರ್ (Sr. Pharmacy officer) ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ, ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ಚೀಫ್ ಫಾರ್ಮಸಿ ಆಫೀಸರ್ (Dy.Chief Pharmacy officer) ರ ಹುದ್ದೆಗೆ ಪದೋನ್ನತಿ ಬಗ್ಗೆ

 

 

 

 

 ವೀಕ್ಷಿಸಿ

    Consolidated Promotion Order Copies of AAOs

 

 

 

 

 ವೀಕ್ಷಿಸಿ

    ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಕಛೇರಿ ಅಧೀಕ್ಷಕರುಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯಕ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಹುದ್ದೆಗೆ ಪದೋನ್ನತಿ ನೀಡುವ ಕುರಿತು ಸಮಾಲೊಚನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಪದೋನ್ನತಿಯನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿರುವ ಕಛೇರಿ ಅಧೀಕ್ಷಕರುಗಳಿಗೆ ಪದೋನ್ನತಿಯನ್ನು ಮುಂದೂಡುವ ಬಗ್ಗೆ

 

 

 

 

 ವೀಕ್ಷಿಸಿ

    (consolidated list)ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಆರೋಗ್ಯ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರು (Health Supervisor) ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ, ಹಿರಿಯ ಆರೋಗ್ಯ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರು (Sr.Health Supervisor) ಹುದ್ದೆಗೆ ಪದೋನ್ನತಿ ಬಗ್ಗೆ

 

 

 

 

 ವೀಕ್ಷಿಸಿ

    ಹಿರಿಯ ಪುರುಷ ಆರೋಗ್ಯ ಸಹಾಯಕರ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಆರೋಗ್ಯ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರು (ಗ್ರೂಪ್-ಸಿ ಪ) ಪದೋನ್ನತಿಯ ಸಮಾಲೋಚನೆಗೆ ಅರ್ಹರಿರುವ ಪಟ್ಟಿ

 

 

 

 

 ವೀಕ್ಷಿಸಿ

    ಸ್ಕಿಲ್ಡ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್, ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಸ್ಕಿಲ್ಡ್ ಟ್ರೇಡ್ಸ್ ಮನ್,ಸಿ ಆರ್ ಆಹ್ವಾನ

 

 

 

 

 ವೀಕ್ಷಿಸಿ

    ಶುಶ್ರೂಷಕ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ರ‍್ಜೆ-೨ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಶುಶ್ರೂಷಕ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ರ‍್ಜೆ-೧ ಪದೋನ್ನತಿ ಅರ್ಹರಿರುವ ಪಟ್ಟಿ

 

 

 

 

 ವೀಕ್ಷಿಸಿ

    ಹಿರಿಯ ಫರ‍್ಮಸಿ ಆಫೀಸರ್ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ಚೀಫ್ ಫರ‍್ಮಸಿ ಆಫೀಸರ್ ಹುದ್ದೆಯ ಪದೋನ್ನತಿ ಸಮಾಲೋಚನೆಗೆ ಅರ್ಹರಿರುವ ಪಟ್ಟಿ

 

 

 

 

 ವೀಕ್ಷಿಸಿ

    ಆರೋಗ್ಯ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಹಿರಿಯ ಆರೋಗ್ಯ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರ ಹುದ್ದೆಗೆ ಪದೋನ್ನತಿ ಅರ್ಹರಿರುವ ಪಟ್ಟಿ

 

 

 

 

 ವೀಕ್ಷಿಸಿ

    ಉಪ ಜಿಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಜಿಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ ಹುದ್ದೆಯ ಪದೋನ್ನತಿ ಅರ್ಹರಿರುವ ಪಟ್ಟಿ

 

 

 

 

 ವೀಕ್ಷಿಸಿ

    ಶುಶ್ರೂಕ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ರ‍್ಜೆ-೨ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಶುಶ್ರೂಷಕ ಬೋಧಕ ಹುದ್ದೆಯ ಪದೋನ್ನತಿ ಅರ್ಹರಿರುವ ಪಟ್ಟಿ

 

 

 

 

 ವೀಕ್ಷಿಸಿ

    ಪರೀಷ್ಕೃತ ಪಟ್ಟಿ - ಕಛೇರಿ ಅಧೀಕ್ಷಕರುಗಳ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಸಹಾಯಕ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಹುದ್ದೆಯ ಪದೋನ್ನತಿ

 

 

 

 

 ವೀಕ್ಷಿಸಿ

    ಜಿಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಕಾರಿಗಳ ಹುದ್ದೆಗೆ ಪದೋನ್ನತಿ ನೀಡಲು ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ಣಹಣಾ ವರದಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ

 

 

 

 

 ವೀಕ್ಷಿಸಿ

    Calling CRs for the Promotion of Asst. Entemologists to Entemologist Post

 

 

 

 

 ವೀಕ್ಷಿಸಿ

    ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಸೇವೆಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸ್ವಯುತ್ತ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿರುವ ವಾಹನಚಾಲಕರ ಸೇವಾ ವಿವರಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

 

 

 

 

 ವೀಕ್ಷಿಸಿ

    ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಪ್ರ.ದ.ಸಹಾಯಕರು'ಶೀಘ್ರಲಿಪಿಗಾರರುಗಳಿಗೆ ಕಛೇರಿ ಅಧೀಕ್ಷಕರ ಹುದ್ದೆಗೆ ಸ್ಥಾನಪನ್ನ ಪದೋನ್ನತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ

 

 

 

 

 ವೀಕ್ಷಿಸಿ

    ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಪ್ರ.ದ.ಸಹಾಯಕರು'ಶೀಘ್ರಲಿಪಿಗಾರರುಗಳಿಗೆ ಕಛೇರಿ ಅಧೀಕ್ಷಕರ ಹುದ್ದೆಗೆ ಸ್ಥಾನಪನ್ನ ಪದೋನ್ನತಿ ನೀಡಲು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿರುವ ದಾಖಲಾತಿಗಳ ಆಕ್ಷೇಪಣೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ

 

 

 

 

 ವೀಕ್ಷಿಸಿ

    ಕಛೇರಿ ಅಧೀಕ್ಷಕರುಗಳ ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಪಟ್ಟಿ

 

 

 

 

 ವೀಕ್ಷಿಸಿ

    ಹಿರಿಯ ಶುಶ್ರೂಷಾಧಿಕಾರಿ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಶುಶ್ರೂಷ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ದಜೆ-2 / ಬೋಧಕರು /ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಹುದ್ದೆಗೆ ರಹಸ್ಯ ವರದಿಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು

 

 

 

 

 ವೀಕ್ಷಿಸಿ

    ಶುಶ್ರೂಷ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ದಜೆ-2 / ಬೋಧಕರು/ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಹುದ್ದೆಗೆ ಪದೋನ್ನತಿ

 

 

 

 

 ವೀಕ್ಷಿಸಿ

    ಫಾರ್ಮಸಿ ಅಧಿಕಾರಿಯನ್ನು ಸೀನಿಯರ್ ಫಾರ್ಮಸಿ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ಬಡ್ತಿ ನೀಡಲು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಪಟ್ಟಿ

 

 

 

 

 ವೀಕ್ಷಿಸಿ

    ಸುತ್ತೋಲೆ : ಶುಶ್ರೂಷಾಧಿಕಾರಿ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಹಿರಿಯ ಶುಶ್ರೂಷಾಧಿಕಾರಿ ಹುದ್ದೆಗೆ ಪದೋನ್ನತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

 

 

 

 

 ವೀಕ್ಷಿಸಿ

    ಹಿರಿಯ ಪರುಷ ಆರೋಗ್ಯ ಪುರುಷ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಆರೋಗ್ಯ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರ ಹುದ್ದೆಯ ಪದೋನ್ನತಿಗೆ ಸಿ. ಆರ್‌ ಅಹ್ವಾನ (ಅಕ್ಷೇಪಣೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ)

 

 

 

 

 ವೀಕ್ಷಿಸಿ

    ಹಿರಿಯ ಪರುಷ ಆರೋಗ್ಯ ಪುರುಷ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಆರೋಗ್ಯ ಆರೋಗ್ಯ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರ ಹುದ್ದೆಯ ಪದೋನ್ನತಿಗೆ ತಾತ್ಕಲಿಕ ಪಟ್ಟಿ

 

 

 

 

 ವೀಕ್ಷಿಸಿ

     ಆರೋಗ್ಯ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರು (ಗ್ರೂಪ್ ಸಿ) ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಪಟ್ಟಿ (ದಿನಾಂಕ:29.02.2020 ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ

 

 

 

 

 ವೀಕ್ಷಿಸಿ

    ಸಹಾಯಕ ವೈದ್ಯಕೀಯ ದಾಖಲಾತಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ದಾಖಲಾತಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಹುದ್ದೆಯ ಪದೋನ್ನತಿಗೆ CRs ಆಹ್ವಾನಿಸಿರಿವ ಬಗ್ಗೆ

 

 

 

 

 ವೀಕ್ಷಿಸಿ

    ಪ್ರ.ದ.ಸ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಕಛೇರಿ ಅಧೀಕ್ಷಕರ ಹುದ್ದೆಯ ಪದೋನ್ನತಿಗೆ CRs ಆಹ್ವಾನಿಸಿರಿವ ಬಗ್ಗೆ.

 

 

 

 

 ವೀಕ್ಷಿಸಿ

    ಕಛೇರಿ ಅಧೀಕ್ಷಕರ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಸಹಾಯಕ ಆಡಳಿತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಹುದ್ದೆಯ ಪದೋನ್ನತಿಗೆ CRs ಆಹ್ವಾನಿಸಿರಿವ ಬಗ್ಗೆ.

 

 

 

 

 ವೀಕ್ಷಿಸಿ

    ಹಿರಿಯ ಶುಶ್ರೂಷಕರ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಶುಶ್ರೂಷ ಅಧಿಕ್ಷಕರು ದರ್ಜೆ-2 ರ ಹುದ್ದೆಯ ಪದೇನ್ನತಿಗೆ CRs ಆಹ್ವಾನ

 

 

 

 

 ವೀಕ್ಷಿಸಿ

    ಜಿಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಆರೋಗ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಹುದ್ದೆಯ ಪದೋನ್ನತಿಯ ಸಾರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ಪ್ರತಿ

 

 

 

 

 ವೀಕ್ಷಿಸಿ

    ಆರೋಗ್ಯ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಹಿರಿಯ ಆರೋಗ್ಯ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರ ಹುದ್ದೆಯ ಪದೋನ್ನತಿಗೆ CRs ಅಹ್ವನ

 

 

 

 

