ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ

 

ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಕಛೇರಿ ಸಂಪರ್ಕ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು

ಕ್ರ.ಸಂ

ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಪದನಾಮ

ವಿಳಾಸ

ಮೊಬೈಲ್.ಸಂ

ದೂ.ವಾ.ಸಂ

ಇ-ಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ

1 ಶ್ರೀ. ಡಿ.ರಂದೀಪ್ , ಭಾ.ಆ.ಸೇ​​​ ​,ಆಯುಕ್ತರು, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸೇವೆಗಳು ಆಯುಕ್ತಾಲಯ, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸೇವೆಗಳು, ಆರೋಗ್ಯ ಸೌಧ, 5ನೇ ಮಹಡಿ, ಮಾಗಡಿ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು - 560023.  9449843003  080-23354085 com-hfws@karnataka.gov.in
2 ಡಾ. ನವೀನ್ ಭಟ್.ವೈ, ಭಾ.ಆ.ಸೇ ಅಭಿಯಾನ ನಿರ್ದೇಶಕರು
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆರೋಗ್ಯ ಅಭಿಯಾನ
ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ  ಸೇವೆಗಳು
ಆರೋಗ್ಯ ಸೌಧ,  1ನೇ ಮಹಡಿ,
ಮಾಗಡಿ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560023.
9449843002   md-nhm@karnataka.gov.in
3
ಡಾ|| ಶ್ರೀನಿವಾಸ. ಜಿ.ಎನ್.‌, ನಿರ್ದೇಶಕರು, 
ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸೇವೆಗಳು
ನಿರ್ದೇಶಕರು,
ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ  ಸೇವೆಗಳು
ಆರೋಗ್ಯ ಸೌಧ,  6ನೇ ಮಹಡಿ,
ಮಾಗಡಿ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560023.
9449843004 080-23295606 director-hfws@karnataka.gov.in​
4 ಡಾ|| ರಾಜೇಶ್ವರಿ ದೇವಿ, ಹೆಚ್. ಆರ್.‌, ನಿರ್ದೇಶಕರು, ರಾಜ್ಯ​ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಂಸ್ಥೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ರಾಜ್ಯ​ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಂಸ್ಥೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560023. 9606844638   director-sihfw@karnataka.gov.in
5 ನಿರ್ದೇಶಕರು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಆನಂದ ರಾವ್‌ ವೃತ್ತ , ಬೆಂಗಳೂರು - 560009 9483483447   dmekarnataka@yahoo.com
6 ಮುಖ್ಯ ಆಡಳಿತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆರೋಗ್ಯ ಅಭಿಯಾನ  ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸೇವೆಗಳು, ಆರೋಗ್ಯ ಸೌಧ, ಮಾಗಡಿ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560023    080-23113588 cao-nhm@karnataka.gov.in
7 ಮುಖ್ಯ ಆರ್ಥಿಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆರೋಗ್ಯ ಅಭಿಯಾನ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸೇವೆಗಳು, ಆರೋಗ್ಯ ಸೌಧ, ಮಾಗಡಿ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560023 9449843007   cfo-nhm@karnataka.gov.in
8 ಮುಖ್ಯ ಆಡಳಿತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ( ಆಕುಕಸೇ) ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸೇವೆಗಳು, ಆರೋಗ್ಯ ಸೌಧ, ಮಾಗಡಿ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560023 9449843139 080-23295501 caoadm-hfws@karnataka.gov.in
9 ಮುಖ್ಯ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಅಧಿಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಎಫ್.ಎ (ಆರೋಗ್ಯ) ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸೇವೆಗಳು, ಆರೋಗ್ಯ ಸೌಧ, ಮಾಗಡಿ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560023 9449843141 080-23295401 caofa-hfws@karnataka.gov.in
10 ಯೋಜನಾ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಆರ್.ಸಿ.ಎಚ್) ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸೇವೆಗಳು, ಆರೋಗ್ಯ ಸೌಧ, ಮಾಗಡಿ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560023 9449843005 080-23295103 pdrch-hfws@karnataka.gov.in
11 ಅಪರ ನಿರ್ದೇಶಕರು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆರೋಗ್ಯ ಅಭಿಯಾನ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸೇವೆಗಳು, ಆರೋಗ್ಯ ಸೌಧ, ಮಾಗಡಿ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560023 9449843083 080-23295225 / 23295224 ad-nhm@karnataka.gov.in
adnhm.kar@gmail.com
12 ಯೋಜನಾ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಐಡಿಎಸ್ ಪಿ) ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸೇವೆಗಳು, ಆರೋಗ್ಯ ಸೌಧ, ಮಾಗಡಿ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560023   080-23295002 pdidsp-hfws@karnataka.gov.in
13 ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ನಿರ್ದೇಶಕ (ಕೆ.ಎಸ್.ಹೆಚ್.ಎಸ್.ಆರ್.ಸಿ) ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸೇವೆಗಳು, ಆರೋಗ್ಯ ಸೌಧ, ಮಾಗಡಿ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560023     ed.kshsrc-hfw@karnataka.gov.in
