ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ

 

ಕ್ರ ಸಂ

ವಿಷಯ

ಕಡತದ ಮೂಲ

ದಿನಾಂಕ

ಭಾಷೆ ಗಾತ್ರ ವಿಕ್ಷಿಸಿ
 1 ಕಛೇರಿ ಅಧೀಕ್ಷಕರ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಹಿಂಬರಹ (4)  

ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ   ಆಕುಕ ಸೇವೆಗಳು

10/03/2020  

ಕನ್ನಡ

451.95kb ವಿಕ್ಷಿಸಿ
ಕಿರಿಯ ಮಹಿಳಾ ಆರೋಗ್ಯ ಸಹಾಯಕಿಯರ ಶುಶ್ರೂಷಕ ತರಬೇತಿ ಹೊಂದಿದವರ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ  

ನಿರ್ದೇಶಕರು ಆ ಕು ಕ ಸೇವೆಗಳು

29/02/2020

ಕನ್ನಡ

 
 506 kb ವಿಕ್ಷಿಸಿ
ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್. ಸಿ. ಉತ್ತೀರ್ಣರಾದ ವಾಹನ ಚಾಲಕರು ಮತ್ತು ಗ್ರೂಪ್ 'ಡಿ' ಗಳ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ  

ಕರ್ನಾಟಕ  ಸರ್ಕಾರ

11/03/2020  

ಕನ್ನಡ

 19.39m ವಿಕ್ಷಿಸಿ
 ಕಿರಿಯ ಮಹಿಯ ಆರೋಗ್ಯ ಸಹಾಯಕಿರ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ (ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ)  

ಕರ್ನಾಟಕ  ಸರ್ಕಾರ

5/03/2020

ಕನ್ನಡ

 
1.45mb ವಿಕ್ಷಿಸಿ 
ಕಿರಿಯ ಮಹಿಯ ಆರೋಗ್ಯ ಸಹಾಯಕಿರ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ (ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಒರತುಪಡಿಸಿ)  

ಕರ್ನಾಟಕ  ಸರ್ಕಾರ

5/03/2020  

ಕನ್ನಡ

1.85mb  ವಿಕ್ಷಿಸಿ
ಕಛೇರಿ ಅಧೀಕ್ಷಕರ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಹಿಂಬರಹ (1)  

ಕರ್ನಾಟಕ  ಸರ್ಕಾರ

29/02/2020

ಕನ್ನಡ

 
357.94KB ವಿಕ್ಷಿಸಿ 
ಕಛೇರಿ ಅಧೀಕ್ಷಕರ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಹಿಂಬರಹ (2)  

ಕರ್ನಾಟಕ  ಸರ್ಕಾರ

29/02/2020

ಕನ್ನಡ

 
270.11KB ವಿಕ್ಷಿಸಿ
ಕಛೇರಿ ಅಧೀಕ್ಷಕರ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಹಿಂಬರಹ (3)  

ಕರ್ನಾಟಕ  ಸರ್ಕಾರ

25/02/2020  

ಕನ್ನಡ

2.12 ವಿಕ್ಷಿಸಿ
 ಕಛೇರಿ ಅಧೀಕ್ಷಕರುಗಳ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ  

ಕರ್ನಾಟಕ  ಸರ್ಕಾರ

29/02/2020

 

ಕನ್ನಡ

 
6.62MB ವಿಕ್ಷಿಸಿ
10   ಶೀಘ್ರ ಲಿಪಿಗಾರರ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ  

ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ   ಆಕುಕ ಸೇವೆಗಳು

29/02/2020

ಕನ್ನಡ

 
 274.12KB ವಿಕ್ಷಿಸಿ
 11  ಪಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರುಗಳ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ  

ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ   ಆಕುಕ ಸೇವೆಗಳು

29/02/2020  

ಕನ್ನಡ

 16.94MB ವಿಕ್ಷಿಸಿ
 12  ಕಛೇರಿ ಅಧೀಕ್ಷಕರುಗಳು ಪರಿಷ್ಕೃತ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ  

ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ   ಆಕುಕ ಸೇವೆಗಳು

24/02/2020

ಕನ್ನಡ

 
 6.90MB ವಿಕ್ಷಿಸಿ
 13 ಕಿರಿಯ ವೈದ್ಯಕಿಯ ಪ್ರಯೋಗಶಾಲಾ ತಂತ್ರಜ್ಞರ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ  

ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ   ಆಕುಕ ಸೇವೆಗಳು

30/01/2020  

ಕನ್ನಡ

 40.88mb ವಿಕ್ಷಿಸಿ
 14 ಹಿರಿಯ ವೈದ್ಯಕಿಯ ಪ್ರಯೋಗಶಾಲಾ ತಂತ್ರಜ್ಞರ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ   ಆಕುಕ ಸೇವೆಗಳು 30/01/2020 

ಕನ್ನಡ

 
 7.55mb ವಿಕ್ಷಿಸಿ
 15 ಪದವೀದರ ಕಿರಿಯ ಆರೋಗ್ಯ ಸಹಾಯಕರ (ಪುರುಷ & ಮಹಿಳ) ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ. ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ   ಆಕುಕ ಸೇವೆಗಳು    

ಕನ್ನಡ

  ವಿಕ್ಷಿಸಿ
 16 ಮುಖ್ಯ ನೇತ್ರಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ   ಆಕುಕ ಸೇವೆಗಳು  25/10/2020

ಕನ್ನಡ

 
 766.05KB ವಿಕ್ಷಿಸಿ
 17 ನೇತ್ರಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ   ಆಕುಕ ಸೇವೆಗಳು  23/01/2020  ಕನ್ನಡ  7.64mb ವಿಕ್ಷಿಸಿ
 18 ಹಿರಿಯ ನೇತ್ರಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ   ಆಕುಕ ಸೇವೆಗಳು   23/01/2020 ಕನ್ನಡ   715.06kb ವಿಕ್ಷಿಸಿ
19  ಫಾರ್ಮಸಿಸ್ಟ್ ಗಳ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ (ಕಾರ್ಯನಿರತ) ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ   ಆಕುಕ ಸೇವೆಗಳು   12/01/2020  ಕನ್ನಡ   ವಿಕ್ಷಿಸಿ
20  ಗ್ರಂಥಪಾಲಕರ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ   ಆಕುಕ ಸೇವೆಗಳು  13/01/2020 ಕನ್ನಡ   462.63KB ವಿಕ್ಷಿಸಿ  
 21 ಕಿರಿಯ ಮಹಿಳಾ ಆರೋಗ್ಯ ಸಹಾಯಕಿಯರ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ   ಆಕುಕ ಸೇವೆಗಳು 16/01/2020  ಕನ್ನಡ   2.12MB ವಿಕ್ಷಿಸಿ  
 22 ಆಕ್ಷೇಪಣ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಪಟ್ಟಿ (ಕಿ.ಮ.ಆ.ಸ) ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ   ಆಕುಕ ಸೇವೆಗಳು 16/01/2020  ಕನ್ನಡ   2.59MB ವಿಕ್ಷಿಸಿ  
 23 ಹಿರಿಯ ಮಹಿಳಾ ಆರೋಗ್ಯ ಸಹಾಯಕಿಯರ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ   ಆಕುಕ ಸೇವೆಗಳು  16/01/2020  ಕನ್ನಡ   2.06MB ವಿಕ್ಷಿಸಿ  
24  ಕಿರಿಯ ಮೆಡಿಕಲ್ ರೇಡಿಯೊಲಾಜಿಕಲ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಸ್ಟ್ಗಳ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ   ಆಕುಕ ಸೇವೆಗಳು  13/01/2020 ಕನ್ನಡ   8.98MB ವಿಕ್ಷಿಸಿ  
25 
ಹಿರಿಯ ಮೆಡಿಕಲ್ ರೇಡಿಯೊಲಾಜಿಕಲ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಸ್ಟ್ಗಳ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ
ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ   ಆಕುಕ ಸೇವೆಗಳು  09/01/2020 ಕನ್ನಡ  809.75KB  ವಿಕ್ಷಿಸಿ  
26 
ಹಿರಿಯ ಆರೋಗ್ಯ ಸಹಾಯಕರ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ
ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ   ಆಕುಕ ಸೇವೆಗಳು  07/01/2020 ಕನ್ನಡ   7.07MB  ವಿಕ್ಷಿಸಿ  
27 
ಸಹಾಯಕ Entemologists ಗಳ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ
ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ   ಆಕುಕ ಸೇವೆಗಳು  04/01/2020 ಕನ್ನಡ   173.67KB ವಿಕ್ಷಿಸಿ  
28 
ಸಹಾಯಕ ವೈದ್ಯಕೀಯ ದಾಖಲೆಗಳ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ
ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ   ಆಕುಕ ಸೇವೆಗಳು 26/12/2019  ಕನ್ನಡ   855.53KB ವಿಕ್ಷಿಸಿ  
29 
ಹೆಲ್ತ್ ಸೂಪರ್ ವೈಸರೆ (ಗ್ರೂಪ್-C)ಶುಶ್ರೂಷಕರ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಠತಾಪಟ್ಟಿ
ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ   ಆಕುಕ ಸೇವೆಗಳು 24/12/2020  ಕನ್ನಡ   696.74KB ವಿಕ್ಷಿಸಿ  
30 
 ಹಿರಿಯ ಶುಶ್ರೂಷಕರ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಠತಾಪಟ್ಟಿ
ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ   ಆಕುಕ ಸೇವೆಗಳು 17/02/2019 ಕನ್ನಡ    ವಿಕ್ಷಿಸಿ
31 
SSLC ಪಾಸಾದ ಡ್ರೈವರ್ ಹಾಗೂ ಗ್ರೂಪ್ 'D ಗಳ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾಪಟ್ಟಿ (ಸುತ್ತೋಲೆ ಸಹಿತ)
ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ   ಆಕುಕ ಸೇವೆಗಳು   ಕನ್ನಡ   14.93MB ವಿಕ್ಷಿಸಿ
32  SSLC ಪಾಸಾದ ಡ್ರೈವರ್ ಹಾಗೂ ಗ್ರೂಪ್ 'D ಗಳ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾಪಟ್ಟಿ (ಸುತ್ತೋಲೆ ಸಹಿತ) ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ   ಆಕುಕ ಸೇವೆಗಳು    ಕನ್ನಡ  2.49MB ವಿಕ್ಷಿಸಿ
33  SSLC ಪಾಸಾದ ಡ್ರೈವರ್ ಹಾಗೂ ಗ್ರೂಪ್ 'D ಗಳ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾಪಟ್ಟಿ (ಸುತ್ತೋಲೆ ಸಹಿತ) 1 ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ   ಆಕುಕ ಸೇವೆಗಳು   ಕನ್ನಡ  383.29KB ವಿಕ್ಷಿಸಿ
34  SSLC ಪಾಸಾದ ಡ್ರೈವರ್ ಹಾಗೂ ಗ್ರೂಪ್ 'D ಗಳ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾಪಟ್ಟಿ (ಸುತ್ತೋಲೆ ಸಹಿತ) 2 ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ   ಆಕುಕ ಸೇವೆಗಳು   ಕನ್ನಡ  190.60KB ವಿಕ್ಷಿಸಿ
35 
ಗ್ರಂಥಪಾಲಕರ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾಪಟ್ಟಿ
ಕರ್ನಾಟಕ  ಸರ್ಕಾರ     ಕನ್ನಡ   872.65KB ವಿಕ್ಷಿಸಿ
36 
ಜಿಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಠತಾಪಟ್ಟಿ
ಕರ್ನಾಟಕ  ಸರ್ಕಾರ     ಕನ್ನಡ    5.91MB ವಿಕ್ಷಿಸಿ
37 
ಉಪ ಜಿಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಠತಾಪಟ್ಟಿ
ಕರ್ನಾಟಕ  ಸರ್ಕಾರ     ಕನ್ನಡ    1.50MB ವಿಕ್ಷಿಸಿ
38 
ಪಧವೀಧರ ಪಾರ್ಮಾಸಿಸ್ಟ್ ಗಳ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾಪಟ್ಟಿ

ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ   ಆಕುಕ ಸೇವೆಗಳು

31/05/2019 ಕನ್ನಡ   1.25MB ವಿಕ್ಷಿಸಿ
 39
ಮೈಕ್ರೋ ಬೈಯೋಲಜಿಸ್ಟ್ ಗಳ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾಪಟ್ಟಿ

ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ   ಆಕುಕ ಸೇವೆಗಳು

31/05/2019 ಕನ್ನಡ   466.64KB ವಿಕ್ಷಿಸಿ
40  ಹಿರಿಯ ಶುಶ್ರೂಷಕರ ಪರಿಷ್ಕ್ರತ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾಪಟ್ಟಿ

ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ   ಆಕುಕ ಸೇವೆಗಳು

  ಕನ್ನಡ   13.26MB ವಿಕ್ಷಿಸಿ
41  ಶುಶ್ರೂಷಕರ ಪರಿಷ್ಕ್ರತ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾಪಟ್ಟಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ   ಆಕುಕ ಸೇವೆಗಳು   ಕನ್ನಡ   142.62m ವಿಕ್ಷಿಸಿ
 42 ಶುಶ್ರೂಷಕಆಧೀಕ್ಷಕರುದರ್ಜೆ – 1 ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಠತಾಪಟ್ಟಿ (03.09.2019 ರಂತೆ)

ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ   ಆಕುಕ ಸೇವೆಗಳು

31/10/2019 ಕನ್ನಡ   1.28MB ವಿಕ್ಷಿಸಿ
43  ಶುಶ್ರೂಷಕಆಧೀಕ್ಷಕರುದರ್ಜೆ – 2 ಅಂತಿಮಜೇಷ್ಠತಾಪಟ್ಟಿ (03.09.2019 ರಂತೆ)

ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ   ಆಕುಕ ಸೇವೆಗಳು

31/10/2019 ಕನ್ನಡ   1.80MB ವಿಕ್ಷಿಸಿ
44  ಹಿ.ಮ.ಆ.ಸಯಿಂದಡಿ.ಎನ್.ಒ. ರವರಹುದ್ದೆಗೆಪದೋನ್ನತಿನೀಡುವತಾತ್ಕಾಲಿಕಪಟ್ಟಿಮತ್ತುಸುತ್ತೋಲೆ

ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ   ಆಕುಕ ಸೇವೆಗಳು

05/11/2019  ಕನ್ನಡ   2.08MB ವಿಕ್ಷಿಸಿ
45  ಕಿ.ಮ.ಆ.ಸಯಿಂದಹಿ.ಮ.ಆ.ಸಹಾಯಕಿಯರಹುದ್ದೆಗೆಪದೋನ್ನತಿನೀಡುವಪರಿಷ್ಕ್ರತಜೇಷ್ಠತಾಪಟ್ಟಿ. ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ   ಆಕುಕ ಸೇವೆಗಳು 05/11/2019 ಕನ್ನಡ   2.11MB ವಿಕ್ಷಿಸಿ
46  ಹಿರಿಯ ಫಾರ್ಮಾಸಿಸ್ಟ್ ರವರ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ  ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ   ಆಕುಕ ಸೇವೆಗಳು 28/08/2019 ಕನ್ನಡ    952.25KB ವಿಕ್ಷಿಸಿ
47  ಸಹಾಯಕ ವ್ಯದ್ಯಕೀಯ ದಾಖಲೆ ತಂತ್ರಜ್ಞರ ಪರಿಷ್ಕೃತ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ (01.07.2019 ರಂತೆ) ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ   ಆಕುಕ ಸೇವೆಗಳು 27/08/2019  ಕನ್ನಡ    1.38MB ವಿಕ್ಷಿಸಿ
48  ಹಿರಿಯ ವ್ಯದ್ಯಕೀಯ ರೇಡಿಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಪರಿಷ್ಕೃತ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ (01.07.2019 ರಂತೆ) ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ   ಆಕುಕ ಸೇವೆಗಳು 18/07/2019   ಕನ್ನಡ   2.37MB ವಿಕ್ಷಿಸಿ
49  ಕಿರಿಯ ವ್ಯದ್ಯಕೀಯ ರೇಡಿಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಪರಿಷ್ಕೃತ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ (01.07.2019 ರಂತೆ) ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ   ಆಕುಕ ಸೇವೆಗಳು 18/07/2019   ಕನ್ನಡ   11.82MB ವಿಕ್ಷಿಸಿ
 50 ಮುಖ್ಯ ನೇತ್ರಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಪರಿಷ್ಕೃತ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ (01.07.2019 ರಂತೆ) ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ   ಆಕುಕ ಸೇವೆಗಳು 18/07/2019  ಕನ್ನಡ    1.31MB ವಿಕ್ಷಿಸಿ
 51 ಹಿರಿಯ ನೇತ್ರಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಪರಿಷ್ಕೃತ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ (01.07.2019 ರಂತೆ) ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ   ಆಕುಕ ಸೇವೆಗಳು 18/07/2019 ಕನ್ನಡ   1.76m ವಿಕ್ಷಿಸಿ
 52 ನೇತ್ರಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಪರಿಷ್ಕೃತ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ ಹೈ-ಕ (01.07.2019 ರಂತೆ) ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ   ಆಕುಕ ಸೇವೆಗಳು 18/07/2019  ಕನ್ನಡ    9.65MB ವಿಕ್ಷಿಸಿ
53  ಹಿರಿಯ ವ್ಯದ್ಯಕೀಯ ಪ್ರಯೋಗಶಾಲಾ ತಂತ್ರಜ್ಞರ ಪರಿಷ್ಕೃತ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ (01.07.2019 ರಂತೆ) ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ   ಆಕುಕ ಸೇವೆಗಳು 18/07/2019 ಕನ್ನಡ   12.27M ವಿಕ್ಷಿಸಿ
54  ಕಿರಿಯ ವ್ಯದ್ಯಕೀಯ ಪ್ರಯೋಗಶಾಲಾ ತಂತ್ರಜ್ಞರ ಪರಿಷ್ಕೃತ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ (01.07.2019 ರಂತೆ) ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ   ಆಕುಕ ಸೇವೆಗಳು 18/07/2019 ಕನ್ನಡ   56.55M ವಿಕ್ಷಿಸಿ
55  ಶುಶ್ರೂಷಕ ತರಬೇತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಕಿರಿಯ ಮಹಿಳಾ ಆರೋಗ್ಯ ಸಹಾಯಕಿ ನೌಕರರ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ (12.07.2019 ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ) ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ   ಆಕುಕ ಸೇವೆಗಳು 12/07/2019  ಕನ್ನಡ   1.71M ವಿಕ್ಷಿಸಿ
56 

