ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ

 

ವಿಷಯ

ಕಡತದ ಮೂಲ

ದಿನಾಂಕ

ಭಾಷೆ ಗಾತ್ರ ವಿಕ್ಷಿಸಿ
ಹಿರಿಯ ಶುಶ್ರೂಷಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ  ಶುಶ್ರೂಷಕ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ದರ್ಜೆ-2  ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ   ಆಕುಕ ಸೇವೆಗಳು   ಕನ್ನಡ   ವಿಕ್ಷಿಸಿ
ಅಧಿಸೂಚನೆ - ತಜ್ಞ ವೈದ್ಯರುಗಳು ಹಾಗೂ ಉಪ ಮುಖ್ಯ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು (ತುರ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸಾ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳ) ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ (01.01.2024 ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ) ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ   ಆಕುಕ ಸೇವೆಗಳು   ಕನ್ನಡ   ವಿಕ್ಷಿಸಿ
ವಿಕಿರಣಶಾಸ್ತ್ರ ಚಿತ್ರಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ (08.02.2023 ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ) ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ   ಆಕುಕ ಸೇವೆಗಳು   ಕನ್ನಡ   ವಿಕ್ಷಿಸಿ
 ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ (30.09.2023 ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ) ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ   ಆಕುಕ ಸೇವೆಗಳು   ಕನ್ನಡ   ವಿಕ್ಷಿಸಿ
ಉಪ ಮುಖ್ಯ ಫಾರ್ಮಸಿ ಅಧಿಕಾರಿ ವೃಂದದ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ (01.10.2023 ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ) ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ   ಆಕುಕ ಸೇವೆಗಳು   ಕನ್ನಡ   ವಿಕ್ಷಿಸಿ
ದಿನಾಂಕ:01.01.2023ರಲ್ಲಿದಂತೆ, ಹಿರಿಯ ತಜ್ಞರು/ ಉಪ ಮುಖ್ಯ
ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ (ತುರ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸಾ ವೈದ್ಯರು) ವೃಂದದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ
ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ.
ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ   ಆಕುಕ ಸೇವೆಗಳು   ಕನ್ನಡ   ವಿಕ್ಷಿಸಿ
ಕಛೇರಿ ಅಧೀಕ್ಷಕರ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಸಹಾಯಕ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ ಹುದ್ದೆಯ ಪದೋನ್ನತಿಗಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾ ವರದಿ/ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ   ಆಕುಕ ಸೇವೆಗಳು   ಕನ್ನಡ   ವಿಕ್ಷಿಸಿ
 ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಕಛೇರಿ ಅಧೀಕ್ಷಕರುಗಳ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಿದ ನಂತರದ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ   ಆಕುಕ ಸೇವೆಗಳು   ಕನ್ನಡ   ವಿಕ್ಷಿಸಿ
ಶುಶ್ರೂಷಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಹುದ್ದೆಯೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟಿ (as on 01.09.2023) ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ   ಆಕುಕ ಸೇವೆಗಳು   ಕನ್ನಡ   ವಿಕ್ಷಿಸಿ
ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ಚೀಫ್ ಫಾರ್ಮಾಸಿ‌ ಅಧಿಕಾರಿ ವೃಂದದ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ
01.09.2023 ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ
ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ   ಆಕುಕ ಸೇವೆಗಳು   ಕನ್ನಡ   ವಿಕ್ಷಿಸಿ
Vacancy Details of Tutor, Lecture and Clinical Instructor ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ   ಆಕುಕ ಸೇವೆಗಳು   ಕನ್ನಡ   ವಿಕ್ಷಿಸಿ
ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸುರಕ್ಷಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ (ದಿನಾಂಕ: 01.08.2023 ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ  ) ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ   ಆಕುಕ ಸೇವೆಗಳು   ಕನ್ನಡ   ವಿಕ್ಷಿಸಿ
ಕಛೇರಿ ಅಧೀಕ್ಷಕರುಗಳ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ (ದಿನಾಂಕ: 31.07.2023 ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ) ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ   ಆಕುಕ ಸೇವೆಗಳು   ಕನ್ನಡ   ವಿಕ್ಷಿಸಿ
ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ (ದಿನಾಂಕ: 31.07.2023 ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ) ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ   ಆಕುಕ ಸೇವೆಗಳು   ಕನ್ನಡ   ವಿಕ್ಷಿಸಿ
ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ (ದಿನಾಂಕ: 31.07.2023 ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ) ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ   ಆಕುಕ ಸೇವೆಗಳು   ಕನ್ನಡ   ವಿಕ್ಷಿಸಿ
ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸುರಕ್ಷಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಥತಾ ಪಟ್ಟಿ (01.07.2023 ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ) ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ   ಆಕುಕ ಸೇವೆಗಳು   ಕನ್ನಡ   ವಿಕ್ಷಿಸಿ
Final Gradation List of District Health Education
Officers(As on 30. 06. 2023)
ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ   ಆಕುಕ ಸೇವೆಗಳು   ಕನ್ನಡ   ವಿಕ್ಷಿಸಿ
ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ಚೀಫ್ ಫಾರ್ಮಾಸಿ‌ ಅಧಿಕಾರಿ ವೃಂದದ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ   (ದಿನಾಂಕ: 01.07.2023 ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ). ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ   ಆಕುಕ ಸೇವೆಗಳು   ಕನ್ನಡ   ವಿಕ್ಷಿಸಿ
ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್‌ ಡೈರೆಕ್ಟರ್‌ ಆಫ್‌ ಫಾರ್ಮಾಸಿ ವೃಂದದ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ (ದಿನಾಂಕ: 01.07.2023 ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ). ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ   ಆಕುಕ ಸೇವೆಗಳು   ಕನ್ನಡ   ವಿಕ್ಷಿಸಿ
ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್.ಸಿ ಹಾಗೂ ಪಿ.ಯು.ಸಿ. ಉತ್ತೀರ್ಣರಾದ ಸೇವಾ ನಿರತ ಗ್ರೂಪ್-ಡಿ ಹಾಗೂ ವಾಹನ ಚಾಲಕರ ಎರಡನೇ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ   ಆಕುಕ ಸೇವೆಗಳು   ಕನ್ನಡ   ವಿಕ್ಷಿಸಿ
Prvsional Gradation list of  Additional Director" as on (28.06.2023) ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ   ಆಕುಕ ಸೇವೆಗಳು   ಕನ್ನಡ   ವಿಕ್ಷಿಸಿ
ಜಿಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಪರಿಷ್ಕೃತ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ (2) ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ   ಆಕುಕ ಸೇವೆಗಳು   ಕನ್ನಡ   ವಿಕ್ಷಿಸಿ
ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸುರಕ್ಷಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಪರಿಷ್ಕೃತ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ   ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ (2) ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ   ಆಕುಕ ಸೇವೆಗಳು   ಕನ್ನಡ   ವಿಕ್ಷಿಸಿ
BHEO ಗಳ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ   ಆಕುಕ ಸೇವೆಗಳು   ಕನ್ನಡ   ವಿಕ್ಷಿಸಿ
ಗ್ರಂಥಪಾಲಕರು ದರ್ಜೆ-೨ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ (ದಿನಾಂಕ: 0೧-೦3-೨೦೨೩ ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ)
ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ   ಆಕುಕ ಸೇವೆಗಳು 01.03.2023 ಕನ್ನಡ    ವಿಕ್ಷಿಸಿ
ಶುಶ್ರೂಷಕ ತರಬೇತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಕಿರಿಯ ಮಹಿಳಾ ಆರೋಗ್ಯ ಸಹಾಯಕ ನೌಕರರ ಇವರ  ಅಂತಿಮ  ಜೇಷ್ಠತಾ
ಪಟ್ಟಿ (28/02/2023 ರಲ್ಲಿದ್ದ೦ತೆ) 
ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ   ಆಕುಕ ಸೇವೆಗಳು    ಕನ್ನಡ    ವಿಕ್ಷಿಸಿ 
ಸಹಾಯಕ ಕೀಟಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ (28/02/2023 ರಲ್ಲಿದ್ದ೦ತೆ) ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ   ಆಕುಕ ಸೇವೆಗಳು   ಕನ್ನಡ   ವಿಕ್ಷಿಸಿ
ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್.ಸಿ/ಪಿ.ಯು.ಸಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾದ  ಗ್ರೂಪ್-ಡಿ ಹಾಗೂ ವಾಹನ ಚಾಲಕರ
ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ 
ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ   ಆಕುಕ ಸೇವೆಗಳು 01/03/2023 ಕನ್ನಡ   ವಿಕ್ಷಿಸಿ
ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ (ದಿ: 01.02.2023 ರಲ್ಲಿದಂತೆ)
 
ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ   ಆಕುಕ ಸೇವೆಗಳು 01/02/2023 ಕನ್ನಡ   ವಿಕ್ಷಿಸಿ
ಕಛೇರಿ ಅಧೀಕ್ಷಕರ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಹಿಂಬರಹ (4)  

ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ   ಆಕುಕ ಸೇವೆಗಳು

10/03/2020  

ಕನ್ನಡ

451.95kb ವಿಕ್ಷಿಸಿ
ಕಿರಿಯ ಮಹಿಳಾ ಆರೋಗ್ಯ ಸಹಾಯಕಿಯರ ಶುಶ್ರೂಷಕ ತರಬೇತಿ ಹೊಂದಿದವರ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ  

ನಿರ್ದೇಶಕರು ಆ ಕು ಕ ಸೇವೆಗಳು

29/02/2020

ಕನ್ನಡ

 
 506 kb ವಿಕ್ಷಿಸಿ
ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್. ಸಿ. ಉತ್ತೀರ್ಣರಾದ ವಾಹನ ಚಾಲಕರು ಮತ್ತು ಗ್ರೂಪ್ 'ಡಿ' ಗಳ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ  

ಕರ್ನಾಟಕ  ಸರ್ಕಾರ

11/03/2020  

ಕನ್ನಡ

 19.39m ವಿಕ್ಷಿಸಿ
 ಕಿರಿಯ ಮಹಿಯ ಆರೋಗ್ಯ ಸಹಾಯಕಿರ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ (ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ)  

ಕರ್ನಾಟಕ  ಸರ್ಕಾರ

5/03/2020

ಕನ್ನಡ

 
1.45mb ವಿಕ್ಷಿಸಿ 
ಕಿರಿಯ ಮಹಿಯ ಆರೋಗ್ಯ ಸಹಾಯಕಿರ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ (ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಒರತುಪಡಿಸಿ)  

ಕರ್ನಾಟಕ  ಸರ್ಕಾರ

5/03/2020  

ಕನ್ನಡ

1.85mb  ವಿಕ್ಷಿಸಿ
ಕಛೇರಿ ಅಧೀಕ್ಷಕರ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಹಿಂಬರಹ (1)  

ಕರ್ನಾಟಕ  ಸರ್ಕಾರ

29/02/2020

ಕನ್ನಡ

 
357.94KB ವಿಕ್ಷಿಸಿ 
ಕಛೇರಿ ಅಧೀಕ್ಷಕರ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಹಿಂಬರಹ (2)  

ಕರ್ನಾಟಕ  ಸರ್ಕಾರ

29/02/2020

ಕನ್ನಡ

 
270.11KB ವಿಕ್ಷಿಸಿ
ಕಛೇರಿ ಅಧೀಕ್ಷಕರ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಹಿಂಬರಹ (3)  

ಕರ್ನಾಟಕ  ಸರ್ಕಾರ

25/02/2020  

ಕನ್ನಡ

2.12 ವಿಕ್ಷಿಸಿ
 ಕಛೇರಿ ಅಧೀಕ್ಷಕರುಗಳ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ  

ಕರ್ನಾಟಕ  ಸರ್ಕಾರ

29/02/2020

 

ಕನ್ನಡ

 
6.62MB ವಿಕ್ಷಿಸಿ
 ಶೀಘ್ರ ಲಿಪಿಗಾರರ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ  

ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ   ಆಕುಕ ಸೇವೆಗಳು

29/02/2020

ಕನ್ನಡ

 
 274.12KB ವಿಕ್ಷಿಸಿ
 ಪಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರುಗಳ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ  

ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ   ಆಕುಕ ಸೇವೆಗಳು

29/02/2020  

ಕನ್ನಡ

 16.94MB ವಿಕ್ಷಿಸಿ
 ಕಛೇರಿ ಅಧೀಕ್ಷಕರುಗಳು ಪರಿಷ್ಕೃತ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ  

ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ   ಆಕುಕ ಸೇವೆಗಳು

24/02/2020

ಕನ್ನಡ

 
 6.90MB ವಿಕ್ಷಿಸಿ
ಕಿರಿಯ ವೈದ್ಯಕಿಯ ಪ್ರಯೋಗಶಾಲಾ ತಂತ್ರಜ್ಞರ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ  

ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ   ಆಕುಕ ಸೇವೆಗಳು

30/01/2020  

ಕನ್ನಡ

 40.88mb ವಿಕ್ಷಿಸಿ
ಹಿರಿಯ ವೈದ್ಯಕಿಯ ಪ್ರಯೋಗಶಾಲಾ ತಂತ್ರಜ್ಞರ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ   ಆಕುಕ ಸೇವೆಗಳು 30/01/2020 

ಕನ್ನಡ

 
 7.55mb ವಿಕ್ಷಿಸಿ
ಪದವೀದರ ಕಿರಿಯ ಆರೋಗ್ಯ ಸಹಾಯಕರ (ಪುರುಷ & ಮಹಿಳ) ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ. ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ   ಆಕುಕ ಸೇವೆಗಳು    

ಕನ್ನಡ

  ವಿಕ್ಷಿಸಿ
ಮುಖ್ಯ ನೇತ್ರಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ   ಆಕುಕ ಸೇವೆಗಳು  25/10/2020

