ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ಬಂಧಪತ್ರ ಕೋಶ (ಬಿ ಇ ಸಿ)

 ಕ್ರ.ಸಂ    ವಿಷಯ

 ಕಡತ ಮೂಲ    

 ಭಾಷೆ  ದಿನಾಂಕ   ಗಾತ್ರ  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
1 ಸೇವಾನಿರತ ವೈದ್ಯರುಗಳು 2020-21 ನೇ ಸಾಲಿಗೆ NEET MDS 2020 ರ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ವ್ಯಾಸಂಗದ ಪ್ರವೇಶ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಹರಾಗಿರುವವರ ಅಂತಿಮ ಪಟ್ಟಿ

ಆಯುಕ್ತಾಲಯ ಆ ಕು ಕ ಸೇವೆಗಳು

ಕನ್ನಡ 05/03/2020  2.27 ಎಂ.ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
2 ಸೇವಾನಿರತ ದಂತ ವೈದ್ಯರುಗಳು 2020-21 ನೇ ಸಾಲಿಗೆ NEET MDS 2020 ರ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ವ್ಯಾಸಂಗದ ಪ್ರವೇಶ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಹರಾಗಿರುವವರ ಅಂತಿಮ ಪಟ್ಟಿ ಆಯುಕ್ತಾಲಯ ಆ ಕು ಕ ಸೇವೆಗಳು ಕನ್ನಡ 05/03/2020  1.04 ಎಂ.ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
3 2020-21ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ದಂತ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೇವಾನಿರತ ವೈದ್ಯರುಗಳ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ವ್ಯಾಸಂಗದ ಪ್ರವೇಶ ​ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಹರಾದ ನಂತರ ವ್ಯಾಸಂಗಕ್ಕೆ ನಿಯೋಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ. ಆಯುಕ್ತಾಲಯ ಆ ಕು ಕ ಸೇವೆಗಳು ಕನ್ನಡ 30/12/2019  9.45 ಎಂ.ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
4 2020-21ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೇವಾನಿರತ ವೈದ್ಯರುಗಳ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ವ್ಯಾಸಂಗದ ಪ್ರವೇಶ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಹರಾದ ನಂತರ ವ್ಯಾಸಂಗಕ್ಕೆ ನಿಯೋಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ. ಆಯುಕ್ತಾಲಯ ಆ ಕು ಕ ಸೇವೆಗಳು ಕನ್ನಡ 30/12/2019   9.99 ಎಂ.ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
5 2019-20 ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಸೇವಾನಿರತ ಕೋಟಾದಡಿ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ವ್ಯಾಸಂಗಕ್ಕಾಗಿ ನಿಯೋಜನೆಗೊಂಡಿರುವ ಸೇವಾನಿರತ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯ ವೈದ್ಯಾದಿಕಾರಿಗಳ ಪ್ರತಿನಿಯೋಜನಾ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ನಡವಳಿಗಳು ಕನ್ನಡ 14/11/2019  5.37 ಎಂ.ಬಿ  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
6 2019-20ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಸೇವಾನಿರತ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳ (CPS) ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ವ್ಯಾಸಾಂಗಕ್ಕೆ ನಿಯೋಜಿಸಿರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ   ಆಕುಕ ಸೇವೆಗಳು  ಕನ್ನಡ 30/09/2019  2.87 ಎಂ.ಬಿ  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
7 2019-20 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ, ವ್ಯಾಸಂಗವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ಸ್ಥಳ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸೇವಾ ನಿರತ ವ್ಯದ್ಯರುಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಆಯುಕ್ತಾಲಯ ಆ ಕು ಕ ಸೇವೆಗಳು  ಕನ್ನಡ   05/08/2019 1.04 ಎಂ.ಬಿ  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