 ವೀಕ್ಷಿಸಿ

    ಕ್ಷೇತ್ರ ಆರೋಗ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಉಪ ಜಿಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಹುದ್ದೆಯ ಪದೋನ್ನತಿಯ ಕ್ರೂಡಿಕೃತ ಆದೇಶ ಪ್ರತಿ

 

 

 

 

 ವೀಕ್ಷಿಸಿ

    ಹಿರಿಯ ಆರೋಗ್ಯ ಸಹಾಯಕರ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಆರೋಗ್ಯ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರ ( ಗ್ರೂಪ್ – ಸಿ) ಹುದ್ದೆಯ ಪದೋನ್ನತಿಗೆ CRs ಅಹ್ವನ

 

 

 

 

 ವೀಕ್ಷಿಸಿ

    ಫಾರ್ಮಸಿಸ್ಟ್‌ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಹಿರಿಯ ಫಾರ್ಮಸಿಸ್ಟ್‌ ಹುದ್ದೆಯ ಪದೋನ್ನತಿಗೆ CRs ಆಹ್ವನ

 

 

 

 

 ವೀಕ್ಷಿಸಿ

    ಸಹಾಯಕ ಆಡಳಿತಾಧಿಕರಿಗಳ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಹುದ್ದೆಯ ಪದೋನ್ನತಿಗೆ CRs ಆಹ್ವನ

 

 

 

 

 ವೀಕ್ಷಿಸಿ

    ಹಿರಿಯ ಫಾರ್ಮಸಿಸ್ಟ್ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಪದವೀಧರ ಫಾರ್ಮಸಿಸ್ಟ್ ಹುದ್ದೆಯ ಪದೋನ್ನತಿಗೆ CRs ಆಹ್ವನ

 

 

 

 

 ವೀಕ್ಷಿಸಿ

    ಶುಶ್ರೂಷಕರ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಹಿರಿಯ ಶುಶ್ರೂಷಕರ ಹುದ್ದೆಯ ಪದೋನ್ನತಿಗೆ CRs ಆಹ್ವನಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.

 

 

 

 

 ವೀಕ್ಷಿಸಿ

    ಕ್ಷೇತ್ರ ಆರೋಗ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಉಪ ಜಿಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಹುದ್ದೆಯ ಪದೋನ್ನತಿಗೆ CRs ಆಹ್ವನ (ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಪಟ್ಟಿ).

 

 

 

 

 ವೀಕ್ಷಿಸಿ

    ಕಿರಿಯ ಮಹಿಳಾ ಆರೋಗ್ಯ ಸಹಾಯಕರ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಶುಶ್ರೂಷಕರ ಹುದ್ದೆಗೆ ಪದೋನ್ನತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ(Regarding the Objections for the CRs Called for the Promotion of ANM to Staff Nurse)

 

 

 

 

 ವೀಕ್ಷಿಸಿ

    ಪದವೀಧರ ಫಾರ್ಮಸಿಸ್ಟ್(GP) ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಮುಖ್ಯ ಫಾರ್ಮಸಿಸ್ಟ್(CP) ಹುದ್ದೆಗೆ ಪದೋನ್ನತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

 

 

 

 

 ವೀಕ್ಷಿಸಿ

    ಉಪ ಜಿಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ ಹುದ್ದೆಗಳ ಮಾಹಿತಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಕುರಿತು

 

 

 

 

 ವೀಕ್ಷಿಸಿ

    ಉಪ ಜಿಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಜಿಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಹುದ್ದೆಯ ಪದೋನ್ನತಿಗೆ CRs ಆಹ್ವನಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.

 

 

 

 

 ವೀಕ್ಷಿಸಿ

    ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಉಪ ಜಿಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳಹುದ್ದೆಯ ಪದೋನ್ನತಿಗೆ CRs ಆಹ್ವನಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.

 

 

 

 

 ವೀಕ್ಷಿಸಿ

    ಜಿಲ್ಲಾಆರೋಗ್ಯಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳಹುದ್ದೆಯಿಂದಆರೋಗ್ಯಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳಹುದ್ದೆಗೆಪದೋನ್ನತಿನೀಡುವಸಲುವಾಗಿಜೇಷ್ಠತಾಪಟ್ಟಿತಯಾರಿಸುವಬಗ್ಗೆ.

 

 

 

 

 ವೀಕ್ಷಿಸಿ

    ಸಾರಿಗೆವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರಹುದ್ದೆಯಿಂದಸಾರಿಗೆಅಧಿಕಾರಿಹುದ್ದೆಗೆಪದೋನ್ನತಿನೀಡುವಸಲುವಾಗಿಜೇಷ್ಠತಾಪಟ್ಟಿತಯಾರಿಸುವಬಗ್ಗೆ.

 

 

 

 

 ವೀಕ್ಷಿಸಿ

    ಮಾರ್ಪಾಡು ಆದೇಶ - ಹಿಂಬಡ್ತಿಗೊಳಗಾದ ನೌಕರರುಗಳಿಗೆ ನಿಕಟ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿದ್ದ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಮುಂದುವರೆಸುವ ಬಗ್ಗೆ

 

 

 

 

 ವೀಕ್ಷಿಸಿ

    ಅಧಿಕ್ರತ ಜ್ಞಾಪನಾ ಪತ್ರ : ವಿಭಾಗೀಯ ಸಹ ನಿರ್ಧೇಶಕರ ಕಛೇರಿಗಳಿಗೆ ಆಕುಕ ನಿರ್ಧೇಶನಾಲಯದಿಂದ ಅಧಿಕಾರಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಿ ಮರುಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಿರುವ ಪಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಆದೇಶ.

