ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ಕಿರಿಯ - ಹಿರಿಯ ಶ್ರೇಣಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು

ವಿಷಯ ಕಡತದ ಮೂಲ ದಿನಾಂಕ ಭಾಷೆ  ಗಾತ್ರ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಅಧಿಸೂಚನೆ - ತಜ್ಞ ವೈದ್ಯರುಗಳು ಹಾಗೂ ಉಪ ಮುಖ್ಯ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು (ತುರ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸಾ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳ) ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ (01.01.2024 ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ)

ಆಯುಕ್ತಾಲಯ ಆ.ಕು.ಕು ಸೆವೆಗಳು

  ಕನ್ನಡ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ದಿನಾಂಕ:01.01.2023ರಲ್ಲಿದಂತೆ, ಹಿರಿಯ ತಜ್ಞರು/ ಉಪ ಮುಖ್ಯ
ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ (ತುರ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸಾ ವೈದ್ಯರು) ವೃಂದದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ
ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ.

ಆಯುಕ್ತಾಲಯ ಆ.ಕು.ಕು ಸೆವೆಗಳು

  ಕನ್ನಡ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
Prvsional Gradation list of  Additional Director" as on (28.06.2023)

ಆಯುಕ್ತಾಲಯ ಆ.ಕು.ಕು ಸೆವೆಗಳು

28.06.2023 ಕನ್ನಡ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
6 ಮತ್ತು 13 ವರ್ಷಗಳಕಾಲಮಿತಿಮುಂಬಡ್ತಿಆದೇಶಪ್ರತಿ

ಆಯುಕ್ತಾಲಯ ಆ.ಕು.ಕು ಸೆವೆಗಳು

 30/12/2019  

ಕನ್ನಡ

881.43 ಕೆ.ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
6 ಮತ್ತು 13 ವರ್ಷಗಳಕಾಲಮಿತಿಮುಂಬಡ್ತಿಆದೇಶಪ್ರತಿ

ಆಯುಕ್ತಾಲಯ ಆ.ಕು.ಕು ಸೆವೆಗಳು

 
 30/12/2019  

ಕನ್ನಡ

403.83 ಕೆ.ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
20 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲಮಿತಿ ಮುಂಬಡ್ತಿ ಆದೇಶ ಪ್ರತಿ

ಆಯುಕ್ತಾಲಯ ಆ.ಕು.ಕು ಸೆವೆಗಳು

  27/06/2019  

ಕನ್ನಡ

187.06 ಕೆ.ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಉಪ ನಿರ್ದೆಶಕರ ಹುದ್ದೆಗೆ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನ (ಮಾನದಂಡ ಮತ್ತು ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆಗಳೂಂದಿಗೆ) ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ನಡವಳಿಗಳು    

ಕನ್ನಡ

1.91 ಎಂ.ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
6 ಮತ್ತು  13 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಮಿತಿ ಮುಂಬಡ್ತಿಆದೇಶಪ್ರತಿ (ದಿನಾಂಕ19.06.2019)