8 2019-20ನೇ ಸಾಲಿನ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ವ್ಯಾಸಂಗವನ್ನು ಪೂರೈಸಿರುವ ಸೇವಾನಿರತ ವ್ಯದ್ಯರುಗಳ ಸ್ಥಳ ನೇಮಕಾತಿಗಾಗಿ ತಜ್ಞತಾವಾರು ಅಂತಿಮ ಪಟ್ಟಿ ಆಯುಕ್ತಾಲಯ ಆ ಕು ಕ ಸೇವೆಗಳು ಕನ್ನಡ 25/07/2019 4.77 ಎಂ.ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
9 ಸೂಚನಾ ಪತ್ರ -2019-20 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ, ವ್ಯಾಸಂಗವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ಸ್ಥಳ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸೇವಾ ನಿರತ ವ್ಯದ್ಯರುಗಳ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಪಟ್ಟಿ  ಆಯುಕ್ತಾಲಯ ಆ ಕು ಕ ಸೇವೆಗಳು  ಕನ್ನಡ  18/07/2019  3.67 ಎಂ.ಬಿ  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
10 2019-20ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿನ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ವ್ಯಾಸಂಗಕ್ಕೆ ನಿಯೋಜಿಸಿರುವ ಸೇವಾನಿರತ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ ( ಸ.ಆ.ಸಂ-57 ಹೆಚ್ ಎಸ್ ಹೆಚ್ 2019, ದಿ 30.05.2019)  ಆಯುಕ್ತಾಲಯ ಆ ಕು ಕ ಸೇವೆಗಳು  ಕನ್ನಡ  31/05/2019  4.76 ಎಂ.ಬಿ  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
11 2019-20ನೇ ಶ್ಯಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿನ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ವ್ಯಾಸಂಗಕ್ಕೆ ನಿಯೋಜಿಸಿರು ಸೇವಾನಿರತ ದಂತ ವ್ಯದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ (ಸ.ಆ.ಸಂ-58 ಹೆಚ್ ಎಸ್ ಹೆಚ್ 2019, ದಿ 30.05.2019)  ಆಯುಕ್ತಾಲಯ ಆ ಕು ಕ ಸೇವೆಗಳು ಕನ್ನಡ  31/05/2019  3.31 ಎಂ.ಬಿ  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
12 2019-20ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿಗೆ ಸೇವಾನಿರತ ವೈದ್ಯರುಗಳನ್ನು ಕಾಲೇಜ್ ಆಫ್ ಫಿಜಿಷಿಯನ್ & ಸರ್ಜನ್ (CPS)ವ್ಯಾಸಂಗಕ್ಕೆ ನಿಯೋಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಆಯುಕ್ತಾಲಯ ಆ ಕು ಕ ಸೇವೆಗಳು   ಕನ್ನಡ  25/05/2019  2.84 ಎಂ.ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
13 ಸೇವಾನಿರತ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಗಳ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ವ್ಯಾಸಂಗಕ್ಕೆ ಮಾದರಿ ಬಂಧಪತ್ರ 2019-20. ಆಯುಕ್ತಾಲಯ ಆ ಕು ಕ ಸೇವೆಗಳು   ಕನ್ನಡ  14/05/2019  3.95 ಎಂ.ಬಿ  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
14 2019-20ನೇ ಸಾಲಿನ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ವ್ಯಾಸಂಗಕ್ಕೆ ನಿಯೋಜಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ ಸೇವಾನಿರತ ವೈದ್ಯರುಗಳ ಅಂತಿಮ ಪಟ್ಟಿ (ಸೇವಾ ಅಂಕಗಳೋಂದಿಗೆ) ಆಯುಕ್ತಾಲಯ ಆ ಕು ಕ ಸೇವೆಗಳು   ಕನ್ನಡ  09/05/2019  985.47 ಕೆ ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
15 2019-20 ನ ಸಾಲಿನ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ವ್ಯಾಸಾಂಗಕ್ಕೆ ಅರ್ಹರಾದ ಸೇವಾನಿರತ ವೈದ್ಯರುಗಳ ಪರಿಷ್ಕ್ರತ ಅಂತಿಮ ಪಟ್ಟಿ – 3 ಆಯುಕ್ತಾಲಯ ಆ ಕು ಕ ಸೇವೆಗಳು   ಕನ್ನಡ  10/04/2019   1.13 ಎಂ.ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