 

 

 

 

 ವೀಕ್ಷಿಸಿ

    ಹಿಂಬಡ್ತಿಗೊಳಗಾದ ನೌಕರರುಗಳಿಗೆ ನಿಕಟ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿದ್ದ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಮುಂದುವರೆಸುವ ಆದೇಶ ಪ್ರತಿ (ಫಾರ್ಮಾಸಿಸ್ಟ್ ರಿಂದ ಹಿರಿಯ ಫಾರ್ಮಾಸಿಸ್ಟ್ ಹುದ್ದೆಗೆ)

 

 

 

 

 ವೀಕ್ಷಿಸಿ

    ಕಿ.ವೈ.ರೇಡಿಯಾಲಾಜಿಕಲ್ ಟೆಕ್ನಾಲಾಜಿಸ್ಟ್ ರಿಂದ ಹಿ.ವೈ. ರೇಡಿಯಾಲಾಜಿಕಲ್ ಟೆಕ್ನಾಲಾಜಿಸ್ಟ್.

 

 

 

 

 ವೀಕ್ಷಿಸಿ

    ಹಿಂಬಡ್ತಿಗೊಳಗಾದ ನೌಕರರುಗಳಿಗೆ ನಿಕಟ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿದ್ದ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಮುಂದುವರೆಸುವ ಆದೇಶ ಪ್ರತಿ (ಕಿ.ವೈ.ಪ್ರ.ಟೆಕ್ನಾಲಾಜಿಸ್ಟ್ ರಿಂದ ಹಿ.ವೈ.ಪ್ರ.ಟೆಕ್ನಾಲಾಜಿಸ್ಟ್ ಹುದ್ದೆಗೆ)

 

 

 

 

 ವೀಕ್ಷಿಸಿ

    ಹಿಂಬಡ್ತಿಗೊಳಗಾದ ನೌಕರರುಗಳಿಗೆ ನಿಕಟ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿದ್ದ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಮುಂದುವರೆಸುವ ಆದೇಶ ಪ್ರತಿ (ಕಛೇರಿ ಅಧೀಕ್ಷಕರ ರಿಂದ ಸಹಾಯಕ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಗಳು)

 

 

 

 

 ವೀಕ್ಷಿಸಿ

    ಹಿಂಬಡ್ತಿಗೊಳಗಾದ ನೌಕರರುಗಳಿಗೆ ನಿಕಟ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿದ್ದ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಮುಂದುವರೆಸುವ ಆದೇಶ ಪ್ರತಿ ( ದ್ವಿ.ದ.ಸ ರಿಂದ ಪ್ರ.ದ.ಸ.)

 

 

 

 

 ವೀಕ್ಷಿಸಿ

    ಹಿಂಬಡ್ತಿಗೊಳಗಾದ ನೌಕರರುಗಳಿಗೆ ನಿಕಟ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿದ್ದ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಮುಂದುವರೆಸುವ ಆದೇಶ ಪ್ರತಿ ( ಶುಶ್ರೂಷಕ ಗ್ರೇಡ್ II ರಿಂದ ಶುಶ್ರೂಷಕ ಗ್ರೇಡ್ I ಹುದ್ದೆಗೆ)

 

 

 

 

 ವೀಕ್ಷಿಸಿ

    ಹಿಂಬಡ್ತಿಗೊಳಗಾದ ನೌಕರರುಗಳಿಗೆ ನಿಕಟ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿದ್ದ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಮುಂದುವರೆಸುವ ಆದೇಶ ಪ್ರತಿ ( ಹಿರಿಯ ಶುಶ್ರೂಷಕರ ರಿಂದ ಶುಶ್ರೂಷಕ ಗ್ರೇಡ್ II ಹುದ್ದೆಗೆ )

 

 

 

 

 ವೀಕ್ಷಿಸಿ

    ಹಿಂಬಡ್ತಿಗೊಳಗಾದ ನೌಕರರುಗಳಿಗೆ ನಿಕಟ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿದ್ದ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಮುಂದುವರೆಸುವ ಆದೇಶ ಪ್ರತಿ (ಕಿಮ ಆಸ ರಿಂದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕರಾರಿಗಳ ಹುದ್ದೆಗೆ)

 

 

 

 

 ವೀಕ್ಷಿಸಿ

    ಹಿಂಬಡ್ತಿಗೊಳಗಾದ ನೌಕರರುಗಳಿಗೆ ನಿಕಟ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿದ್ದ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಮುಂದುವರೆಸುವ ಆದೇಶ ಪ್ರತಿ (ಪ್ರ.ದ.ಸ ಯಿಂದ ಕಛೇರಿ ಅಧೀಕ್ಷಕರ ಹುದ್ದೆಗೆ)

 

 

 

 

 ವೀಕ್ಷಿಸಿ

    ಹಿಂಬಡ್ತಿಗೊಳಗಾದ ನೌಕರರುಗಳಿಗೆ ನಿಕಟ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿದ್ದ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಮುಂದುವರೆಸುವ ಆದೇಶ ಪ್ರತಿ (ನೇತ್ರಾಧಿಕಾರಿ ರಿಂದ ಹಿರಿಯ ನೇತ್ರಾಧಿಕಾರಿ ಹುದ್ದೆಗೆ)

 

 

 

 