ಕನ್ನಡ

 
 766.05KB ವಿಕ್ಷಿಸಿ
ನೇತ್ರಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ   ಆಕುಕ ಸೇವೆಗಳು  23/01/2020  ಕನ್ನಡ  7.64mb ವಿಕ್ಷಿಸಿ
ಹಿರಿಯ ನೇತ್ರಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ   ಆಕುಕ ಸೇವೆಗಳು   23/01/2020 ಕನ್ನಡ   715.06kb ವಿಕ್ಷಿಸಿ
ಫಾರ್ಮಸಿಸ್ಟ್ ಗಳ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ (ಕಾರ್ಯನಿರತ) ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ   ಆಕುಕ ಸೇವೆಗಳು   12/01/2020  ಕನ್ನಡ   ವಿಕ್ಷಿಸಿ
ಗ್ರಂಥಪಾಲಕರ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ   ಆಕುಕ ಸೇವೆಗಳು  13/01/2020 ಕನ್ನಡ   462.63KB ವಿಕ್ಷಿಸಿ  
ಕಿರಿಯ ಮಹಿಳಾ ಆರೋಗ್ಯ ಸಹಾಯಕಿಯರ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ   ಆಕುಕ ಸೇವೆಗಳು 16/01/2020  ಕನ್ನಡ   2.12MB ವಿಕ್ಷಿಸಿ  
ಆಕ್ಷೇಪಣ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಪಟ್ಟಿ (ಕಿ.ಮ.ಆ.ಸ) ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ   ಆಕುಕ ಸೇವೆಗಳು 16/01/2020  ಕನ್ನಡ   2.59MB ವಿಕ್ಷಿಸಿ  
ಹಿರಿಯ ಮಹಿಳಾ ಆರೋಗ್ಯ ಸಹಾಯಕಿಯರ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ   ಆಕುಕ ಸೇವೆಗಳು  16/01/2020  ಕನ್ನಡ   2.06MB ವಿಕ್ಷಿಸಿ  
ಕಿರಿಯ ಮೆಡಿಕಲ್ ರೇಡಿಯೊಲಾಜಿಕಲ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಸ್ಟ್ಗಳ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ   ಆಕುಕ ಸೇವೆಗಳು  13/01/2020 ಕನ್ನಡ   8.98MB ವಿಕ್ಷಿಸಿ  

ಹಿರಿಯ ಮೆಡಿಕಲ್ ರೇಡಿಯೊಲಾಜಿಕಲ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಸ್ಟ್ಗಳ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ
ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ   ಆಕುಕ ಸೇವೆಗಳು  09/01/2020 ಕನ್ನಡ  809.75KB  ವಿಕ್ಷಿಸಿ  

ಹಿರಿಯ ಆರೋಗ್ಯ ಸಹಾಯಕರ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ
ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ   ಆಕುಕ ಸೇವೆಗಳು  07/01/2020 ಕನ್ನಡ   7.07MB  ವಿಕ್ಷಿಸಿ  

ಸಹಾಯಕ Entemologists ಗಳ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ
ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ   ಆಕುಕ ಸೇವೆಗಳು  04/01/2020 ಕನ್ನಡ   173.67KB ವಿಕ್ಷಿಸಿ  

ಸಹಾಯಕ ವೈದ್ಯಕೀಯ ದಾಖಲೆಗಳ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ
ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ   ಆಕುಕ ಸೇವೆಗಳು 26/12/2019  ಕನ್ನಡ   855.53KB ವಿಕ್ಷಿಸಿ  

ಹೆಲ್ತ್ ಸೂಪರ್ ವೈಸರೆ (ಗ್ರೂಪ್-C)ಶುಶ್ರೂಷಕರ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಠತಾಪಟ್ಟಿ
ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ   ಆಕುಕ ಸೇವೆಗಳು 24/12/2020  ಕನ್ನಡ   696.74KB ವಿಕ್ಷಿಸಿ  

 ಹಿರಿಯ ಶುಶ್ರೂಷಕರ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಠತಾಪಟ್ಟಿ
ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ   ಆಕುಕ ಸೇವೆಗಳು 17/02/2019 ಕನ್ನಡ    ವಿಕ್ಷಿಸಿ

SSLC ಪಾಸಾದ ಡ್ರೈವರ್ ಹಾಗೂ ಗ್ರೂಪ್ 'D ಗಳ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾಪಟ್ಟಿ (ಸುತ್ತೋಲೆ ಸಹಿತ)
ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ   ಆಕುಕ ಸೇವೆಗಳು   ಕನ್ನಡ   14.93MB ವಿಕ್ಷಿಸಿ
SSLC ಪಾಸಾದ ಡ್ರೈವರ್ ಹಾಗೂ ಗ್ರೂಪ್ 'D ಗಳ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾಪಟ್ಟಿ (ಸುತ್ತೋಲೆ ಸಹಿತ) ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ   ಆಕುಕ ಸೇವೆಗಳು    ಕನ್ನಡ  2.49MB ವಿಕ್ಷಿಸಿ
SSLC ಪಾಸಾದ ಡ್ರೈವರ್ ಹಾಗೂ ಗ್ರೂಪ್ 'D ಗಳ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾಪಟ್ಟಿ (ಸುತ್ತೋಲೆ ಸಹಿತ) 1 ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ   ಆಕುಕ ಸೇವೆಗಳು   ಕನ್ನಡ  383.29KB ವಿಕ್ಷಿಸಿ
SSLC ಪಾಸಾದ ಡ್ರೈವರ್ ಹಾಗೂ ಗ್ರೂಪ್ 'D ಗಳ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾಪಟ್ಟಿ (ಸುತ್ತೋಲೆ ಸಹಿತ) 2 ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ   ಆಕುಕ ಸೇವೆಗಳು   ಕನ್ನಡ  190.60KB ವಿಕ್ಷಿಸಿ