16 2019-20ನೇ ಸಾಲಿನ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ವ್ಯಾಸಂಗಕ್ಕೆ ನಿಯೋಜನೆಗೊಂಡ ಸೇವಾನಿರತ ದಂತ ವ್ಯದ್ಯರುಗಳ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಪಟ್ಟಿ - 2 ಆಯುಕ್ತಾಲಯ ಆ ಕು ಕ ಸೇವೆಗಳು    ಕನ್ನಡ   10/04/2019  1.06 ಎಂ.ಬಿ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
17 2019-20ನೇ ಸಾಲಿನ NEET PG 2019ರ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ವ್ಯಾಸಂಗದ ಪ್ರವೇಶ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಹರಾಗಿರುವ ವ್ಯದ್ಯರುಗಳ ರಿಟ್ ಪಿಟಿಷಿನ್ 14329-14333-2019 and 14468-471-2019 Dated 01.04.2019 ರುನುಸಾರ ಪರಷ್ಕ್ರತ ಅಂತಿಮ ಪಟ್ಟಿ ಆಯುಕ್ತಾಲಯ ಆ ಕು ಕ ಸೇವೆಗಳು    ಕನ್ನಡ  25/03/2019  1.31 ಎಂ.ಬಿ  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
18 2019-20 ನ ಸಾಲಿನ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ವ್ಯಾಸಾಂಗಕ್ಕೆ ಅರ್ಹರಾದ ಸೇವಾನಿರತ ವೈದ್ಯರುಗಳ ಪರಿಷ್ಕ್ರತ ಅಂತಿಮ ಪಟ್ಟಿ - 2 ಆಯುಕ್ತಾಲಯ ಆ ಕು ಕ ಸೇವೆಗಳು   ಕನ್ನಡ   25/03/2019  1.71 ಎಂ.ಬಿ  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
19 2019-20 ನ ಸಾಲಿನ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ವ್ಯಾಸಾಂಗಕ್ಕೆ ಅರ್ಹರಾದ ಸೇವಾನಿರತ ವೈದ್ಯರುಗಳ ಅಂತಿಮ ಪಟ್ಟಿ      08/03/2019  3.92 ಎಂ.ಬಿ  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
20 2019-20 ನ ಸಾಲಿನ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ವ್ಯಾಸಾಂಗಕ್ಕೆ ಅರ್ಹರಾದ ಸೇವಾನಿರತ ದಂತ ವೈದ್ಯರುಗಳ ಅಂತಿಮ ಪಟ್ಟಿ       08/03/2019  1.67 ಎಂ.ಬಿ  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
21 2019-20ನೇ ಸಾಲಿನ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ವ್ಯಾಸಂಗಕ್ಕೆ ನಿಯೋಜನೆಗೊಂಡ ಸೇವಾನಿರತ ದಂತ ವ್ಯದ್ಯರುಗಳ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಪಟ್ಟಿ ಆಯುಕ್ತಾಲಯ ಆ ಕು ಕ ಸೇವೆಗಳು   ಕನ್ನಡ  15/03/2019  732.37 ಕೆ ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
22 2019-20​​​ನೇ ಸಾಲಿನ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ವ್ಯಾಸಂಗಕ್ಕೆ ನಿಯೋಜಿಸಲು ಸೇವಾನಿರತ ವ್ಯದ್ಯರುಗಳ ತಾತ್ಕಲಿಕ ಪಟ್ಟಿ (ಸೇವಾ ಅಂಕಗಳೂಂದಿಗೆ) . ಆಯುಕ್ತಾಲಯ ಆ ಕು ಕ ಸೇವೆಗಳು   ಕನ್ನಡ  02/03/2019  7.54 ಎಂ.ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
23 ಸುತೋಲೆ - NEET ಪ್ರವೇಶ ಪರಿಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಹಗೊಂಡ ಸೇವಾನಿರತ ದಂತ ವೈದ್ಯರುಗಳನ್ನು 2019-20ನೇ ಸಾಲಿನ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ವ್ಯಾಸಂಗಕ್ಕೆ ನೀಯೋಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ. ಆಯುಕ್ತಾಲಯ ಆ ಕು ಕ ಸೇವೆಗಳು   ಕನ್ನಡ  28/12/2018 4.32 ಎಂ.ಬಿ  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
24 2019-20ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ವ್ಯದ್ಯಕೀಯ ಸೇವಾನಿರತ ವೈದ್ಯರುಗಳ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ವ್ಯಾಸಂಗದ ಪ್ರವೇಶ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಹರಾದ ನಂತರ ವ್ಯಾಸಂಗಕ್ಕೆ ನಿಯೋಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಆಯುಕ್ತಾಲಯ ಆ ಕು ಕ ಸೇವೆಗಳು  ಕನ್ನಡ   22/12/2018   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