 ವೀಕ್ಷಿಸಿ

    ಹಿಂಬಡ್ತಿಗೊಳಗಾದ ನೌಕರರುಗಳಿಗೆ ನಿಕಟ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿದ್ದ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಮುಂದುವರೆಸುವ ಆದೇಶ ಪ್ರತಿ (ಶುಶ್ರೂಷಕ ರಿಂದ ಹಿರಿಯ ಶುಶ್ರೂಷಕರ ಹುದ್ದೆಗೆ)

 

 

 

 

 ವೀಕ್ಷಿಸಿ

    ಹಿಂಬಡ್ತಿಗೊಳಗಾದ ನೌಕರರುಗಳಿಗೆ ನಿಕಟ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿದ್ದ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಮುಂದುವರೆಸುವ ಆದೇಶ ಪ್ರತಿ (ಹಿರಿಯ ನೇತ್ರಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಮುಖ್ಯ ನೇತ್ರಾಧಕಾರಿಗಳ ಹುದ್ದೆಗೆ)

 

 

 

 

 ವೀಕ್ಷಿಸಿ

    ಶುಶ್ರೂಷ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ದರ್ಜೆ-1, ಶುಶ್ರೂಷ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ದರ್ಜೆ-2 / ಹಿರಿಯ ಶುಶ್ರೂಷಕರ ರವರ ಮುಂಬಡ್ತಿ ಹಿಂಬಡ್ತಿ ಪಟ್ಟಿ (ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಲಯದ ಆದೇಶದ ಅನುಸಾರ)

 

 

 

 

 ವೀಕ್ಷಿಸಿ

    ಸಹ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಪದೋನ್ನತಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

 

 

 

 

 ವೀಕ್ಷಿಸಿ

        ಪರಿಷ್ಕೃತ ಸಹಾಯಕ ಆಡಳಿತಾಧಿಕರಿಗಳು/ಕಛೇರಿ ಅಧೀಕ್ಷಕರವರ ಮುಂಬಡ್ತಿ ಹಿಂಬಡ್ತಿ ಪಟ್ಟಿ (ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಲಯದ ಆದೇಶದ ಅನುಸಾರ)

 

 

 

 

 ವೀಕ್ಷಿಸಿ

    ಪರಿಷ್ಕೃತ ಪ್ರ.ದ.ಸ./ದ್ವಿ.ದ.ಸ.ರವರ ಮುಂಬಡ್ತಿ ಹಿಂಬಡ್ತಿ ಪಟ್ಟಿ (ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಲಯದ ಆದೇಶದ ಅನುಸಾರ) 

 

 

 

 

 ವೀಕ್ಷಿಸಿ

    ಪರಿಷ್ಕೃತ ಕಛೇರಿ ಅಧೀಕ್ಷಕರು/ಪ್ರ.ದ.ಸ ರವರ ಮುಂಬಡ್ತಿ ಹಿಂಬಡ್ತಿ ಪಟ್ಟಿ (ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಲಯದ ಆದೇಶದ ಅನುಸಾರ)  

 

 

 

 

 ವೀಕ್ಷಿಸಿ

    ಶುಶ್ರೂಷ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ದರ್ಜೆ-2 / ಹಿರಿಯ ಶುಶ್ರೂಷಕರ ರವರ ಮುಂಬಡ್ತಿ ಹಿಂಬಡ್ತಿ ಪಟ್ಟಿ (ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಲಯದ ಆದೇಶದ ಅನುಸಾರ)  

 

 

 

 

 ವೀಕ್ಷಿಸಿ

    ಕ್ಷೇತ್ರ ಆರೋಗ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ/ಕಿರಿಯ ಪುರುಷ ಮತ್ತು ಮಹಿಳಾ ಆರೋಗ್ಯ ಸಹಾಯಕರು (ಪದವೀಧರ) ರವರ ಮುಂಬಡ್ತಿ ಹಿಂಬಡ್ತಿ ಪಟ್ಟಿ (ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಲಯದ ಆದೇಶದ ಅನುಸಾರ)  

 

 

 

 

 ವೀಕ್ಷಿಸಿ

    ಸಹಾಯಕ ಆಡಳಿತಾಧಿಕರಿಗಳು/ಕಛೇರಿ ಅಧೀಕ್ಷಕರವರ ಮುಂಬಡ್ತಿ ಹಿಂಬಡ್ತಿ ಪಟ್ಟಿ (ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಲಯದ ಆದೇಶದ ಅನುಸಾರ)  

 

 

 

 

 ವೀಕ್ಷಿಸಿ

    ಕಛೇರಿ ಅಧೀಕ್ಷಕರು/ಪ್ರ.ದ.ಸ ರವರ ಮುಂಬಡ್ತಿ ಹಿಂಬಡ್ತಿ ಪಟ್ಟಿ (ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಲಯದ ಆದೇಶದ ಅನುಸಾರ)

 

 

 

 

 ವೀಕ್ಷಿಸಿ

    ಪ್ರ.ದ.ಸ./ದ್ವಿ.ದ.ಸ.ರವರ ಮುಂಬಡ್ತಿ ಹಿಂಬಡ್ತಿ ಪಟ್ಟಿ (ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಲಯದ ಆದೇಶದ ಅನುಸಾರ)  

 

 

 

 