ಹಿ.ಮ.ಆ.ಸ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಡಿ.ಎನ್.ಓ ಹುದ್ದೆಗೆ ಪದೋನ್ನತಿ ನೀಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ ತಯಾರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ   ಆಕುಕ ಸೇವೆಗಳು 11/07/2019 ಕನ್ನಡ    514.80KB ವಿಕ್ಷಿಸಿ
57  ಫಾರ್ಮಾಸಿಸ್ಟ್ ಪರಿಷ್ಕೃತ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ (01.07.2019 ರಂತೆ) ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ   ಆಕುಕ ಸೇವೆಗಳು 01/07/2019 ಕನ್ನಡ   70.20m ವಿಕ್ಷಿಸಿ
58 

ಹಿರಿಯ ಫಾರ್ಮಾಸಿಸ್ಟ್ ಪರಿಷ್ಕೃತ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ (01.07.2019 ರಂತೆ)

ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ   ಆಕುಕ ಸೇವೆಗಳು  01/07/2019  ಕನ್ನಡ    18.10m ವಿಕ್ಷಿಸಿ
59 
ಹಿರಿಯ ಶುಶ್ರೂಷಕರ ಪರಿಷ್ಕೃತ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ (01.07.2019 ರಂತೆ)
 
ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ   ಆಕುಕ ಸೇವೆಗಳು 08/07/2019 ಕನ್ನಡ   23.10m ವಿಕ್ಷಿಸಿ
60 
​​ಆರೋಗ್ಯ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರು ಗ್ರೂಪ್ '- ಸಿ  ಪರಿಷ್ಕೃತ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ  ಹೈ-ಕ  (01.07.2019 ರಂತೆ)
 
ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ   ಆಕುಕ ಸೇವೆಗಳು   ಕನ್ನಡ   1.22m ವಿಕ್ಷಿಸಿ
61 
ಆರೋಗ್ಯ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರು ಗ್ರೂಪ್ '- ಸಿ  ಪರಿಷ್ಕೃತ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ ಹೈ-ಕ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ (01.07.2019 ರಂತೆ)
 
ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ   ಆಕುಕ ಸೇವೆಗಳು   ಕನ್ನಡ    4.49m ವಿಕ್ಷಿಸಿ
62   
ಕ್ಷೇತ್ರ ಆರೋಗ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು  ಪರಿಷ್ಕೃತ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ  ಹೈ-ಕ (01.07.2019 ರಂತೆ)
 
ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ   ಆಕುಕ ಸೇವೆಗಳು 01/07/2019 ಕನ್ನಡ   1.38m ವಿಕ್ಷಿಸಿ
 63  
ಕ್ಷೇತ್ರ ಆರೋಗ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು  ಪರಿಷ್ಕೃತ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ  ಹೈ-ಕ  ಹೊರತುಪಡಿಸಿ (01.07.2019 ರಂತೆ)​
 
ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ   ಆಕುಕ ಸೇವೆಗಳು   ಕನ್ನಡ   4.49m ವಿಕ್ಷಿಸಿ
64   
ಉಪ ಜಿಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು  ಪರಿಷ್ಕೃತ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ ಹೈ-ಕ  (01.07.2019 ರಂತೆ)
 
ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ   ಆಕುಕ ಸೇವೆಗಳು   ಕನ್ನಡ   1.39m ವಿಕ್ಷಿಸಿ
 65  
ಉಪ ಜಿಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು  ಪರಿಷ್ಕೃತ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ ಹೈ-ಕ  ಹೊರತುಪಡಿಸಿ  (01.07.2019 ರಂತೆ)
 
ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ   ಆಕುಕ ಸೇವೆಗಳು   ಕನ್ನಡ   1.40m ವಿಕ್ಷಿಸಿ
 66  
ಪಧವೀದರ ಕಿರಿಯ ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಪುರುಷ ಆರೋಗ್ಯ ಸಹಾಯಕರು  ಪರಿಷ್ಕೃತ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ ಹೈ-ಕ (01.07.2019 ರಂತೆ)
 
ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ   ಆಕುಕ ಸೇವೆಗಳು   ಕನ್ನಡ   3.36m ವಿಕ್ಷಿಸಿ
 67  
ಪಧವೀದರ ಕಿರಿಯ ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಪುರುಷ ಆರೋಗ್ಯ ಸಹಾಯಕರು  ಪರಿಷ್ಕೃತ  ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ ಹೈ-ಕ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ (01.07.2019 ರಂತೆ)
 
ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ   ಆಕುಕ ಸೇವೆಗಳು   ಕನ್ನಡ   9.28m ವಿಕ್ಷಿಸಿ
 68  
ಕಿರಿಯ ಪುರುಷ ಆರೋಗ್ಯ ಸಹಾಯಕರು ಪರಿಷ್ಕೃತ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ (ಹೈ-ಕ)  (01.07.2019 ರಂತೆ)
 
ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ   ಆಕುಕ ಸೇವೆಗಳು   ಕನ್ನಡ   7.84m ವಿಕ್ಷಿಸಿ
 69  
ಕಿರಿಯ ಪುರುಷ ಆರೋಗ್ಯ ಸಹಾಯಕರು  ಪರಿಷ್ಕೃತ  ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ  (ಹೈ-ಕ) ಹೊರತುಪಡಿಸಿ (01.07.2019 ರಂತೆ)
 
ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ   ಆಕುಕ ಸೇವೆಗಳು   ಕನ್ನಡ   43.58m ವಿಕ್ಷಿಸಿ
 70  
ಹಿರಿಯ ಪುರುಷ ಆರೋಗ್ಯ ಸಹಾಯಕರು ಪರಿಷ್ಕೃತ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ (ಹೈ-ಕ)  (01.07.2019 ರಂತೆ)
 
ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ   ಆಕುಕ ಸೇವೆಗಳು   ಕನ್ನಡ   2.65m ವಿಕ್ಷಿಸಿ
 71  
ಹಿರಿಯ ಪುರುಷ ಆರೋಗ್ಯ ಸಹಾಯಕರು  ಪರಿಷ್ಕೃತ  ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ  (ಹೈ-ಕ) ಹೊರತುಪಡಿಸಿ (01.07.2019 ರಂತೆ)​​
 
ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ   ಆಕುಕ ಸೇವೆಗಳು   ಕನ್ನಡ   9.41m ವಿಕ್ಷಿಸಿ
 72  ಎಲ್.ಹೆಚ್.ವಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ   ಆಕುಕ ಸೇವೆಗಳು   ಕನ್ನಡ   1.67m ವಿಕ್ಷಿಸಿ
 73  ಕಿರಿಯ ಅಭಿಯಂತರರ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ (31.06.2019 ರಂತೆ)
 
ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ   ಆಕುಕ ಸೇವೆಗಳು 01/07/2019 ಕನ್ನಡ    ವಿಕ್ಷಿಸಿ
74   
ಸಹಾಯಕ ಆಡಳಿತಾದಿಕಾರಿಗಳ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ (31.06.2019 ರಂತೆ)
 
ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ   ಆಕುಕ ಸೇವೆಗಳು   ಕನ್ನಡ   9.34MB ವಿಕ್ಷಿಸಿ
 75  
ಸಹಾಯಕ ಕೀಟ ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ವರು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ (31.06.2019 ರಂತೆ)
 
ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ   ಆಕುಕ ಸೇವೆಗಳು   ಕನ್ನಡ   2.21MB ವಿಕ್ಷಿಸಿ
 76  
ಜಿಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯ ಶಿಕ್ಷಾಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ (31.06.2019 ರಂತೆ)
 
ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ   ಆಕುಕ ಸೇವೆಗಳು   ಕನ್ನಡ   2.09MB ವಿಕ್ಷಿಸಿ
77   
ಮೈಕ್ರೋಬಯೋಲಾಜಿಸ್ಟರ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ (31.06.2019 ರಂತೆ)
 
ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ   ಆಕುಕ ಸೇವೆಗಳು    ಕನ್ನಡ   1.72MB ವಿಕ್ಷಿಸಿ
78   
ಸೇವಾ ಅಭಿಯಂತರರ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ (31.06.2019 ರಂತೆ)
 
ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ   ಆಕುಕ ಸೇವೆಗಳು   ಕನ್ನಡ   1.55m ವಿಕ್ಷಿಸಿ
79 
ಶುಶ್ರೂಷಕ ಆಧೀಕ್ಷಕರು ದರ್ಜೆ – 1 ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ (31.06.2019 ರಂತೆ)
 
ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ   ಆಕುಕ ಸೇವೆಗಳು   ಕನ್ನಡ   2.58m ವಿಕ್ಷಿಸಿ
80 
ಸಾರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ (31.06.2019 ರಂತೆ)
 
ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ   ಆಕುಕ ಸೇವೆಗಳು   ಕನ್ನಡ   1.61m ವಿಕ್ಷಿಸಿ
 81
ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ (01.07.2019 ರಂತೆ)
 
ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ   ಆಕುಕ ಸೇವೆಗಳು 01/07/2019 ಕನ್ನಡ   60.79m ವಿಕ್ಷಿಸಿ
 82
ಶೀಘ್ರಲಿಪಿಗಾರರ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ (01.07.2019 ರಂತೆ)
  
ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ   ಆಕುಕ ಸೇವೆಗಳು 01/07/2019 ಕನ್ನಡ   4.02m ವಿಕ್ಷಿಸಿ
83  ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ (01.07.2019 ರಂತೆ) ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ   ಆಕುಕ ಸೇವೆಗಳು   ಕನ್ನಡ    3.94m ವಿಕ್ಷಿಸಿ
84  ಶುಶ್ರೂಷಕರ ತರಬೇತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಕಿರಿಯ ಮಹಿಳ ಆರೋಗ್ಯ ಸಹಾಯಕಿಯವರ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ. ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ   ಆಕುಕ ಸೇವೆಗಳು 01/07/2019 ಕನ್ನಡ   4.02m ವಿಕ್ಷಿಸಿ
85  ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್.ಸಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾದ ಗ್ರೂಪ್-ಡಿ ಮತ್ತು ವಾಹನ ಚಾಲಕರ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ (HK, Non-HK)(01.01.2019 ರಲ್ಲಿದಂತೆ) ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ   ಆಕುಕ ಸೇವೆಗಳು 01/03/2019 ಕನ್ನಡ   1.58m ವಿಕ್ಷಿಸಿ
86  ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್.ಸಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾದ ಗ್ರೂಪ್-ಡಿ ಮತ್ತು ವಾಹನ ಚಾಲಕರ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ (ಹೆಚ್.ಕೆ) ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ   ಆಕುಕ ಸೇವೆಗಳು  04/07/2018 ಕನ್ನಡ   18.18m ವಿಕ್ಷಿಸಿ
 87 ​ಕಿರಿಯ ಆಹಾರ ವಿಶ್ಲೇಷಕರ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ (31.06.2019 ರಂತೆ) ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ   ಆಕುಕ ಸೇವೆಗಳು 01/07/2019 ಕನ್ನಡ   1.67MB ವಿಕ್ಷಿಸಿ

 

 


​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 16-02-2021 04:22 PM ಅನುಮೋದಕರು: superadmin


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸೇವೆಗಳ ಆಯುಕ್ತಾಲಯ
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2022, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080