25 2018ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ತೇರ್ಗಡೆ ಹೊಂದಿದ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ವೈದ್ಯರುಗಳಿಗೆ ಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಕಡ್ಡಾಯ ಸೇವೆಗೆ ನೇಮಕ ಮಾಡಲು ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳ ಪಟ್ಟಿ    ಕನ್ನಡ   23/01/2018  14.94 ಎಂ.ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
26 2018ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ತೇರ್ಗಡೆ ಹೊಂದಿದ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ವೈದ್ಯರುಗಳಿಗೆ ಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಕಡ್ಡಾಯ ಸೇವೆಗೆ ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಆಯುಕ್ತಾಲಯ ಆ ಕು ಕ ಸೇವೆಗಳು   ಕನ್ನಡ    14/11/2018  4.83 ಎಂ.ಬಿ  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
27 ಅಂತಿಮ ನೋಟೀಸ್ – ಸೇವಾನಿರತ ವೈದ್ಯರುಗಳಿಗೆ ಆಯುಕ್ತಾಲಯ ಆ ಕು ಕ ಸೇವೆಗಳು   ಕನ್ನಡ    13/11/2018  466.06 ಕೆ ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
28 ನೋಟೀಸ್ – ಸೇವಾನಿರತ ವೈದ್ಯರುಗಳಿಗೆ ಆಯುಕ್ತಾಲಯ ಆ ಕು ಕ ಸೇವೆಗಳು   ಕನ್ನಡ    28/09/2018  843.82 ಕೆ ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
29 ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ವ್ಯಾಸಂಗದ ನಂತರ ಆಯುಕ್ತಾಲಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳ ನಿರೀಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ತಜ್ಞ ವ್ಯದ್ಯರುಗಳಿಗೆ ದಿನಾಂಕ 06.09.2018ರೂಳಗಾಗಿ ನೇಮಿಸಿರುವ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಡಲೇ ಕರ್ತವ್ಯಕ್ಕೆ ವರದಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ. ಆಯುಕ್ತಾಲಯ ಆ ಕು ಕ ಸೇವೆಗಳು   ಕನ್ನಡ  05/09/2018  273.86 ಕೆ ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
30 ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ವ್ಯಾಸಂಗದ ನಂತರ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಹಾಜರಾಗದ/ಅನುತ್ತೀರ್ಣಗೊಂಡ ಸೇವಾನಿರತ ವೈದ್ಯರುಗಳಿಗೆ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಸ್ಥಳ ನಿಯುಕ್ತಿ ಮಾಡಿರು ಪಟ್ಟಿ ಆಯುಕ್ತಾಲಯ ಆ ಕು ಕ ಸೇವೆಗಳು   ಕನ್ನಡ  13/08/2018   798.47 ಕೆ ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
31 2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ ಸೇವ ನಿರತ ಪಿಜಿಗಳ ಬಂಧಪತ್ರದ ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಆಯುಕ್ತಾಲಯ ಆ ಕು ಕ ಸೇವೆಗಳು   ಕನ್ನಡ   13/08/2018  1.35 ಎಂ.ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
32 ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮುಗಿಸಿದ ಸೇವಾನಿರತ ತಜ್ಷರ/ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಸ್ಥಳ ನಿಯುಕ್ತಿಯ ಆದೇಶದ ಪ್ರತಿ ಆಯುಕ್ತಾಲಯ ಆ ಕು ಕ ಸೇವೆಗಳು    ಕನ್ನಡ   10/08/2018  8.27 ಎಂ.ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