 ವೀಕ್ಷಿಸಿ

    ಮುಖ್ಯ ನೇತ್ರಾಧಿಕಾರಿ/ಹಿರಿಯ ನೇತ್ರಾಧಿಕಾರಿರವರ ಮುಂಬಡ್ತಿ ಹಿಂಬಡ್ತಿ ಪಟ್ಟಿ (ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಲಯದ ಆದೇಶದ ಅನುಸಾರ)  

 

 

 

 

 ವೀಕ್ಷಿಸಿ

    ಹಿರಿಯ ನೇತ್ರಾಧಿಕಾರಿ/ಕಿರಿಯ ನೇತ್ರಾಧಿಕಾರಿರವರ ಮುಂಬಡ್ತಿ ಹಿಂಬಡ್ತಿ ಪಟ್ಟಿ (ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಲಯದ ಆದೇಶದ ಅನುಸಾರ)  

 

 

 

 

 ವೀಕ್ಷಿಸಿ

    ಶುಶ್ರೂಷಕ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ದರ್ಜೆ-1/ಶುಶ್ರೂಷಕ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ದರ್ಜೆ-2 ಮುಂಬಡ್ತಿ ಹಿಂಬಡ್ತಿ ಪಟ್ಟಿ (ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಲಯದ ಆದೇಶದ ಅನುಸಾರ)  

 

 

 

 

 ವೀಕ್ಷಿಸಿ

    ಹಿರಿಯ ಲ್ಯಾಬ್ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್/ಕಿರಿಯ ಲ್ಯಾಬ್ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ ರವರ ಮುಂಬಡ್ತಿ ಹಿಂಬಡ್ತಿ ಪಟ್ಟಿ (ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಲಯದ ಆದೇಶದ ಅನುಸಾರ)  

 

 

 

 

 ವೀಕ್ಷಿಸಿ

    ಹಿರಿಯ ಎಕ್ಸ್ರೇ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್/ಕಿರಿಯ ಎಕ್ಸ್ರೇ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ ರವರ ಮುಂಬಡ್ತಿ ಹಿಂಬಡ್ತಿ ಪಟ್ಟಿ (ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಲಯದ ಆದೇಶದ ಅನುಸಾರ)  

 

 

 

 

 ವೀಕ್ಷಿಸಿ

    ಹಿರಿಯ ಫಾರ್ಮಾಸಿಸ್ಟ್/ಫಾರ್ಮಾಸಿಸ್ಟ್ ಮುಂಬಡ್ತಿ ಹಿಂಬಡ್ತಿ ಪಟ್ಟಿ (ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಲಯದ ಆದೇಶದ ಅನುಸಾರ)  

 

 

 

 

 ವೀಕ್ಷಿಸಿ

    ಹಿರಿಯ ಶುಶ್ರೂಷಕರು/ ಶುಶ್ರೂಷಕರು ರವರ ಮುಂಬಡ್ತಿ ಹಿಂಬಡ್ತಿ ಪಟ್ಟಿ (ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಲಯದ ಆದೇಶದ ಅನುಸಾರ)  

 

 

 

 

 ವೀಕ್ಷಿಸಿ

    ಅರೆ ವ್ಯದ್ಯಕೀಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಕಿರಿಯ ವ್ಯದ್ಯೇತರ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರ ಹುದ್ದೆಗೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ಪ್ರಭಾರದ ಮೇಲೆ ನೇಮಕ ಹೊಂದಿರುವ ನೌಕರರಿಗೆ ಪೂರ್ವನ್ವಯವಾಗುವಂತೆ ಸ್ಥಾನಪನ್ನ ಪದೋನ್ನತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ

 

 

 

 

 ವೀಕ್ಷಿಸಿ

    ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು ಹಾಗೂ ಶೀಘ್ರಲಿಪಿಗಾರರ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಕಛೇರಿ ಅಧೀಕ್ಷಕರ ಹುದ್ದೆಗೆ ಸ್ಥಾನಪನ್ನ ಪದೋನ್ನತಿ ಪಡೆದಿರುವವರ ಕ್ರೂಢೀಕ್ಯತ ಆಧೇಶ ಪ್ರತಿಗಳು

 

 

 

 

 ವೀಕ್ಷಿಸಿ

    ಸುತ್ತೋಲೆ – ಎದುರು ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿರುವ / ಕೆ.ಹೆಚ್.ಎಸ್.ಡಿ.ಆರ್.ಪಿ ಮತ್ತು ಸ್ವಾಯುತ್ತ ಸಂಸ್ತೆಯಿಂದ ಬಂದಿರುವ ಕಛೇರಿ ಅಧೀಕ್ಷಕರಗಳು / ಪ್ರ.ದ.ಸ ಮತ್ತು ಶೀಘ್ರ ಲಿಪಿಗಾರರಿಂದ ಕಛೇರಿ ಅಧೀಕ್ಷಕರ ಹುದ್ದೆಗೆ ಪದೋನ್ನತಿಯ ಸಮಾಲೊಚನೆ ಮೂಲಕ ಸ್ಥಳ ಆಯ್ಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ.​

 

 

 

 

 ವೀಕ್ಷಿಸಿ

    ಸುತ್ತೋಲೆ – ಎದುರು ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿರುವ / ಕೆ.ಹೆಚ್.ಎಸ್.ಡಿ.ಆರ್.ಪಿ ಮತ್ತು ಸ್ವಾಯುತ್ತ ಸಂಸ್ತೆಯಿಂದ ಬಂದಿರುವ ಕಛೇರಿ ಅಧೀಕ್ಷಕರಗಳು / ಪ್ರ.ದ.ಸ ಮತ್ತು ಶೀಘ್ರ ಲಿಪಿಗಾರರಿಂದ ಕಛೇರಿ ಅಧೀಕ್ಷಕರ ಹುದ್ದೆಗೆ ಪದೋನ್ನತಿಯ ಸಮಾಲೊಚನೆ ಮೂಲಕ ಸ್ಥಳ ಆಯ್ಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ.