edkarshsrc@gmail.com
14 ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಸಿಎಂಡಿ) ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸೇವೆಗಳು, ಆರೋಗ್ಯ ಸೌಧ, ಮಾಗಡಿ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560023     jdcmd-hfws@karnataka.gov.in
15 ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಅರ್.ಎನ್.ಟಿ.ಸಿ.ಪಿ) ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸೇವೆಗಳು, ಆರೋಗ್ಯ ಸೌಧ, ಮಾಗಡಿ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560023 9449843405   stoka@rntcp.org
16 ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಎನ್.ಎಲ್.ಇ.ಪಿ) ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸೇವೆಗಳು, ಆರೋಗ್ಯ ಸೌಧ, ಮಾಗಡಿ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560023 9449843148 080-23295201 jdlep-hfws@karnataka.gov.in
17 ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಏನ್.ಪಿ.ಸಿ.ಬಿ) ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸೇವೆಗಳು, ಆರೋಗ್ಯ ಸೌಧ, ಮಾಗಡಿ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560023 9449843017 080-23295227 jdoptho-hfws@karnataka.gov.in
jdnpcb-hfws@karnataka.gov.in
18 ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಹೆಚ್‌ & ಪಿ) ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸೇವೆಗಳು, ಆರೋಗ್ಯ ಸೌಧ, ಮಾಗಡಿ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560023 9741235179 080-23295611 jdplanning-hfws@karnataka.gov.in
19 ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಎನ್.ಸಿ.ಡಿ) ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸೇವೆಗಳು, ಆರೋಗ್ಯ ಸೌಧ, ಮಾಗಡಿ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560023 9449843355   npcdcskar2017@gmail.com
nphcekarnataka@gmail.com
20 ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಹೆಚ್.ಇ.ಟಿ) ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸೇವೆಗಳು, ಆರೋಗ್ಯ ಸೌಧ, ಮಾಗಡಿ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560023 9741235179 080-23295222 / 080-23295223 jdhhet-hfws@karnataka.gov.in
21 ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ವೈದ್ಯಕೀಯ) ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸೇವೆಗಳು, ಆರೋಗ್ಯ ಸೌಧ, ಮಾಗಡಿ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560023 9448078396   jdmedical-hfws@karnataka.gov.in
22 ಎನ್‌.ಟಿ.ಸಿ.ಪಿ   antitobaccocell.kar@gmail.com
23 ಐಸಿಯು ತರಬೇತಿಗಳು   deputydirectormedical@gmail.com
24 ಪಿಎಮ್‌ಎನ್ ಡಿಪಿ - ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ   jdmedicalkar@gmail.com
25 ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಐ.ಇ.ಸಿ) ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸೇವೆಗಳು, ಆರೋಗ್ಯ ಸೌಧ, ಮಾಗಡಿ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560023 9449843409 080-23295118 jdiec-hfws@karnataka.gov.in
26 ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು ( ಕ್ಯೂ ಎ) ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸೇವೆಗಳು, ಆರೋಗ್ಯ ಸೌಧ, ಮಾಗಡಿ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560023 9449843152 080-23295151 snoqa-hfws@karnataka.gov.in
27 ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಎನ್.ವಿ.ಬಿ.ಡಿ.ಸಿ.ಪಿ) ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸೇವೆಗಳು, ಆರೋಗ್ಯ ಸೌಧ, ಮಾಗಡಿ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560023 9449843137 / 9449843154 080-23295516 / 23295517 jdnvbdcp-hfws@karnataka.gov.in
jd.mf.kar@gmail.com
28 ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಜನಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ) ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸೇವೆಗಳು, ಆರೋಗ್ಯ ಸೌಧ, ಮಾಗಡಿ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560023 9449843357 080-23295121 / 080-23295122 jddemo-hfws@karnataka.gov.in
29 ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು ( ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆರೋಗ್ಯ ಅಭಿಯಾನ ) ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸೇವೆಗಳು, ಆರೋಗ್ಯ ಸೌಧ, ಮಾಗಡಿ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560023 9620378501 080-23295101 nhmdeputydirector@gmail.com