ಆಯುಕ್ತಾಲಯ ಆ.ಕು.ಕು ಸೆವೆಗಳು

   17/06/2019  

ಕನ್ನಡ

 5.46 ಎಂ.ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
20 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲಮಿತಿ ಮುಂಬಡ್ತಿಆದೇಶಪ್ರತಿ (ದಿನಾಂಕ19.06.2019) ಆಯುಕ್ತಾಲಯ ಆ.ಕು.ಕು ಸೆವೆಗಳು  14/06/2019  ಕನ್ನಡ  8.82 ಎಂ.ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
ಕೆಪಿಎಸ್ ಸಿ ಯಿಂದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ (ಹೈ-ಕ / ರಾಜ್ಯ ವೃಂದ) ಮೂಲ ದಾಖಲಾತಿ/ ಸ್ಥಳ ಆಯ್ಕೆ ಸಮಾಲೋಚನೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಲು ಸೂಚನಾ ಪತ್ರ , ವೇಳಾ ಪಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳ ಮಾಹಿತಿ . ಆಯುಕ್ತಾಲಯ ಆ.ಕು.ಕು ಸೆವೆಗಳು  02/03/2019  ಕನ್ನಡ  16.96 ಎಂ.ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಕೆಪಿಎಸ್ ಸಿ ಮುಖಾಂತರ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ತಜ್ಞ ವೈದ್ಯರ ನೇಮಕಾತಿ ಆದೇಶದ ಪ್ರತಿ.(ದಿನಾಂಕ:25.02.2019). ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ನಡವಳಿಗಳು  25/02/2019  ಕನ್ನಡ  5.56 ಎಂ.ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಕೆಪಿಎಸ್ ಸಿ ಮೂಲಕ ತಜ್ಞ ವೈದ್ಯರ ಹುದ್ದೆಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಳ ನೇಮಕಾತಿಯ ಸಮಾಲೋಚನೆಗೆ ಪ್ರಕಟಣೆ - ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ. ಆಯುಕ್ತಾಲಯ ಆ.ಕು.ಕು ಸೆವೆಗಳು  23/02/2019  ಕನ್ನಡ  344.82 ಕೆ.ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಕೆಪಿಎಸ್ ಸಿ ಮೂಲಕ ತಜ್ಞ ವೈದ್ಯರ ಹುದ್ದೆಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಳ ನೇಮಕಾತಿಯ ಸಮಾಲೋಚನೆಗೆ ಸೂಚನಾಪತ್ರ - ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಯ ಮಾಹಿತಿ. ಆಯುಕ್ತಾಲಯ ಆ.ಕು.ಕು ಸೆವೆಗಳು   23/02/2019  ಕನ್ನಡ  647.52 ಕೆ.ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
ಕೆಪಿಎಸ್ ಸಿ ಮೂಲಕ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯ ವೈದ್ಯರ ಹುದ್ದೆಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ಕರ್ತವ್ಯಕ್ಕೆ ವರದಿಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ನೇಮಕಾತಿಯನ್ನು ರದ್ದುಪಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ನಡವಳಿಗಳು   22/02/2019  ಕನ್ನಡ  11.74 ಎಂ.ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 ಕೆಪಿಎಸ್ ಸಿ ಯಿಂದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಳ ಆಯ್ಕೆ ಸಮಾಲೋಚನೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಲು ಸೂಚನಾ ಪತ್ರ ಆಯುಕ್ತಾಲಯ ಆ.ಕು.ಕು ಸೆವೆಗಳು   23/02/2019  ಕನ್ನಡ  1.30 ಎಂ.ಬಿ  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಕೆಪಿಎಸ್ ಸಿ ಮೂಲಕ ತಜ್ಞ ವೈದ್ಯರ ಹುದ್ದೆಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ಕರ್ತವ್ಯಕ್ಕೆ ವರದಿಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ನೇಮಕಾತಿಯನ್ನು ರದ್ದುಪಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ನಡವಳಿಗಳು    ಕನ್ನಡ  11.80 ಎಂ.ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