33 ಪರಿಷ್ಕೃತ 2018 ನೇ ಸಾಲಿನ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ವ್ಯಾಸಂಗವನ್ನು ಪೂರೈಸಿ ಸ್ಳಳ ನಿಯುಕ್ತಿಗಾಗಿ ನಡೆಸುವ ಸಮಾಲೋಚನೆಗೆ ಸೇವಾನಿರತ ವ್ಯದ್ಯಾಧೀಕಾರಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಆಯುಕ್ತಾಲಯ ಆ ಕು ಕ ಸೇವೆಗಳು    ಕನ್ನಡ    09/08/2018  7.04 ಎಂ.ಬಿ  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
34 ತಜ್ಞರುಗಳ ಸ್ಥಳ ನಿಯುಕ್ತಿಯ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಗೆ ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳ ಪಟ್ಟಿ (ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ವ್ಯಾಸಂಗ ಪೂರೈಸಿದ ಸೇವಾನಿರತ ವ್ಯದ್ಯರುಗಳಿಗೆ)        5.64 ಎಂ.ಬಿ  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
35 ಸೂಚನಾ ಪತ್ರ - ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ವ್ಯಾಸಂಗವನ್ನು ಪೂರೈಸಿದ ಸೇವಾನಿರತ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಸ್ಥಳ ನಿಯುಕ್ತಿಯ ಕೌನ್ಷಿಲಿಂಗ್ ದಿನಾಂಕ ಮುಂದೂಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಆಯುಕ್ತಾಲಯ ಆ ಕು ಕ ಸೇವೆಗಳು     ಕನ್ನಡ   07/08/2017 1.19 ಎಂ.ಬಿ  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
36 2018 ನೇ ಸಾಲಿನ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ವ್ಯಾಸಂಗವನ್ನು ಪೂರೈಸಿ ಸ್ಳಳ ನಿಯುಕ್ತಿಗಾಗಿ ನಡೆಸುವ ಸಮಾಲೋಚನೆಗೆ ಸೇವಾನಿರತ ವ್ಯದ್ಯಾಧೀಕಾರಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಆಯುಕ್ತಾಲಯ ಆ ಕು ಕ ಸೇವೆಗಳು      ಕನ್ನಡ    03/08/2018  7.97 ಎಂ.ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
37 2018-19ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಸೇವಾನಿರತ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳ (CPS) ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ವ್ಯಾಸಾಂಗಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆಗೊಂಡ ನಿಯೋಜಿಸಿರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ಆಯುಕ್ತಾಲಯ ಆ ಕು ಕ ಸೇವೆಗಳು     ಕನ್ನಡ    09/07/2018  2.55 ಎಂ.ಬಿ  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
38 2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ವ್ಯಾಸಂಗವನ್ನು ಪೂರೈಸಿ ಸ್ಳಳ ನಿಯುಕ್ತಿ ನಿರೀಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿರುವ ವ್ಯದ್ಯಾಧೀಕಾರಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಆಯುಕ್ತಾಲಯ ಆ ಕು ಕ ಸೇವೆಗಳು     ಕನ್ನಡ     09/07/2018  8.95 ಎಂ.ಬಿ  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
39 ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ, ಡಿಪ್ಲೂಮಾ ವ್ಯಾಸಂಗವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ಸ್ಥಳ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸೇವಾ ನಿರತ ವ್ಯದ್ಯರುಗಳ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಪಟ್ಟಿ(2018-19) ಆಯುಕ್ತಾಲಯ ಆ ಕು ಕ ಸೇವೆಗಳು      ಕನ್ನಡ     09/07/2018  5.37 ಎಂ.ಬಿ  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
40 ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ವ್ಯಾಸಂಗ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿರುವ ದಂತ ಸೇವಾನಿರತ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ವೈದ್ಯರುಗಳಿಗೆ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಸ್ಥಳ ನಿಯುಕ್ತಿ ಮಾಡಿರು ಪಟ್ಟಿ. ಆಯುಕ್ತಾಲಯ ಆ ಕು ಕ ಸೇವೆಗಳು   ಕನ್ನಡ    04/07/2018  972.39 ಕೆ ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