30 ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಮಕ್ಕಳ ಆರೋಗ್ಯ) ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸೇವೆಗಳು, ಆರೋಗ್ಯ ಸೌಧ, ಮಾಗಡಿ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560023 9449843142 080-23295102 ddch-hfws@karnataka.gov.in
31 ಸಂಶೋಧನಾ ಅಧಿಕಾರಿ (ಆರ್.ಸಿ.ಹೆಚ್) ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸೇವೆಗಳು, ಆರೋಗ್ಯ ಸೌಧ, ಮಾಗಡಿ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560023 9449843152 080-23295151 ddrorch-hfws@karnataka.gov.in
32 ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು‌ ( ಲಾಸಿಕೆ) ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸೇವೆಗಳು, ಆರೋಗ್ಯ ಸೌಧ, ಮಾಗಡಿ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560023 9449843358   ddimmkar@gmail.com
33 ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ವೈದ್ಯಕೀಯ-1) ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸೇವೆಗಳು, ಆರೋಗ್ಯ ಸೌಧ, ಮಾಗಡಿ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560023 9449843144 080-23295602 ddmedical-hfws@karnataka.gov.in
34 ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಎನ್.ಟಿ.ಸಿ.ಪಿ)   antitobaccocell.kar@gmail.com
35 ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ವೈದ್ಯಕೀಯ-2) ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸೇವೆಗಳು, ಆರೋಗ್ಯ ಸೌಧ, ಮಾಗಡಿ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560023 9449999989 080-23295603 dd2medical-hfws@karnataka.gov.in
36 ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು ( ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ) ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸೇವೆಗಳು, ಆರೋಗ್ಯ ಸೌಧ, ಮಾಗಡಿ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560023 9449843427 080-23295633 ddfw-hfws@karnataka.gov.in
37 ಎನ್.ಪಿ.ಪಿ.ಸಿ.ಡಿ   snonppcd-nhm@karnataka.gov.in
38 ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಆರ್.ಎನ್.ಟಿ.ಸಿ.ಪಿ) ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸೇವೆಗಳು, ಆರೋಗ್ಯ ಸೌಧ, ಮಾಗಡಿ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560023 9440843406   stoka@rntcp.org
39 ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ತಾಯಿ ಆರೊಗ್ಯ) ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸೇವೆಗಳು, ಆರೋಗ್ಯ ಸೌಧ, ಮಾಗಡಿ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560023 9449843152 080-23295151 ddmotherhealth-hfws@karnataka.gov.in
40 ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು ( ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ) ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸೇವೆಗಳು, ಆರೋಗ್ಯ ಸೌಧ, ಮಾಗಡಿ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560023 9449843145   ddmh6-hfws@karnataka.gov.in
41 ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶ) ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸೇವೆಗಳು, ಆರೋಗ್ಯ ಸೌಧ, ಮಾಗಡಿ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560023 9740256926 080-23295202 ddnutri-hfws@karnataka.gov.in​​​
42 ಎನ್ಐಡಿಡಿಸಿಪಿ ddiddkar@gmail.com
toidd-hfws@karnataka.gov.in
43 ಎನ್ ಪಿಪಿಸಿಎಫ್ ddfluorosis@gmail.com
44 ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಯೋಜನೆ) ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸೇವೆಗಳು, ಆರೋಗ್ಯ ಸೌಧ, ಮಾಗಡಿ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560023 9449843095   dd1plan-hfws@karanataka.gov.in
45 ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಎನ್.ಎಲ್.ಇ.ಪಿ) ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸೇವೆಗಳು, ಆರೋಗ್ಯ ಸೌಧ, ಮಾಗಡಿ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560023 9440843430 080-23295201 ddleprosy-hfws@karnataka.gov.in
46 ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಎಸ್.ಎಸ್.ಯು) ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸೇವೆಗಳು, ಆರೋಗ್ಯ ಸೌಧ, ಮಾಗಡಿ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560023 9448468054
9449843146
  ddssu-hfws@karnataka.gov.in
ssuidspbangalore@gmail.com
47 ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಆಯುಷ್) ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸೇವೆಗಳು, ಆರೋಗ್ಯ ಸೌಧ, ಮಾಗಡಿ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560023 9480293204   ddayushnhm2020@gmail.com
  ddayushnhm@karnataka.gov.in