KPSC ಯಿಂದ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ತಜ್ಞ ವೈದ್ಯರ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಳ ಆಯ್ಕೆ ಸಮಾಲೋಚನೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಲು ಸೂಚನಾ ಪತ್ರ.(ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪಟ್ಟಿ) ಆಯುಕ್ತಾಲಯ ಆ.ಕು.ಕು ಸೆವೆಗಳು  14/02/2019  ಕನ್ನಡ  6.58 ಎಂ.ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಹುದ್ದೆಯ ಪದೋನ್ನತಿಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಆಹ್ವಾನ  ಮುಖ್ಯ ಆಡಳಿತಾದಿಕಾರಿಗಳು ಆ ಕು ಕ ಸೇವೆಗಳು    ಕನ್ನಡ  1.67 ಎಂ.ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಹಿಂಬರಹ-ಪಿಜಿಡಿಪಿಹೆಚ್ ಎಂ/ಡಿಪಿಹೆಚ್/ಎಂಪಿಹೆಚ್ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡಿದ ವೈದ್ಯರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಭತ್ಯೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ಮಾಡದ ಬಗ್ಗೆ ಆಯುಕ್ತಾಲಯ ಆ.ಕು.ಕು ಸೆವೆಗಳು  02/01/2019  ಕನ್ನಡ  612.19 ಕೆ.ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ದಂತ ಆರೋಗ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಎಂಡಿಎಸ್ ಪದವಿಧರರನ್ನು ಸ್ಥಳ ನಿಯುಕ್ತಿಗೊಳಿಸುವ ದಂತ ವೈದ್ಯರ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಆಕ್ಷೇಪಣೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.         ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
6 ಮತ್ತು 13 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲಮಿತಿ ಮುಂಬಡ್ತಿ ಆದೇಶ ಪ್ರತಿ ದಿನಾಂಕ:07.12.2018. ಆಯುಕ್ತಾಲಯ ಆ.ಕು.ಕು ಸೆವೆಗಳು  07/12/2018  ಕನ್ನಡ  5.93 ಎಂ.ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
6 ಮತ್ತು 13 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲಮಿತಿ ಮುಂಬಡ್ತಿ ಆದೇಶ ಪ್ರತಿ ದಿನಾಂಕ:05.12.2018. ಆಯುಕ್ತಾಲಯ ಆ.ಕು.ಕು ಸೆವೆಗಳು  05/12/2018  ಕನ್ನಡ  8.52 ಎಂ.ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಕೆಪಿಎಸ್ ಸಿ ಮುಖಾಂತರ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳ (ಹೆಚ್.ಕೆ) (ಸುಮೋಟೋ) ನೇಮಕಾತಿ ಆದೇಶದ ಪ್ರತಿ.(ದಿನಾಂಕ:04.12.2018). ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ  04/12/2018  ಕನ್ನಡ  2.22 ಎಂ.ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
ಕೆಪಿಎಸ್ ಸಿ ಮುಖಾಂತರ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳ (ಆರ್.ಪಿ.ಸಿ)(ಸುಮೋಟೋ) ನೇಮಕಾತಿ ಆದೇಶದ ಪ್ರತಿ.(ದಿನಾಂಕ:04.12.2018). ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ   04/12/2018  ಕನ್ನಡ  10.72 ಎಂ.ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಕೆಪಿಎಸ್ ಸಿ ಮುಖಾಂತರ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ತಜ್ಞ ವೈದ್ಯರ (ಆರ್.ಪಿ.ಸಿ)(ಸುಮೋಟೋ) ನೇಮಕಾತಿ ಆದೇಶದ ಪ್ರತಿ.(ದಿನಾಂಕ:04.12.2018). ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ   04/12/2018  ಕನ್ನಡ  8.19 ಎಂ.ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಖಾಲಿ ಇರುವ ವಿಭಾಗಿಯ ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಹುದ್ದೆಗೆ ಸ್ಥಳನಿಯುಕ್ತಿಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ. ಆಯುಕ್ತಾಲಯ ಆ.ಕು.ಕು ಸೆವೆಗಳು 03/12/2018  ಕನ್ನಡ  2.17 ಎಂ.ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಖಾಲಿ ಇರುವ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು ಇ-ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಹುದ್ದೆಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಅರ್ಹತೆಯ ಬಗ್ಗೆ  ಮುಖ್ಯ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗಳು    ಕನ್ನಡ  752.65 ಕೆ.ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಹುದ್ದೆಯ ಪದೋನ್ನತಿಗೆ ಅಗತ್ಯ ಧಾಕಲೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ. ಆಯುಕ್ತಾಲಯ ಆ.ಕು.ಕು ಸೆವೆಗಳು 11/10/2018  ಕನ್ನಡ  1.94 ಎಂ.ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಕೆಪಿಎಸ್ ಸಿ ಮೂಲಕ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು 2ನೇ ಸುತ್ತಿ ನ ಮೂಲಕ ಸ್ಥಳ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಆದೇಶ. ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ  12/10/2018  ಕನ್ನಡ  1.75 ಎಂ.ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಸಾಮಾನ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳ ಮಾಹಿತಿ ದಿ:12.10.2018 ರಂದು ನಡೆಯುವ ಸಮಾಲೋಚನೆಗೆ.   06/10/2018  ಕನ್ನಡ  7.97 ಎಂ.ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಕೆ.ಪಿಎಸ್‍ಸಿ ಯಿಂದ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸುತ್ತಿನ ಸಮಾಲೋಚನೆಯನ್ನು ದಿನಾಂಕ:12.10.2018 ರಂದು ನಡೆಯುವ ಬಗ್ಗೆ         ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
ದಿನಾಂಕ 17.09.2018 ರಂದು ನಡೆದ ಕೆ.ಪಿ.ಎಸ್.ಸಿ ಯಿಂದ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ತಜ್ಞ ವ್ಯದ್ಯರುಗಳ ಸ್ಥಳ ನಿಯುಕ್ತಿಯ ಮತ್ತೋಂದು ಸಮಾಲೋಚನೆಯ ಅಂತಿಮ ಕೃಢಿಕೃತ ಪಟ್ಟಿ.  ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ  17/09/2020  ಕನ್ನಡ  5.80 ಎಂ.ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಕೆ.ಪಿ.ಎಸ್.ಸಿ ಯಿಂದ ಆಯ್ಕೆಗೊಂಡ ತಜ್ಞ ವ್ಯದ್ಯರುಗಳ ಸ್ಥಳ ನೇಮಕಾತಿಯ ಮತ್ತೊಂದು ಸುತ್ತಿನ ಸಮಾಲೋಚನೆಗೆ ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳ ಪಟ್ಟಿ (17.09.2018)    12/09/2018    575.15 ಕೆ.ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಕೆ.ಪಿ.ಎಸ್.ಸಿ ಮುಖಾಂತರ ಆಯ್ಕೆಗೊಂಡ ತಜ್ಞ ವೈದ್ಯರುಗಳಿಗೆ ದಿನಾಂಕ:17.09.2018 ರಂದು ಮತ್ತೊಂದು ಸುತ್ತಿನ ಸಮಾಲೋಚನೆ ನಡೆಸುವ ಬಗ್ಗೆ  ಆಯುಕ್ತಾಲಯ ಆ.ಕು.ಕು ಸೆವೆಗಳು  15/09/2018   ಕನ್ನಡ  1.53 ಎಂ.ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ದಿನಾಂಕ:04.09.2018 & 05.09.2018 ರಂದು ನಡೆದ ಕೆ.ಪಿ.ಎಸ್.ಸಿ ಯಿಂದ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಸ್ಥಳ ನಿಯುಕ್ತಿಯ ಸಮಾಲೋಚನೆಯ ಅಂತಿಮ ಕೃಢಿಕೃತ ಪಟ್ಟಿ  ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ  04/09/2018    ಕನ್ನಡ  9.46 ಎಂ.ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಕೆ.ಪಿ.ಎಸ್.ಸಿ ಯಿಂದ ಆಯ್ಕೆಯಾದ (ಹೈದ್ರಾಬಾದ್-ಕರ್ನಾಟಕ) ಸಾಮಾನ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಸ್ಥಳ ನಿಯುಕ್ತಿಯ ಅಂತಿಮ ಕೃಢಿಕೃತ ಪಟ್ಟಿ.         ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
ಕೆ.ಪಿ.ಎಸ್.ಸಿ ಮುಖಾಂತರ ಆಯ್ಕೆಗೊಂಡಿರುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಳ ಆಯ್ಕೆ ಸಂಬಧ ದಿನಾಂಕ:04.09.2018 ಮತ್ತು 05.09.2018 ರಂದು ನಡೆಯುವ ಸಮಾಲೋಚನೆಗೆ ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳ ಮಾಹಿತಿ         ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಧೃಡೀಕರಣ ಪತ್ರಗಳು (ಸೇವಾ ಹಾಗೂ ಪತಿ-ಪತ್ನಿ ಪ್ರಕರಣ)      ಕನ್ನಡ  391.12 ಕೆ.ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಕೆ.ಪಿ.ಎಸ್.ಸಿ ಮುಖಾಂತರ ಆಯ್ಕೆಗೊಂಡ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಮಾಲೋಚನೆಗೆ ಸುಚನ ಪತ್ರ ಮತ್ತು ಪಟ್ಟಿ. ಆಯುಕ್ತಾಲಯ ಆ.ಕು.ಕು ಸೆವೆಗಳು  14/12/2019     ಕನ್ನಡ  6.58 ಎಂ.ಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