41 ಸುತ್ತೋಲೆ - ಸೇವಾನಿರತ ವೈದ್ಯರುಗಳನ್ನು ಸ್ಥಳ ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ (2015-16 ಮತ್ತು 2016-17ನೇ ಸಾಲಿನ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ ಮತ್ತು ಡಿಪ್ಲೋಮಾದವರಿಗೆ.)  ಆಯುಕ್ತಾಲಯ ಆ ಕು ಕ ಸೇವೆಗಳು  ಕನ್ನಡ    04/07/2018 1.15 ಎಂ.ಬಿ  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
42 2018-19ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ವ್ಯದ್ಯಕೀಯ ಸೇವಾನಿರತ ವ್ಯೆದ್ಯರುಗಳನ್ನು ಕಾಲೇಜ್ ಆಫ್ ಫಿಜಿಷಿಯನ್ & ಸರ್ಜನ್ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ವ್ಯಾಸಂಗಕ್ಕೆ ನಿಯೋಜಿಸಲು ಸಮಾಲೋಚನೆ ನೆಡೆಸುವ ಬಗ್ಗೆ.  ಆಯುಕ್ತಾಲಯ ಆ ಕು ಕ ಸೇವೆಗಳು  ಕನ್ನಡ    25/06/2018  569.03 ಕೆ.ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
43  2018-19 ಸಾಲಿನ ಸಿ.ಪಿ.ಎಸ್ ವ್ಯಾಸಾಂಗಕ್ಕೆ ಅರ್ಹರಾದ ಸೇವಾನಿರತ ವೈದ್ಯರುಗಳ ಪಟ್ಟಿ - 3 ಆಯುಕ್ತಾಲಯ ಆ ಕು ಕ ಸೇವೆಗಳು   ಕನ್ನಡ    19/06/2019  7.58 ಎಂ.ಬಿ  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
44 2018-19 ಸಾಲಿನ ಸಿ.ಪಿ.ಎಸ್ ವ್ಯಾಸಾಂಗಕ್ಕೆ ಅರ್ಹರಾದ ಸೇವಾನಿರತ ವೈದ್ಯರುಗಳ ಪಟ್ಟಿ - 2  ಆಯುಕ್ತಾಲಯ ಆ ಕು ಕ ಸೇವೆಗಳು   ಕನ್ನಡ    13/06/2018  5.15 ಎಂ.ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
45 2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ವ್ಯಾಸಾಂಗಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆಗೊಂಡ ಸೇವಾನಿರತ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ / ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ (3)  ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ನಡವಳಿಗಳು   ಕನ್ನಡ    26/05/2018  1.92 ಎಂ.ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
46  2018-19 ಸಾಲಿನ ಸಿ.ಪಿ.ಎಸ್ ವ್ಯಾಸಾಂಗಕ್ಕೆ ಅರ್ಹರಾದ ಸೇವಾನಿರತ ವೈದ್ಯರುಗಳ ಪಟ್ಟಿ  ಆಯುಕ್ತಾಲಯ ಆ ಕು ಕ ಸೇವೆಗಳು  ಕನ್ನಡ    31/05/2018  2.90 ಎಂ.ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
47  2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ವ್ಯಾಸಾಂಗಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆಗೊಂಡ ಸೇವಾನಿರತ ದಂತ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ / ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ  ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ನಡವಳಿಗಳು  ಕನ್ನಡ    22/05/2018  1.80 ಎಂ.ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
48 2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ವ್ಯಾಸಾಂಗಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆಗೊಂಡ ಸೇವಾನಿರತ ದಂತ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ / ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ  ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ನಡವಳಿಗಳು ಕನ್ನಡ   28/04/2018 1.78 ಎಂ.ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