48 ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಆರ್.ಬಿ.ಎಸ್.ಕೆ) ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸೇವೆಗಳು, ಆರೋಗ್ಯ ಸೌಧ, ಮಾಗಡಿ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560023 ​9449843295 080-23295641/ 23295642 rbsk.karnatakastate@gmail.com
49 ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಆರ್.ಬಿ.ಎಸ್.ಕೆ) rksk.karnataka@gmail.com
50 ಎನ್‌ಪಿಸಿಸಿಎಚ್ಎಚ್ ddnpcchh@gmail.com
51 ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಸಮುದಾಯ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ) ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸೇವೆಗಳು, ಆರೋಗ್ಯ ಸೌಧ, ಮಾಗಡಿ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560023 9448504377 / 7975497572 080-23295114 / 080-23295113 ddcm-hfws@karnataka.gov.in​
52 ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು ( ಯು.ಹೆಚ್.ಸಿ) 080-23295124 uhckar@gmail.com
53 ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಇ.ಎಮ್.ಆರ್.ಐ) ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸೇವೆಗಳು, ಆರೋಗ್ಯ ಸೌಧ, ಮಾಗಡಿ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560023 9482505041 080-23295226 ddemri-hfws@karnataka.gov.in
54 ಎಂಎಂಯುಎಸ್ - ಮೊಬೈಲ್ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಘಟಕಗಳು   ddemrikar2@gmail.com
55 ರಾಜ್ಯ ನೋಡಲ್‌ ಅಧಿಕಾರಿ ( ಎನ್.ಯು.ಹೆಚ್.ಎಮ್) ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸೇವೆಗಳು, ಆರೋಗ್ಯ ಸೌಧ, ಮಾಗಡಿ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560023 ​9449843438 080-23295228 snonuhm-hfw@karnataka.gov.in​
56 ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 080-23295221 snoashakar@gmail.com
57  ಎನ್.ವಿ.ಹೆಚ್.ಸಿ.ಪಿ   viralhepatitiskarnataka@gmail.com
58 ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಇ-ಆರೋಗ್ಯ) ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸೇವೆಗಳು, ಆರೋಗ್ಯ ಸೌಧ, ಮಾಗಡಿ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560023 ​9449843421   ddehospital-hfws@karnataka.gov.in​
59 ಟೆಲಿ-ಮೆಡಿಸಿನ್    
60 ಸಹಾಯಕ ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಇ-ಆರೋಗ್ಯ) ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸೇವೆಗಳು, ಆರೋಗ್ಯ ಸೌಧ, ಮಾಗಡಿ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560023 9449841151   ehealth-hfws@karnataka.gov.in
  ಟೆಲಿ-ಮೆಡಿಸಿನ್  
61 ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಎನ್.ಎಫ್.ಡಿ.ಎಸ್) ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸೇವೆಗಳು, ಆರೋಗ್ಯ ಸೌಧ, ಮಾಗಡಿ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560023 9449843416 080-23295232 ddnfds-hfws@karnataka.gov.in
62 ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ದಂತ) ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸೇವೆಗಳು, ಆರೋಗ್ಯ ಸೌಧ, ಮಾಗಡಿ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560023 9448024706   oralhealthpolicy.kar@gmail.com
63 ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಪಿ.ಸಿ.ಪಿಎನ್.ಡಿ.ಟಿ) ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸೇವೆಗಳು, ಆರೋಗ್ಯ ಸೌಧ, ಮಾಗಡಿ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560023 ​9449843142 080-23295119 / 080-23295120 ddpcpndt-hfws@karnataka.gov.in
64 ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ರಕ್ತ ಸಂಗ್ರಹ) ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸೇವೆಗಳು, ಆರೋಗ್ಯ ಸೌಧ, ಮಾಗಡಿ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560023 9448081893 080-23295230 statebloodcellkar@gmail.com
65 ಎಸ್‌ಬಿಸಿ - ರಾಜ್ಯ ರಕ್ತ ಕಣ 080-23295234 snosbsu-hfws@karnataka.gov.in
hfwsbsu@gmail.com
66 ರಕ್ತ ಸುರಕ್ಷತೆ - ರಕ್ತ ಬ್ಯಾಂಕ್ (ಕೆಎಸ್ಎಪಿಎಸ್) ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸೇವೆಗಳು, ಆರೋಗ್ಯ ಸೌಧ, ಮಾಗಡಿ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560023 9449846927 080-23295402 / 23295403 ddbloodsafety.ksaps@gmail.com
67 ವಿಕಿರಣ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸೇವೆಗಳು, ಆರೋಗ್ಯ ಸೌಧ, ಮಾಗಡಿ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560023 9449841164
9945416835
  drskarnataka2019@gmail.com
dddrs-hfws@karnataka.gov.in
68 ಮುಖ್ಯ ಜಾಗೃತ ಅಧಿಕಾರಿ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸೇವೆಗಳು, ಆರೋಗ್ಯ ಸೌಧ, ಮಾಗಡಿ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560023 9449843140  23295028, 23147709