 

ಸುತ್ತೋಲೆ - ಉಪ-ನಿರ್ದೆಶಕರ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಸಹ-ನಿರ್ದೆಶಕರ ಹುದ್ದೆಯ ಪದೋನ್ನತಿಗೆ ಅವಶ್ಯ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಪದೋನ್ನ ತಿಗೆ ಅರ್ಹರಿರುವ ಉಪ-ನಿರ್ದೆಶಕರ ಪಟ್ಟಿ. ಆಯುಕ್ತಾಲಯ ಆ.ಕು.ಕು ಸೆವೆಗಳು   27/01/2019  ಕನ್ನಡ  1.27 ಎಂ.ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ ಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ಗಾವಣೆಯ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ನಡೆಸುವ ಬಗ್ಗೆ.         ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
2ನೇ ಸುತ್ತಿನ ಸಮಾಲೋಚನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳ ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿಕೊಂಡ ತಜ್ಞ ವೈದ್ಯರಗಳ (ಕೆಪಿಎಸ್ಸಿಯಿಂದ ಆಯ್ಕೆಗೊಂಡ) ಪಟ್ಟಿ  ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ   23/07/2018  ಕನ್ನಡ  1.57 ಎಂ.ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ದಿನಾಂಕ 23.7.2018ರಂದು ನೆಡೆದ ಸಮಾಲೋಚನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳ ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿಕೊಂಡ ತಜ್ಞ ವೈದ್ಯರಗಳ (ಕೆಪಿಎಸ್ಸಿಯಿಂದ ಆಯ್ಕೆಗೊಂಡ) ಪಟ್ಟಿ   ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ    23/07/2018  ಕನ್ನಡ  1.30 ಎಂ.ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ದಿನಾಂಕ 17.7.2018ರಂದು ನೆಡೆದ ಸಮಾಲೋಚನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳ ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿಕೊಂಡ ತಜ್ಞ ವೈದ್ಯರಗಳ (ಕೆಪಿಎಸ್‍ಸಿಯಿಂದ ಆಯ್ಕೆಗೊಂಡ) ಪಟ್ಟಿ    ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ     17/07/2018  ಕನ್ನಡ  7.21 ಎಂ.ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ದಿನಾಂಕ 16.7.2018ರಂದು ನೆಡೆದ ಸಮಾಲೋಚನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳ ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿಕೊಂಡ ತಜ್ಞ ವೈದ್ಯರಗಳ (ಕೆಪಿಎಸ್‍ಸಿಯಿಂದ ಆಯ್ಕೆಗೊಂಡ) ಪಟ್ಟಿ    ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ      16/07/2018   ಕನ್ನಡ  4.68 ಎಂ.ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಕೆ.ಪಿ.ಎಸ್.ಸಿ ಯಿಂದ ಆಯ್ಕೆಗಂಡಿರುವ ತಜ್ಞ ವೈದ್ಯರುಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಳ ನೇಮಕಾತಿ ನೀಡಲು ನೆಡೆಸುವ ಸಮಾಲೋಚನೆಗೆ ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳ ಪಟ್ಟಿ      