 

 

 

 

 ವೀಕ್ಷಿಸಿ

    ಸುತ್ತೋಲೆ - ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಇರುವ ಸಹ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಪದೋನ್ನತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ

 

 

 

 

 ವೀಕ್ಷಿಸಿ

    ​ಶುಶ್ರೂಷ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ದರ್ಜೆ​-1ರ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಶುಶ್ರೂಷ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ರು ಶುಶ್ರೂಷ ತರಬೇತಿ) ಹುದ್ದೆಯಗೆ ಪದೋನ್ನತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ

 

 

 

 

 ವೀಕ್ಷಿಸಿ

    ಕ್ಷೇತ್ರ ಆರೋಗ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಉಪ ಜಿಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಹುದ್ದೆಗೆ ಪದೋನ್ನತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣ ವರದಿ ಇತರೆ ದಾಖಲೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.​ 

 

 

 

 

 ವೀಕ್ಷಿಸಿ

    ಹಿರಿಯ ಪುರುಷ  ಆರೋಗ್ಯ ಸಹಾಯಕರ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಆರೋಗ್ಯ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರು (ಗ್ರೂಪ್ ಸಿ) ಹುದ್ದೆಗೆ ಪದೋನ್ನತಿ ನಿಡುವ ಬಗ್ಗೆ. ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣ ವರದಿ ಇತರೆ ದಾಖಲೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ​. 

 

 

 

 

 ವೀಕ್ಷಿಸಿ

    ಶುಶ್ರೂಷಕ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಹಿರಿಯ ಶುಶ್ರೂಷಕ ಹುದ್ದೆಗೆ ಪದೋನ್ನತಿ ನೀಡಲು ಅಗತ್ಯ ದಾಖಲಾತಿ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣ ವರದಿಯ​ನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ​ 

 

 

 

 

 ವೀಕ್ಷಿಸಿ

    ಕಿರಿಯ ಮಹಿಳಾ ಆರೋಗ್ಯ ಸಹಾಯಕಿಯರ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಹಿರಿಯ ಮಹಿಳಾ ಆರೋಗ್ಯ ಸಹಾಯಕಿಯರ ಹುದ್ದೆಗೆ ಸ್ಥಾಪನ್ನ ಪದೋನ್ನತಿ ನೀಡಿ ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

 

 

 

 

 ವೀಕ್ಷಿಸಿ

    ​ಶುಶ್ರೂಷಕ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಹಿರಿಯ ಶುಶ್ರೂಷಕರ ಹುದ್ದೆಗೆ ಪದೋನ್ನತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ​

 

 

 

 

 ವೀಕ್ಷಿಸಿ

    ಅಧಿಕೃತವಾದ ಎ.ಎ.ಓ.

 

 

 

 

 ವೀಕ್ಷಿಸಿ

    ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು ಹಾಗೂ ಶೀಘ್ರಲಿಪಿಗಾರರ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಕಛೇರಿಗೆ ಸ್ಥಾನಪನ್ನ ಪದೋನ್ನತಿ ನೀಡಿ ಸ್ಥಳ ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

 

 

 

 

 ವೀಕ್ಷಿಸಿ

    ಕ್ಷೇತ್ರ ಆರೋಗ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಉಪ ಜಿಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಹುದ್ದೆಗೆ ಪದೋನ್ನತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಣಾ ವರದಿ ಮತ್ತು ಇತರೆ ದಾಖಾಲಾತಿಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಕುರಿತು.

 

 

 

 

 ವೀಕ್ಷಿಸಿ

    ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಇರುವ ಸಹ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಪದೋನ್ನತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

 

 

 

 

 ವೀಕ್ಷಿಸಿ

    ಹಿರಿಯ ಪುರುಷ ಆರೋಗ್ಯ ಸಹಾಯಕರ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಆರೋಗ್ಯ ಮೇಲ್ವೀಚಾರಕರು ಗ್ರೂಪ್ ಸಿ ಹುದ್ದೆಗೆ ಪದೋನ್ನತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಣಾ ವರದಿ ಮತ್ತು ಇತರೆ ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಕುರಿತು.

 

 

 

 

 ವೀಕ್ಷಿಸಿ

    ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು ಹುದ್ದೆಗೆ ಸ್ಥಾನಪನ್ನ ಪದೋನ್ನತಿ ನೀಡಿ ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.​​

 

 

 

 

 ವೀಕ್ಷಿಸಿ

    ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು ಹುದ್ದೆಗೆ ಸ್ಥಾನಪನ್ನ ಪದೋನ್ನತಿ ನೀಡಿ ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

 

 

 

 

 ವೀಕ್ಷಿಸಿ

    ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು  ಹಾಗೂ ಶೀಘ್ರಲಿಪಿಗಾರರ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಕಛೇರಿ ಅಧೀಕ್ಷಕರ ಹುದ್ದೆಗೆ ಸ್ಥಾನಪನ್ನ ಪದೋನ್ನತಿ ನೀಡಿ ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ (ಹೆಚ್.ಕೆ).​

 

 

 

 