cvo-hfws@karnataka.gov.in / cvohfwkar@gmail.com 

69 ಆರೋಗ್ಯ ಸಲಕರಣೆ ಅಧಿಕಾರಿ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸೇವೆಗಳು, ಆರೋಗ್ಯ ಸೌಧ, ಮಾಗಡಿ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560023 7019413446 080-23295423 heo-hfws@karnataka.gov.in
70 ಆರೋಗ್ಯ ಸಲಕರಣೆ ಅಧಿಕಾರಿ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸೇವೆಗಳು, ಆರೋಗ್ಯ ಸೌಧ, ಮಾಗಡಿ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560023 9611741910 080-23295424 / 23295425  
71 ಮುಖ್ಯ ಸಾರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸೇವೆಗಳು, ಆರೋಗ್ಯ ಸೌಧ, ಮಾಗಡಿ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560023 6362161322 080-23295034 / 23295011 cto-hfws@karnataka.gov.in​
72 ಆಡಳಿತ ಅಧಿಕಾರಿ (ಸಾಮಾನ್ಯ) ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸೇವೆಗಳು, ಆರೋಗ್ಯ ಸೌಧ, ಮಾಗಡಿ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560023   080-23295530 / 23295531 aogeneral-hfws@karnataka.gov.in
73 ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ (ಸಾರಿಗೆ) ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸೇವೆಗಳು, ಆರೋಗ್ಯ ಸೌಧ, ಮಾಗಡಿ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560023 9035797052 080-23295512 / 23295513 aot-hfws@karnataka.gov.in
74 ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ (ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ) ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸೇವೆಗಳು, ಆರೋಗ್ಯ ಸೌಧ, ಮಾಗಡಿ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560023 8277498623 / 9845096450 080-23295503 aofw-hfws@karnataka.gov.in​​​
75 ಸಿಡಬ್ಲ್ಯೂ - ಸಿವಿಲ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸೇವೆಗಳು, ಆರೋಗ್ಯ ಸೌಧ, ಮಾಗಡಿ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560023 9449843399   cekhsdrp-hfws@karnataka.gov.in

 ​​ರಾಜ್ಯ ಕ್ಷ-ಕಿರಣ ವಿಕಿರಣ ಸುರಕ್ಷತಾ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ

 1

ಡಾ. ಅಪ್ಪಾ ಸಾಹೇಬ ಎಂ. ನರಟ್ಟಿ​​​​​​, ನಿರ್ದೇಶಕರು

ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸೇವೆಗಳು, ಆರೋಗ್ಯ ಸೌಧ, ಮಾಗಡಿ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560023

080-22870943,
080-22201813

director-hfws@karnataka.gov.in
dirdrs-hfws@karnataka.gov.in

 2

ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು

ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸೇವೆಗಳು, ಆರೋಗ್ಯ ಸೌಧ, ಮಾಗಡಿ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560023

91 9449841164,
080-29607060

dddrs-hfws@karnataka.gov.in
drskarnataka2019@gmail.com

 3

ಆರೋಗ್ಯ ಸಲಕರಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು

 

ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸೇವೆಗಳು, ಆರೋಗ್ಯ ಸೌಧ, ಮಾಗಡಿ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560023

91 9449841172
080-29607060,

drsheo-hfws@karnataka.gov.in

 

ಜಿಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು

ಕ್ರ.ಸಂ.

ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೆಸರು​​

ವಿಳಾಸ

ದೂ.ವಾ.ಸಂ./ ಫ್ಯಾಕ್ಸ್

-ಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ

1

ಬಾಗಲಕೋಟೆ

ಜಿಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಬಾಗಲಕೋಟೆ

9449843041,08354-236028

dhobagalkote-hfws@karnataka.gov.in

2

ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ

ಜಿಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ

9449843038,080-23281422

dhobengalururural-hfws@karnataka.gov.in

3

ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ

ಜಿಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ

9449843037,080-22717240/25566844

dhobengaluruurban-hfws@karnataka.gov.in

4

ಬೆಳಗಾವಿ

ಜಿಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಬೆಳಗಾವಿ

9449843039,0831-2407241

dhobelagavi-hfws@karnataka.gov.in

5

ಬಳ್ಳಾರಿ

ಜಿಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಬಳ್ಳಾರಿ

9449843042,08392-276250

dhoballari-hfws@karnataka.gov.in

6

ಬೀದರ

ಜಿಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಬೀದರ

9449843040,08482-233126/7

dhobidar-hfws@karnataka.gov.in

7

ಬೀಜಾಪುರ(ವಿಜಯಪುರ)

ಜಿಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಬೀಜಾಪುರ(ವಿಜಯಪುರ)

9449843043,08352-250107

dhovijayapura-hfws@karnataka.gov.in

8

ಚಾಮರಾಜನಗರ

ಜಿಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಚಾಮರಾಜನಗರ

9449843047,08226-222421/225026, 222477 (NRHM)

dhochamarajanagar-hfws@karnataka.gov.in

9

ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ

ಜಿಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ

9449843046,08156-277034/93

dhochikkaballapur-hfws@karnataka.gov.in

10

ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು

ಜಿಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು

9449843045,08262-220429

dhochikkamagaluru-hfws@karnataka.gov.in

11

ಚಿತ್ರದುರ್ಗ

ಜಿಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ

9449843044,08194-235464/018

dhochitradurga-hfws@karnataka.gov.in

12

ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ

ಜಿಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ

9449843050,0824-2423672

dhodkannada-hfws@karnataka.gov.in

13

ದಾವಣಗೆರೆ

ಜಿಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ದಾವಣಗೆರೆ

9449843051,08192-237833

dhodavanagere-hfws@karnataka.gov.in

14

ಧಾರವಾಡ

ಜಿಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಧಾರವಾಡ

9449843049,0836-2447483

dhodharwad-hfws@karnataka.gov.in

15

ಗದಗ

ಜಿಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಗದಗ

9449843052,08372-233996

dhogadag-hfws@karnataka.gov.in

16

ಕಲ್ಬುರ್ಗಿ

ಜಿಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಕಲ್ಬುರ್ಗಿ

9449843053,08472-278619

dhokalaburagi-hfws@karnataka.gov.in

17

ಹಾಸನ

ಜಿಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಹಾಸನ

9449843055,08172-246832/575

dhohassan-hfws@karnataka.gov.in

18

ಹಾವೇರಿ

ಜಿಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಹಾವೇರಿ

9449843054,08375-249066

dhohaveri-hfws@karnataka.gov.in

19

ಕೊಡಗು

ಜಿಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಕೊಡಗು

9449843058,08272-225443/225360

dhokodagu-hfws@karnataka.gov.in

20

ಕೋಲಾರ

ಜಿಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಕೋಲಾರ

9449843057,08152-290041

dhokolar-hfws@karnataka.gov.in

21

ಕೊಪ್ಪಳ

ಜಿಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಕೊಪ್ಪಳ

9449843056,08539-221660

dhokoppal-hfws@karnataka.gov.in

22

ಮಂಡ್ಯ

ಜಿಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಮಂಡ್ಯ

9449843059,8232-224027

dhomandya-hfws@karnataka.gov.in

23

ಮೈಸೂರು

ಜಿಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಮೈಸೂರು

9449843060,0821-2529205/2435575(G A)