49  2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ವ್ಯಾಸಾಂಗಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆಗೊಂಡ ಸೇವಾನಿರತ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ / ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ (2)  ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ನಡವಳಿಗಳು  ಕನ್ನಡ    17/05/2018  4.80 ಎಂ.ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
50 2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ವ್ಯಾಸಾಂಗಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆಗೊಂಡ ಸೇವಾನಿರತ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ / ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ   ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ನಡವಳಿಗಳು  ಕನ್ನಡ    28/04/2018  3.06 ಎಂ.ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
51 2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ವ್ಯಾಸಂಗಕ್ಕೆ ಅರ್ಹರಾದ ಸೇವಾನಿರತ ವ್ಯದ್ಯರುಗಳ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಪಟ್ಟಿ ಆಯುಕ್ತಾಲಯ ಆ ಕು ಕ ಸೇವೆಗಳು  ಕನ್ನಡ    02/05/2018  4.38 ಎಂ.ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
52 2018-19 ನೇ ಸಾಲಿಗೆ NEET –PG -2018 ರ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಪಲಿತಾಂಶದನುಸಾರ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ವ್ಯಾಸಾಂಗದ ಪ್ರವೇಶ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಹರಾಗಿರುವ ವೈದ್ಯರುಗಳ ಅರ್ಹತಾ ಪಟ್ಟಿ. ಆಯುಕ್ತಾಲಯ ಆ ಕು ಕ ಸೇವೆಗಳು  ಕನ್ನಡ     30/04/2018  2.77 ಎಂ.ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
53 2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ವ್ಯಾಸಾಂಗ ಪ್ರವೇಶ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿರುವ ಅರ್ಹರಾಗಿಲ್ಲದ ಸೇವಾನಿರತ ವೈದ್ಯರುಗಳ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಪಟ್ಟಿ ಆಯುಕ್ತಾಲಯ ಆ ಕು ಕ ಸೇವೆಗಳು ಕನ್ನಡ   26/04/2018  4.53 ಎಂ.ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
54 2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ವ್ಯಾಸಾಂಗಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಹರಾಗಿರುವ ಸೇವಾನಿರತ ದಂತ ವೈದ್ಯರುಗಳ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಅಂತಿಮ ಪಟ್ಟಿ ಆಯುಕ್ತಾಲಯ ಆ ಕು ಕ ಸೇವೆಗಳು  ಕನ್ನಡ    23/04/2018  1.09 ಎಂ.ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
55  2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ವ್ಯಾಸಂಗಕ್ಕೆ ಸೇವಾನಿರತ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯ ವ್ಯದ್ಯಧಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮಾದರಿ ಬಂಧಪತ್ರ ಆಯುಕ್ತಾಲಯ ಆ ಕು ಕ ಸೇವೆಗಳು  ಕನ್ನಡ    20/04/2018  4.53 ಎಂ.ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
56 2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ವ್ಯಾಸಂಗಕ್ಕೆ ಅರ್ಹರಾದ ಸೇವಾನಿರತ ದಂತ ವ್ಯದ್ಯರುಗಳ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಪಟ್ಟಿ ಆಯುಕ್ತಾಲಯ ಆ ಕು ಕ ಸೇವೆಗಳು  ಕನ್ನಡ   12/04/2018   1.09 ಎಂ.ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