ಇಂಗ್ಲೀಷ್

 1.40 ಎಂ.ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಕೆ.ಪಿ.ಎಸ್.ಸಿ ಯಿಂದ ಆಯ್ಕೆಗಂಡಿರುವ ತಜ್ಞ ವೈದ್ಯರುಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಳ ನೇಮಕಾತಿ ನಿಡಲು ಸಮಾಲೋಚನೆ ನಡೆಸುವ ಬಗ್ಗೆ  ಆಯುಕ್ತಾಲಯ ಆ.ಕು.ಕು ಸೆವೆಗಳು  04/07/2018  ಕನ್ನಡ  61.14 ಎಂ.ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
20 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲಮಿತಿ ಮುಂಬಡ್ತಿ ಆದೇಶ ಪ್ರತಿ  ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ನಡವಳಿಗಳು    ಕನ್ನಡ 2.59 ಎಂ.ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
6 ಮತ್ತು 13 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲಮಿತಿ ಮುಂಬಡ್ತಿ ಆದೇಶ ಪ್ರತಿ ದಿನಾಂಕ: 08.05.2018   ಆಯುಕ್ತಾಲಯ ಆ.ಕು.ಕು ಸೆವೆಗಳು  08/05/2018  ಕನ್ನಡ 9.03 ಎಂ.ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
2018 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ವಯೋನಿವ್ಥತ್ತಿಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ವ್ಯದ್ಯರುಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ. ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ  10/05/2018  ಕನ್ನಡ  5.95 ಎಂ.ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಅ. ಜ್ಞಾ ಪತ್ರ - ಪಿಜಿಡಿಪಿಹೆಚ್ಎಂ ವ್ಯಾಸಂಗಕ್ಕಾಗಿ ಮುಗಿಸಿದ ಸೇವಾನಿರತ ವ್ಯದ್ಯರುಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಳನಿಯೋಜನೆಗೊಳಿಸಿದ ಆದೇಶ ಪ್ರತಿ ಆಯುಕ್ತಾಲಯ ಆ.ಕು.ಕು ಸೆವೆಗಳು  03/05/2018  ಕನ್ನಡ  1.24 ಎಂ.ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
2016-17 ಸಾಲಿನ PG DPHM ವ್ಯಾಸಾಂಗ ಮುಗಿಸಿದ ವೈದ್ಯರುಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಳ ಆಯ್ಕೆಗಾಗಿ ಸಮಾಲೋಚನೆಗೆ ಹಾಜರಾಗುವ ಬಗ್ಗೆ ಆಯುಕ್ತಾಲಯ ಆ.ಕು.ಕು ಸೆವೆಗಳು  02/05/2017  ಕನ್ನಡ  1.28 ಎಂ.ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಕರ್ನಾಟಕ ಲೋಕಸೇವಾ ಆಯೋಗದ ಮೂಲಕ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ನೇೀಮಕಾತಿ ರದ್ಧತಿ, ವಿಮೋಚನೆ ಮತ್ತು ರಾಜೀನಾಮೆಗೊಂಡ ಸಾ.ಕ.ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ, ತಜ್ಞ ವೈದ್ಯರು ಮತ್ತು ದಂತ ಆರೋಗ್ಯಾಧಿಆರಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ-1  ಆಯುಕ್ತಾಲಯ ಆ.ಕು.ಕು ಸೆವೆಗಳು  13/09/2018   ಕನ್ನಡ  484.47 ಕೆ.ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಕರ್ನಾಟಕ ಲೋಕಸೇವಾ ಆಯೋಗದ ಮೂಲಕ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ನೇೀಮಕಾತಿ ರದ್ಧತಿ, ವಿಮೋಚನೆ ಮತ್ತು ರಾಜೀನಾಮೆಗೊಂಡ ಸಾ.ಕ.ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ, ತಜ್ಞ ವೈದ್ಯರು ಮತ್ತು ದಂತ ಆರೋಗ್ಯಾಧಿಆರಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ-2   ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ನಡವಳಿಗಳು  09/02/2018    ಕನ್ನಡ