ಗ್ರಂಥಪಾಲಕರ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾಪಟ್ಟಿ
ಕರ್ನಾಟಕ  ಸರ್ಕಾರ     ಕನ್ನಡ   872.65KB ವಿಕ್ಷಿಸಿ

ಜಿಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಠತಾಪಟ್ಟಿ
ಕರ್ನಾಟಕ  ಸರ್ಕಾರ     ಕನ್ನಡ    5.91MB ವಿಕ್ಷಿಸಿ

ಉಪ ಜಿಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಠತಾಪಟ್ಟಿ
ಕರ್ನಾಟಕ  ಸರ್ಕಾರ     ಕನ್ನಡ    1.50MB ವಿಕ್ಷಿಸಿ

ಪಧವೀಧರ ಪಾರ್ಮಾಸಿಸ್ಟ್ ಗಳ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾಪಟ್ಟಿ

ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ   ಆಕುಕ ಸೇವೆಗಳು

31/05/2019 ಕನ್ನಡ   1.25MB ವಿಕ್ಷಿಸಿ

ಮೈಕ್ರೋ ಬೈಯೋಲಜಿಸ್ಟ್ ಗಳ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾಪಟ್ಟಿ

ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ   ಆಕುಕ ಸೇವೆಗಳು

31/05/2019 ಕನ್ನಡ   466.64KB ವಿಕ್ಷಿಸಿ
ಹಿರಿಯ ಶುಶ್ರೂಷಕರ ಪರಿಷ್ಕ್ರತ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾಪಟ್ಟಿ

ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ   ಆಕುಕ ಸೇವೆಗಳು

  ಕನ್ನಡ   13.26MB ವಿಕ್ಷಿಸಿ
ಶುಶ್ರೂಷಕರ ಪರಿಷ್ಕ್ರತ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾಪಟ್ಟಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ   ಆಕುಕ ಸೇವೆಗಳು   ಕನ್ನಡ   142.62m ವಿಕ್ಷಿಸಿ
ಶುಶ್ರೂಷಕಆಧೀಕ್ಷಕರುದರ್ಜೆ – 1 ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಠತಾಪಟ್ಟಿ (03.09.2019 ರಂತೆ)

ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ   ಆಕುಕ ಸೇವೆಗಳು

31/10/2019 ಕನ್ನಡ   1.28MB ವಿಕ್ಷಿಸಿ
ಶುಶ್ರೂಷಕಆಧೀಕ್ಷಕರುದರ್ಜೆ – 2 ಅಂತಿಮಜೇಷ್ಠತಾಪಟ್ಟಿ (03.09.2019 ರಂತೆ)

ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ   ಆಕುಕ ಸೇವೆಗಳು

31/10/2019 ಕನ್ನಡ   1.80MB ವಿಕ್ಷಿಸಿ
ಹಿ.ಮ.ಆ.ಸಯಿಂದಡಿ.ಎನ್.ಒ. ರವರಹುದ್ದೆಗೆಪದೋನ್ನತಿನೀಡುವತಾತ್ಕಾಲಿಕಪಟ್ಟಿಮತ್ತುಸುತ್ತೋಲೆ

ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ   ಆಕುಕ ಸೇವೆಗಳು

05/11/2019  ಕನ್ನಡ   2.08MB ವಿಕ್ಷಿಸಿ
ಕಿ.ಮ.ಆ.ಸಯಿಂದಹಿ.ಮ.ಆ.ಸಹಾಯಕಿಯರಹುದ್ದೆಗೆಪದೋನ್ನತಿನೀಡುವಪರಿಷ್ಕ್ರತಜೇಷ್ಠತಾಪಟ್ಟಿ. ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ   ಆಕುಕ ಸೇವೆಗಳು 05/11/2019 ಕನ್ನಡ   2.11MB ವಿಕ್ಷಿಸಿ
ಹಿರಿಯ ಫಾರ್ಮಾಸಿಸ್ಟ್ ರವರ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ  ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ   ಆಕುಕ ಸೇವೆಗಳು 28/08/2019 ಕನ್ನಡ    952.25KB ವಿಕ್ಷಿಸಿ
ಸಹಾಯಕ ವ್ಯದ್ಯಕೀಯ ದಾಖಲೆ ತಂತ್ರಜ್ಞರ ಪರಿಷ್ಕೃತ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ (01.07.2019 ರಂತೆ) ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ   ಆಕುಕ ಸೇವೆಗಳು 27/08/2019  ಕನ್ನಡ    1.38MB ವಿಕ್ಷಿಸಿ
ಹಿರಿಯ ವ್ಯದ್ಯಕೀಯ ರೇಡಿಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಪರಿಷ್ಕೃತ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ (01.07.2019 ರಂತೆ) ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ   ಆಕುಕ ಸೇವೆಗಳು 18/07/2019   ಕನ್ನಡ   2.37MB ವಿಕ್ಷಿಸಿ
ಕಿರಿಯ ವ್ಯದ್ಯಕೀಯ ರೇಡಿಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಪರಿಷ್ಕೃತ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ (01.07.2019 ರಂತೆ) ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ   ಆಕುಕ ಸೇವೆಗಳು 18/07/2019   ಕನ್ನಡ   11.82MB ವಿಕ್ಷಿಸಿ
ಮುಖ್ಯ ನೇತ್ರಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಪರಿಷ್ಕೃತ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ (01.07.2019 ರಂತೆ) ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ   ಆಕುಕ ಸೇವೆಗಳು 18/07/2019  ಕನ್ನಡ    1.31MB ವಿಕ್ಷಿಸಿ
ಹಿರಿಯ ನೇತ್ರಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಪರಿಷ್ಕೃತ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ (01.07.2019 ರಂತೆ) ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ   ಆಕುಕ ಸೇವೆಗಳು 18/07/2019 ಕನ್ನಡ   1.76m ವಿಕ್ಷಿಸಿ
ನೇತ್ರಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಪರಿಷ್ಕೃತ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ ಹೈ-ಕ (01.07.2019 ರಂತೆ) ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ   ಆಕುಕ ಸೇವೆಗಳು 18/07/2019  ಕನ್ನಡ    9.65MB ವಿಕ್ಷಿಸಿ
ಹಿರಿಯ ವ್ಯದ್ಯಕೀಯ ಪ್ರಯೋಗಶಾಲಾ ತಂತ್ರಜ್ಞರ ಪರಿಷ್ಕೃತ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ (01.07.2019 ರಂತೆ) ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ   ಆಕುಕ ಸೇವೆಗಳು 18/07/2019 ಕನ್ನಡ   12.27M ವಿಕ್ಷಿಸಿ
ಕಿರಿಯ ವ್ಯದ್ಯಕೀಯ ಪ್ರಯೋಗಶಾಲಾ ತಂತ್ರಜ್ಞರ ಪರಿಷ್ಕೃತ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ (01.07.2019 ರಂತೆ) ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ   ಆಕುಕ ಸೇವೆಗಳು 18/07/2019 ಕನ್ನಡ   56.55M ವಿಕ್ಷಿಸಿ
ಶುಶ್ರೂಷಕ ತರಬೇತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಕಿರಿಯ ಮಹಿಳಾ ಆರೋಗ್ಯ ಸಹಾಯಕಿ ನೌಕರರ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ (12.07.2019 ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ) ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ   ಆಕುಕ ಸೇವೆಗಳು 12/07/2019  ಕನ್ನಡ   1.71M ವಿಕ್ಷಿಸಿ

ಹಿ.ಮ.ಆ.ಸ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಡಿ.ಎನ್.ಓ ಹುದ್ದೆಗೆ ಪದೋನ್ನತಿ ನೀಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ ತಯಾರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ   ಆಕುಕ ಸೇವೆಗಳು 11/07/2019 ಕನ್ನಡ    514.80KB ವಿಕ್ಷಿಸಿ
ಫಾರ್ಮಾಸಿಸ್ಟ್ ಪರಿಷ್ಕೃತ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ (01.07.2019 ರಂತೆ) ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ   ಆಕುಕ ಸೇವೆಗಳು 01/07/2019 ಕನ್ನಡ   70.20m ವಿಕ್ಷಿಸಿ

ಹಿರಿಯ ಫಾರ್ಮಾಸಿಸ್ಟ್ ಪರಿಷ್ಕೃತ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ (01.07.2019 ರಂತೆ)

ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ   ಆಕುಕ ಸೇವೆಗಳು  01/07/2019  ಕನ್ನಡ    18.10m ವಿಕ್ಷಿಸಿ
ಹಿರಿಯ ಶುಶ್ರೂಷಕರ ಪರಿಷ್ಕೃತ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ (01.07.2019 ರಂತೆ)
 
ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ   ಆಕುಕ ಸೇವೆಗಳು 08/07/2019 ಕನ್ನಡ   23.10m ವಿಕ್ಷಿಸಿ
​​ಆರೋಗ್ಯ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರು ಗ್ರೂಪ್ '- ಸಿ  ಪರಿಷ್ಕೃತ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ  ಹೈ-ಕ  (01.07.2019 ರಂತೆ)
 
ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ   ಆಕುಕ ಸೇವೆಗಳು   ಕನ್ನಡ   1.22m ವಿಕ್ಷಿಸಿ

ಆರೋಗ್ಯ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರು ಗ್ರೂಪ್ '- ಸಿ  ಪರಿಷ್ಕೃತ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ ಹೈ-ಕ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ (01.07.2019 ರಂತೆ)
 
ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ   ಆಕುಕ ಸೇವೆಗಳು   ಕನ್ನಡ    4.49m ವಿಕ್ಷಿಸಿ
 
ಕ್ಷೇತ್ರ ಆರೋಗ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು  ಪರಿಷ್ಕೃತ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ  ಹೈ-ಕ (01.07.2019 ರಂತೆ)
 
ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ   ಆಕುಕ ಸೇವೆಗಳು 01/07/2019 ಕನ್ನಡ   1.38m ವಿಕ್ಷಿಸಿ
 
ಕ್ಷೇತ್ರ ಆರೋಗ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು  ಪರಿಷ್ಕೃತ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ  ಹೈ-ಕ  ಹೊರತುಪಡಿಸಿ (01.07.2019 ರಂತೆ)​
 
ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ   ಆಕುಕ ಸೇವೆಗಳು   ಕನ್ನಡ   4.49m ವಿಕ್ಷಿಸಿ
 
ಉಪ ಜಿಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು  ಪರಿಷ್ಕೃತ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ ಹೈ-ಕ  (01.07.2019 ರಂತೆ)
 
ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ   ಆಕುಕ ಸೇವೆಗಳು   ಕನ್ನಡ   1.39m ವಿಕ್ಷಿಸಿ
 
ಉಪ ಜಿಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು  ಪರಿಷ್ಕೃತ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ ಹೈ-ಕ  ಹೊರತುಪಡಿಸಿ  (01.07.2019 ರಂತೆ)
 
ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ   ಆಕುಕ ಸೇವೆಗಳು   ಕನ್ನಡ   1.40m ವಿಕ್ಷಿಸಿ
 
ಪಧವೀದರ ಕಿರಿಯ ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಪುರುಷ ಆರೋಗ್ಯ ಸಹಾಯಕರು  ಪರಿಷ್ಕೃತ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ ಹೈ-ಕ (01.07.2019 ರಂತೆ)
 
ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ   ಆಕುಕ ಸೇವೆಗಳು   ಕನ್ನಡ   3.36m ವಿಕ್ಷಿಸಿ
 
ಪಧವೀದರ ಕಿರಿಯ ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಪುರುಷ ಆರೋಗ್ಯ ಸಹಾಯಕರು  ಪರಿಷ್ಕೃತ  ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ ಹೈ-ಕ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ (01.07.2019 ರಂತೆ)
 
ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ   ಆಕುಕ ಸೇವೆಗಳು   ಕನ್ನಡ   9.28m ವಿಕ್ಷಿಸಿ
 
ಕಿರಿಯ ಪುರುಷ ಆರೋಗ್ಯ ಸಹಾಯಕರು ಪರಿಷ್ಕೃತ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ (ಹೈ-ಕ)  (01.07.2019 ರಂತೆ)
 
ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ   ಆಕುಕ ಸೇವೆಗಳು   ಕನ್ನಡ   7.84m ವಿಕ್ಷಿಸಿ
 
ಕಿರಿಯ ಪುರುಷ ಆರೋಗ್ಯ ಸಹಾಯಕರು  ಪರಿಷ್ಕೃತ  ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ  (ಹೈ-ಕ) ಹೊರತುಪಡಿಸಿ (01.07.2019 ರಂತೆ)
 
ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ   ಆಕುಕ ಸೇವೆಗಳು   ಕನ್ನಡ   43.58m ವಿಕ್ಷಿಸಿ
 
ಹಿರಿಯ ಪುರುಷ ಆರೋಗ್ಯ ಸಹಾಯಕರು ಪರಿಷ್ಕೃತ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ (ಹೈ-ಕ)  (01.07.2019 ರಂತೆ)
 
ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ   ಆಕುಕ ಸೇವೆಗಳು   ಕನ್ನಡ   2.65m ವಿಕ್ಷಿಸಿ
 
ಹಿರಿಯ ಪುರುಷ ಆರೋಗ್ಯ ಸಹಾಯಕರು  ಪರಿಷ್ಕೃತ  ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ  (ಹೈ-ಕ) ಹೊರತುಪಡಿಸಿ (01.07.2019 ರಂತೆ)​​
 
ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ   ಆಕುಕ ಸೇವೆಗಳು   ಕನ್ನಡ   9.41m ವಿಕ್ಷಿಸಿ
 ಎಲ್.ಹೆಚ್.ವಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ   ಆಕುಕ ಸೇವೆಗಳು   ಕನ್ನಡ   1.67m ವಿಕ್ಷಿಸಿ
 ಕಿರಿಯ ಅಭಿಯಂತರರ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ (31.06.2019 ರಂತೆ)
 
ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ   ಆಕುಕ ಸೇವೆಗಳು 01/07/2019 ಕನ್ನಡ    ವಿಕ್ಷಿಸಿ
 
ಸಹಾಯಕ ಆಡಳಿತಾದಿಕಾರಿಗಳ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ (31.06.2019 ರಂತೆ)
 
ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ   ಆಕುಕ ಸೇವೆಗಳು   ಕನ್ನಡ   9.34MB ವಿಕ್ಷಿಸಿ
 
ಸಹಾಯಕ ಕೀಟ ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ವರು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ (31.06.2019 ರಂತೆ)
 
ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ   ಆಕುಕ ಸೇವೆಗಳು   ಕನ್ನಡ   2.21MB ವಿಕ್ಷಿಸಿ
 
ಜಿಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯ ಶಿಕ್ಷಾಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ (31.06.2019 ರಂತೆ)
 
ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ   ಆಕುಕ ಸೇವೆಗಳು   ಕನ್ನಡ   2.09MB ವಿಕ್ಷಿಸಿ
 
ಮೈಕ್ರೋಬಯೋಲಾಜಿಸ್ಟರ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ (31.06.2019 ರಂತೆ)
 
ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ   ಆಕುಕ ಸೇವೆಗಳು    ಕನ್ನಡ   1.72MB ವಿಕ್ಷಿಸಿ
 
ಸೇವಾ ಅಭಿಯಂತರರ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ (31.06.2019 ರಂತೆ)
 
ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ   ಆಕುಕ ಸೇವೆಗಳು   ಕನ್ನಡ   1.55m ವಿಕ್ಷಿಸಿ
ಶುಶ್ರೂಷಕ ಆಧೀಕ್ಷಕರು ದರ್ಜೆ – 1 ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ (31.06.2019 ರಂತೆ)
 
ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ   ಆಕುಕ ಸೇವೆಗಳು   ಕನ್ನಡ   2.58m ವಿಕ್ಷಿಸಿ
ಸಾರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ (31.06.2019 ರಂತೆ)
 
ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ   ಆಕುಕ ಸೇವೆಗಳು   ಕನ್ನಡ   1.61m ವಿಕ್ಷಿಸಿ
ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ (01.07.2019 ರಂತೆ)
 
ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ   ಆಕುಕ ಸೇವೆಗಳು 01/07/2019 ಕನ್ನಡ   60.79m ವಿಕ್ಷಿಸಿ
ಶೀಘ್ರಲಿಪಿಗಾರರ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ (01.07.2019 ರಂತೆ)
  
ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ   ಆಕುಕ ಸೇವೆಗಳು 01/07/2019 ಕನ್ನಡ   4.02m ವಿಕ್ಷಿಸಿ
ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ (01.07.2019 ರಂತೆ) ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ   ಆಕುಕ ಸೇವೆಗಳು   ಕನ್ನಡ    3.94m ವಿಕ್ಷಿಸಿ
ಶುಶ್ರೂಷಕರ ತರಬೇತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಕಿರಿಯ ಮಹಿಳ ಆರೋಗ್ಯ ಸಹಾಯಕಿಯವರ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ. ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ   ಆಕುಕ ಸೇವೆಗಳು 01/07/2019 ಕನ್ನಡ   4.02m ವಿಕ್ಷಿಸಿ
ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್.ಸಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾದ ಗ್ರೂಪ್-ಡಿ ಮತ್ತು ವಾಹನ ಚಾಲಕರ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ (HK, Non-HK)(01.01.2019 ರಲ್ಲಿದಂತೆ) ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ   ಆಕುಕ ಸೇವೆಗಳು 01/03/2019 ಕನ್ನಡ   1.58m ವಿಕ್ಷಿಸಿ
ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್.ಸಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾದ ಗ್ರೂಪ್-ಡಿ ಮತ್ತು ವಾಹನ ಚಾಲಕರ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ (ಹೆಚ್.ಕೆ) ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ   ಆಕುಕ ಸೇವೆಗಳು  04/07/2018 ಕನ್ನಡ   18.18m ವಿಕ್ಷಿಸಿ
​ಕಿರಿಯ ಆಹಾರ ವಿಶ್ಲೇಷಕರ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ (31.06.2019 ರಂತೆ) ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ   ಆಕುಕ ಸೇವೆಗಳು 01/07/2019 ಕನ್ನಡ   1.67MB ವಿಕ್ಷಿಸಿ

 

 


​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 05-04-2024 11:58 AM ಅನುಮೋದಕರು: superadmin


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸೇವೆಗಳ ಆಯುಕ್ತಾಲಯ
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2024, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080