57 ( ಪರಿಷ್ಕೃತ - 3)2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ವ್ಯಾಸಾಂಗಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಹರಾಗಿರುವ ಸೇವಾನಿರತ ವೈದ್ಯರು / ದಂತ ವೈದ್ಯರುಗಳ ಅಂತಿಮ ಪಟ್ಟಿ ಆಯುಕ್ತಾಲಯ ಆ ಕು ಕ ಸೇವೆಗಳು  ಕನ್ನಡ    09/04/2018  3.03 ಎಂ.ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
58 ಪ್ರಕಟಣೆ - ಗೌರವಧನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ವಕೀಲರ ನೇಮಖಾತಿಗೆ ಸಂದರ್ಶನ ರದ್ದಾಗಿರುವ ಬಗ್ಗೆ. ಆಯುಕ್ತಾಲಯ ಆ ಕು ಕ ಸೇವೆಗಳು  ಕನ್ನಡ    03/04/2018  638.55 ಕೆ.ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
59 ( ಪರಿಷ್ಕೃತ - 2)2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ವ್ಯಾಸಾಂಗಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಹರಾಗಿರುವ ಸೇವಾನಿರತ ವೈದ್ಯರು / ದಂತ ವೈದ್ಯರುಗಳ ಅಂತಿಮ ಪಟ್ಟಿ  ಆಯುಕ್ತಾಲಯ ಆ ಕು ಕ ಸೇವೆಗಳು  ಕನ್ನಡ     24/04/2018  2.74 ಎಂ.ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
60 ( ಪರಿಷ್ಕೃತ )2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ವ್ಯಾಸಾಂಗಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಹರಾಗಿರುವ ಸೇವಾನಿರತ ವೈದ್ಯರು / ದಂತ ವೈದ್ಯರುಗಳ ಅಂತಿಮ ಪಟ್ಟಿ  ಆಯುಕ್ತಾಲಯ ಆ ಕು ಕ ಸೇವೆಗಳು ಕನ್ನಡ     19/03/2018  3.69 ಎಂ.ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
61 ಪ್ರಕಟಣೆ - ಗೌರವಧನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ವಕೀಲರ ನೇಮಖಾತಿಗೆ ಸಂದರ್ಶನ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.  ಆಯುಕ್ತಾಲಯ ಆ ಕು ಕ ಸೇವೆಗಳು ಕನ್ನಡ     15/03/2018  750.64 ಕೆ.ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
62 ತಿದ್ದುಪಡಿ - 2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ವ್ಯಾಸಾಂಗಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಹರಾಗಿರುವ ಸೇವಾನಿರತ ವೈದ್ಯರು / ದಂತ ವೈದ್ಯರುಗಳ ಅಂತಿಮ ಪಟ್ಟಿ   ಆಯುಕ್ತಾಲಯ ಆ ಕು ಕ ಸೇವೆಗಳು  ಕನ್ನಡ     14/03/2018  267.98 ಕೆ.ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
63 2018ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ತೇರ್ಗಡೆ ಹೊಂದಿದ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ವೈದ್ಯರುಗಳಿಗೆ ಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಕಡ್ಡಾಯ ಸೇವೆಗೆ ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ  ಆಯುಕ್ತಾಲಯ ಆ ಕು ಕ ಸೇವೆಗಳು  ಕನ್ನಡ    13/03/2018  3.15 ಎಂ.ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
64  ವೈದ್ಯರುಗಳಿಗೆ ವೇತನ ನಿಗದಿಗೊಳಿಸಿದ ಬಗ್ಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ  ಕನ್ನಡ     21/01/2017  0309.62  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
65  ಅಧಿಸೂಚನೆ​ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ   ಕನ್ನಡ    24/07/2015  10.04 ಎಂ.ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 14-05-2021 03:19 PM ಅನುಮೋದಕರು: superadmin


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸೇವೆಗಳ ಆಯುಕ್ತಾಲಯ
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2022, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080