 16.27 ಎಂ.ಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ
6 ಮತ್ತು 13 ವಷದ ಕಾಲಮಿತಿ ಮುಂಬಡ್ತಿಯ ಆದೇಶದ ಪ್ರತಿ (ಜನವರಿ-2018)-1   ಆಯುಕ್ತಾಲಯ ಆ.ಕು.ಕು ಸೆವೆಗಳು  24/01/2018  ಕನ್ನಡ  10.86 ಎಂ.ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
6 ಮತ್ತು 13 ವಷದ ಕಾಲಮಿತಿ ಮುಂಬಡ್ತಿಯ ಆದೇಶದ ಪ್ರತಿ (ಜನವರಿ-2018)-2   ಆಯುಕ್ತಾಲಯ ಆ.ಕು.ಕು ಸೆವೆಗಳು  24/01/2018  ಕನ್ನಡ  4.36 ಎಂ.ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ನೇಮಕ ಹೊಂದಿರುವ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಖಾಯಂಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ     ಆಯುಕ್ತಾಲಯ ಆ.ಕು.ಕು ಸೆವೆಗಳು  06/10/2017  ಕನ್ನಡ  333.13 ಕೆ.ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ನೇಮಕ ಹೊಂದಿರುವ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಖಾಯಂಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.​         ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
ವ್ಯದ್ಯರುಗಳ 6 ಮತ್ತು 13 ವರ್ವಗಳ ಕಾಲಮಿತಿ ಮುಂಬಡ್ತಿಯ ಆದೇಶ ಪಟ್ಟಿ, ಅಧಿಸೂಚನೆ         ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
ಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ನೇಮಕ ಹೊಂದಿರುವ ವ್ಯದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಖಾಯಂಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.​         ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸೇವೆಗಳ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ವೈದ್ಯರುಗಳನ್ನು ಖಾಯಂಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ - ಕರಡು ಪ್ರತಿ         ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
6 ಮತ್ತು 13 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲಮಿತಿ ಮುಂಬಡ್ತಿ ಆದೇಶ ಪ್ರತಿ ದಿನಾಂಕ: 08.11.2016    ಆಯುಕ್ತಾಲಯ ಆ.ಕು.ಕು ಸೆವೆಗಳು  08/11/2016    ಕನ್ನಡ  4.24 ಎಂ.ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
6 ಮತ್ತು 13 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲಮಿತಿ ಮುಂಬಡ್ತಿ ಆದೇಶ ಪ್ರತಿ ದಿನಾಂಕ: 19.11.2016   ಆಯುಕ್ತಾಲಯ ಆ.ಕು.ಕು ಸೆವೆಗಳು  19/11/2016   ಕನ್ನಡ  2.65 ಎಂ.ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
20 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲಮಿತಿ ಮುಂಬಡ್ತಿ ಆದೇಶ ಪ್ರತಿ ದಿನಾಂಕ: 05.08.2016​  ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ನಡವಳಿಗಳು    ಕನ್ನಡ  3.14 ಎಂ.ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
KPSC ಆಯ್ದ ತಜ್ಞರು GDMOs & ಡೆಂಟಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕೌನ್ಸೆಲಿಂಗ್ ಖಾಲಿ ಸ್ಥಾನಗಳು (ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಲಿಸ್ಟ್ ನಿಂದ)​​​​        27.28 ಎಂ.ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಕೆಪಿಎಸ್ ಸಿ ಮೂಲಕ  ವ್ಯದ್ಯರುಗಳ  ನೇಮಕಾತಿಯ  ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪಟ್ಟಿ  - 2ನೇ ಸುತ್ತಿ​ನ ಕೌನ್ಸೆಲಿಂ​ಗ್  ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ  07/09/2016   ಕನ್ನಡ  12.45 ಎಂ.ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
6 ಮತ್ತು 13 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲಮಿತಿ ಮುಂಬಡ್ತಿ ಆದೇಶ ಪ್ರತಿ ದಿನಾಂಕ: 31.8.2015   ಆಯುಕ್ತಾಲಯ ಆ.ಕು.ಕು ಸೆವೆಗಳು  31/08/2015  ಕನ್ನಡ  353.18 ಕೆ.ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