 ವೀಕ್ಷಿಸಿ

    ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು  ಹಾಗೂ ಶೀಘ್ರಲಿಪಿಗಾರರ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಕಛೇರಿ ಅಧೀಕ್ಷಕರ ಹುದ್ದೆಗೆ ಸ್ಥಾನಪನ್ನ ಪದೋನ್ನತಿ ನೀಡಿ ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.(ನಾನ್ ಹೆಚ್.ಕೆ)​

 

 

 

 

 ವೀಕ್ಷಿಸಿ

    ಫಾರ್ಮಸಿಸ್ಟ್ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಹಿರಿಯ ಫಾರ್ಮಸಿಸ್ಟ್ ಸ್ಥಾನಪನ್ನ ಪದೋನ್ನತಿ ನೀಡಿ ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

 

 

 

 

 ವೀಕ್ಷಿಸಿ

    ಎ.ಎ.ಓ ಗಳ ಅಂತಿಮ ಪದೋನ್ನತಿ ಪಟ್ಟಿ​

 

 

 

 

 ವೀಕ್ಷಿಸಿ

    ಶುಶ್ರೂಷಕರ ತರಬೇತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಕಿರಯ ಮಹಿಳಾ ಆರೋಗ್ಯ  ಸಹಾಯಕಿಯರುಗಳಿಗೆ ಶುಶ್ರೂಷಕ ಹುದ್ದೆಗೆ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪದೋನ್ನತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

 

 

 

 

 ವೀಕ್ಷಿಸಿ

    ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ  ಕರ್ತವ್ಯ  ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಕಿರಿಯ ಶೀಘ್ರಲಿಗಾರರು/ಬೆರಳಚ್ಚ್ಉಗಾರರ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಶೀಘ್ರಲಿಪಿಗಾರರ ಹುದ್ದೆಗೆ ಸ್ಥಾನಪನ್ನ ಪದೋನ್ನತಿ ನೀಡಿ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳ ನೇಂಕ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.​

 

 

 

 

 ವೀಕ್ಷಿಸಿ

    ಪದವೀಧರ ಕಿರಿಯ ಮಹಿಳಾ/ ಪುರುಷ ಆರೋಗ್ಯ ಸಹಾಯಕರ ವೃಂದದಲ್ಲಿ ಶೇ.100ಕ್ಕೆ 100 ರಷ್ಟು ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಪದೋನ್ನತಿ ಹುದ್ದೆಗಳೆಂದು ಪರಗಣಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

 

 

 

 

 ವೀಕ್ಷಿಸಿ

    ವೈದ್ಯಕಿಯ ದಾಖಲೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪದೋನ್ನತಿ ಬಗ್ಗೆ ಹುದ್ದೆಗಳ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವ ಕುರಿತು.

 

 

 

 

 ವೀಕ್ಷಿಸಿ

    ಕಿರಿಯ ಮಹಿಳಾ ಆರೋಗ್ಯ ಸಹಾಯಕಿಯರ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಹಿರಿಯ ಮಹಿಳಾ ಆರೋಗ್ಯ ಸಹಾಯಕಿಯರ ಹುದ್ದೆಗೆ ಸ್ಥಾನಪನ್ನ ಪದೋನ್ನತಿ ನೀಡಿ ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

 

 

 

 

 ವೀಕ್ಷಿಸಿ

    ಶುಶ್ರೂಷಕ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ದರ್ಜೆ-2 ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಶುಶ್ರೂಷಕ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ದರ್ಜೆ-1ರ ಹುದ್ದೆಗೆ ಪದೋನ್ನತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

 

 

 

 

 ವೀಕ್ಷಿಸಿ

    ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸೇವೆಗಳ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಸೈಕಿಯಾಟ್ರಿಕ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ವರ್ಕರ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವೇತನ ನಿಗಧಿಪಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.​

 

 

 

 

 ವೀಕ್ಷಿಸಿ

    ಹಿರಿಯ ಶುಶ್ರೂಷಕ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ಹುದ್ದೆಗೆ ಸ್ಥಾನಪನ್ನ ಪದೋನ್ನತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

 

 

 

 

 ವೀಕ್ಷಿಸಿ

    ಶುಶ್ರೂಷ ಅಧೀಕ್ಷಕ ದರ್ಜೆ-2 ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಶುಶ್ರೂಷ ಅಧೀಕ್ಷಕ ದರ್ಜೆ-1 ಹುದ್ದೆಗೆ ಸ್ಥಾನಪನ್ನ ಪದೋನ್ನತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.​

 

 

 

 

 ವೀಕ್ಷಿಸಿ

    ಹಿರಿಯ ಶುಶ್ರೂಷಕ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಶುಶ್ರೂಷ ಅಧೀಕ್ಷಕ ದರ್ಜೆ-2 ಹುದ್ದೆಗೆ ಸ್ಥಾನಪನ್ನ ಪದೋನ್ನತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

 

 

 

 

 ವೀಕ್ಷಿಸಿ

    ಹಿರಿಯ ಶುಶ್ರೂಷಕ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಶುಶ್ರೂಷ ಬೋಧಕ ಹುದ್ದೆಗೆ ಸ್ಥಾನಪನ್ನ ಪದೋನ್ನತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.​​

 

 

 

 

 ವೀಕ್ಷಿಸಿ

 

 

 

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 15-05-2024 12:18 PM ಅನುಮೋದಕರು: superadmin


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸೇವೆಗಳ ಆಯುಕ್ತಾಲಯ
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2024, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080