6 ಮತ್ತು 13 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲಮಿತಿ ಮುಂಬಡ್ತಿ ಆದೇಶದ ಪ್ರತಿ ದಿನಾಂಕ: 17.9.2015  ಆಯುಕ್ತಾಲಯ ಆ.ಕು.ಕು ಸೆವೆಗಳು  17/09/2014  ಕನ್ನಡ  17.17 ಎಂ.ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಉಪವ್ಯದ್ಯಾಧೀಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ತಜ್ಞವ್ಯದ್ಯರುಗಳ 6 ಮತ್ತು 13 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲಮಿತಿ ಮುಂಬಡ್ತಿ ಆದೇಶದ ಪ್ರತಿ ದಿನಾಂಕ: 18.8.2015  ಆಯುಕ್ತಾಲಯ ಆ.ಕು.ಕು ಸೆವೆಗಳು  18/08/2015  ಕನ್ನಡ  4.60 ಎಂ.ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಉಪವ್ಯದ್ಯಾಧೀಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ತಜ್ಞವ್ಯದ್ಯರುಗಳ 6 ಮತ್ತು 13 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲಮಿತಿ ಮುಂಬಡ್ತಿ ಆದೇಶದ ಪ್ರತಿ ದಿನಾಂಕ:29.2.2016 ಆಯುಕ್ತಾಲಯ ಆ.ಕು.ಕು ಸೆವೆಗಳು  29/02/2019  ಕನ್ನಡ  2.09 ಎಂ.ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
20 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲಮಿತಿ ಮುಂಬಡ್ತಿಯ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶದಪ್ರತಿ(19.8.2015)​ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ನಡವಳಿಗಳು  19/08/2015   ಕನ್ನಡ  4.06 ಎಂ.ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ತಜ್ಞವ್ಯದ್ಯರುಗಳ 20 ವರ್ಷಗಳಕಾಲಮಿತಿ ಮುಂಬಡ್ತಿಯ ಸರ್ಕಾ ರದ ಆದೇಶದಪ್ರತಿ(13.7.2015) ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ನಡವಳಿಗಳು  13/07/2015    ಕನ್ನಡ  16.10 ಎಂ.ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
2016ರ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸೇವಾವಯೋ ನಿವ್ರತ್ತ ಹೊಂದುವ ವ್ಯದ್ಯರುಗಳ ಪಟ್ಟಿ.    ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ  20/02/2016    2.73 ಎಂ.ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಸುತ್ತೋಲೆ – ಕಡ್ಡಾಯ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸಾಕ್ಷರತಾ ಪರೀಕ್ಷೆ ಕುರಿತು.    ಆಯುಕ್ತಾಲಯ ಆ.ಕು.ಕು ಸೆವೆಗಳು  01/03/2016  ಕನ್ನಡ  1.12 ಎಂ.ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಚೆಕ್ಲಿಸ್ಟ್- ಸಾಮಾನ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯ ವ್ಯದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು ತಜ್ಞರು ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಪತ್ರಾಂಕಿತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ದೊರುಕುವ ವೇತನ ಮುಂಬಡ್ತಿ ಹಾಗೂ ಸ್ಥಗಿತ ವೇತನ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಭತ್ಯೆಗಳ ಕುರಿತು.    ಆಯುಕ್ತಾಲಯ ಆ.ಕು.ಕು ಸೆವೆಗಳು  11/06/2015  ಕನ್ನಡ  5.30 ಎಂ.ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ವಗಾ೵ವಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅರ್ಜಿಗಳ ನಮೂನೆ.        767.96 ಕೆ.ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
2016-17ರ ವ್ಯದ್ಯರುಗಳ ವರ್ಗಾವಣೆ ಆದೇಶಪ್ರತಿ.  ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ  15/07/2016  ಕನ್ನಡ  4.22 ಎಂ.ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಮಿಸ್-ಮ್ಯಾಚ್ಅಡಿಯಲ್ಲಿದಂತವ್ಯದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳವಗಾ೵​ವಣೆ/ಸ್ಥಳಾಂತರ          ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
ಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೇಮಕ ಹೊಂದಿ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವ ವೈದ್ಯರುಗಳ ಮಾಹಿತಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.     ಆಯುಕ್ತಾಲಯ ಆ.ಕು.ಕು ಸೆವೆಗಳು  20/02/2018   ಕನ್ನಡ  1.08 ಎಂ.ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಸುತ್ತೋಲೆ: ವೈದ್ಯರ 6 ಮತ್ತು 13 ವರ್ಷದ ಕಾಲಮಿತಿ ಮುಂಬಡ್ತಿಯ ವಿವರಕ್ಕೆ ಆಕ್ಷೇಪಣೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ      ಆಯುಕ್ತಾಲಯ ಆ.ಕು.ಕು ಸೆವೆಗಳು   15/11/2017  ಕನ್ನಡ  14.39 ಎಂ.ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ

 

 

 

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 07-03-2024 05:44 PM ಅನುಮೋದಕರು: superadmin


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸೇವೆಗಳ ಆಯುಕ್ತಾಲಯ
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2024, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080