dhomysuru-hfws@karnataka.gov.in

24

ರಾಮನಗರ

ಜಿಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ರಾಮನಗರ

9449843061,080-27276058

dhoramanagara-hfws@karnataka.gov.in

25

ರಾಯಚೂರು

ಜಿಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ರಾಯಚೂರು

9449843062,08532-226020

dhoraichur-hfws@karnataka.gov.in

26

ಶಿವಮೊಗ್ಗ

ಜಿಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಶಿವಮೊಗ್ಗ

9449843063,08182-222382

dhoshivamogga-hfws@karnataka.gov.in

27

ತುಮಕೂರು

ಜಿಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ತುಮಕೂರು

9449843064,0816-2278387

dhotumkur-hfws@karnataka.gov.in

28

ಉಡುಪಿ

ಜಿಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಉಡುಪಿ

9449843066,0820-2525566/2536650

dhoudupi-hfws@karnataka.gov.in

29

ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ

ಜಿಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ

9449843065,08382-226339

dhoukannda-hfws@karnataka.gov.in

30

ಯಾದಗಿರಿ

ಜಿಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಯಾದಗಿರಿ

9449843067,08473-251312

dhoyadgiri-hfws@karnataka.gov.in​

 

ಜಿಲ್ಲಾ ಶಸ್ತ್ರ ಚಿಕಿತ್ಸಕರು

ಕ್ರ.ಸಂ.

ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೆಸರು

ವಿಳಾಸ

ದೂ.ವಾ.ಸಂ./ ಫ್ಯಾಕ್ಸ್

-ಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ

1

ಬಾಗಲಕೋಟೆ

ಜಿಲ್ಲಾ ಶಸ್ತ್ರ ಚಿಕಿತ್ಸಕರು, ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಬಾಗಲಕೋಟೆ

9449843160, 08354-236260

dsbagalkote-hfws@karnataka.gov.in

2

ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ

ಜಿಲ್ಲಾ ಶಸ್ತ್ರ ಚಿಕಿತ್ಸಕರು, ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ

 

dsbangalururural-hfws@karnataka.gov.in

3

ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ

ಜಿಲ್ಲಾ ಶಸ್ತ್ರ ಚಿಕಿತ್ಸಕರು, ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ

 9845187262,080-22445711,25281245

dsbengaluruurban-hfws@karnataka.gov.in

4

ಬೆಳಗಾವಿ

ಜಿಲ್ಲಾ ಶಸ್ತ್ರ ಚಿಕಿತ್ಸಕರು, ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಬೆಳಗಾವಿ

9449843158, 0831-2420320/173(Office)

dsbelagavi-hfws@karnataka.gov.in

5

ಬಳ್ಳಾರಿ

ಜಿಲ್ಲಾ ಶಸ್ತ್ರ ಚಿಕಿತ್ಸಕರು, ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಬಳ್ಳಾರಿ

9449843161, 08392-235409/272174

dsballari-hfws@karnataka.gov.in

6

ಬೀದರ

ಜಿಲ್ಲಾ ಶಸ್ತ್ರ ಚಿಕಿತ್ಸಕರು, ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಬೀದರ

9449843159, 08482-225474

dsbidar-hfws@karnataka.gov.in

7

ಬೀಜಾಪುರ(ವಿಜಯಪುರ)

ಜಿಲ್ಲಾ ಶಸ್ತ್ರ ಚಿಕಿತ್ಸಕರು, ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಬೀಜಾಪುರ(ವಿಜಯಪುರ)

9449843162, 08352-270009

dsvijayapura-hfws@karnataka.gov.in

8

ಚಾಮರಾಜನಗರ

ಜಿಲ್ಲಾ ಶಸ್ತ್ರ ಚಿಕಿತ್ಸಕರು, ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಚಾಮರಾಜನಗರ

9008969221, 9449843165, 08226-222067/226515

dschamarajanagar-hfws@karnataka.gov.in

9

ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ

ಜಿಲ್ಲಾ ಶಸ್ತ್ರ ಚಿಕಿತ್ಸಕರು, ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ

9845382470, 08156-272388

dschikkaballapur-hfws@karnataka.gov.in

10

ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು

ಜಿಲ್ಲಾ ಶಸ್ತ್ರ ಚಿಕಿತ್ಸಕರು, ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು

9449843164, 08262-231163

dschikkamagaluru-hfws@karnataka.gov.in

11

ಚಿತ್ರದುರ್ಗ

ಜಿಲ್ಲಾ ಶಸ್ತ್ರ ಚಿಕಿತ್ಸಕರು, ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ

9449843163, 08194-234710

dschitradurga-hfws@karnataka.gov.in

12

ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ

ಜಿಲ್ಲಾ ಶಸ್ತ್ರ ಚಿಕಿತ್ಸಕರು, ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ

9449843167, 9482858180, 0824-2421351, Wenlock: 2413205

dsdkannada-hfws@karnataka.gov.in

13

ದಾವಣಗೆರೆ

ಜಿಲ್ಲಾ ಶಸ್ತ್ರ ಚಿಕಿತ್ಸಕರು, ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ದಾವಣಗೆರೆ

9449843168, 08192-233743(O)/259050(H)

dsdavanagere-hfws@karnataka.gov.in

14

ಧಾರವಾಡ

ಜಿಲ್ಲಾ ಶಸ್ತ್ರ ಚಿಕಿತ್ಸಕರು, ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಧಾರವಾಡ

9449843166, 0836-2748374

dsdharwad-hfws@karnataka.gov.in

15

ಗದಗ

ಜಿಲ್ಲಾ ಶಸ್ತ್ರ ಚಿಕಿತ್ಸಕರು, ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಗದಗ

9449843169, 08372-297213

dsgadag-hfws@karnataka.gov.in

16

ಕಲ್ಬುರ್ಗಿ

ಜಿಲ್ಲಾ ಶಸ್ತ್ರ ಚಿಕಿತ್ಸಕರು, ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಕಲ್ಬುರ್ಗಿ

9449843170, 08472-278622/632

dsgulbarga-hfws@karnataka.gov.in

17

ಹಾಸನ

ಜಿಲ್ಲಾ ಶಸ್ತ್ರ ಚಿಕಿತ್ಸಕರು, ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಹಾಸನ

9449843172, 08172-233677/250330

dshassan-hfws@karnataka.gov.in

18

ಹಾವೇರಿ

ಜಿಲ್ಲಾ ಶಸ್ತ್ರ ಚಿಕಿತ್ಸಕರು, ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಹಾವೇರಿ

9449843171, 08375-234478, 233360, 234231

dshaveri-hfws@karnataka.gov.in

19

ಕೊಡಗು

ಜಿಲ್ಲಾ ಶಸ್ತ್ರ ಚಿಕಿತ್ಸಕರು, ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಕೊಡಗು

9449843175, 08272-223445

dskodagu-hfws@karnataka.gov.in

20

ಕೋಲಾರ

ಜಿಲ್ಲಾ ಶಸ್ತ್ರ ಚಿಕಿತ್ಸಕರು, ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಕೋಲಾರ

9449843174, 08152-222035

dskolar-hfws@karnataka.gov.in

21

ಕೊಪ್ಪಳ

ಜಿಲ್ಲಾ ಶಸ್ತ್ರ ಚಿಕಿತ್ಸಕರು, ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಕೊಪ್ಪಳ

9449843173, 08539-225022/225066

dskoppal-hfws@karnataka.gov.in

22

ಮಂಡ್ಯ

ಜಿಲ್ಲಾ ಶಸ್ತ್ರ ಚಿಕಿತ್ಸಕರು, ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಮಂಡ್ಯ

9448345267, 08232-224040

dsmandya-hfws@karnataka.gov.in

23

ಮೈಸೂರು

ಜಿಲ್ಲಾ ಶಸ್ತ್ರ ಚಿಕಿತ್ಸಕರು, ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಮೈಸೂರು

9448166767, 0821-2497303

dsmysuru-hfws@karnataka.gov.in

24

ರಾಮನಗರ

ಜಿಲ್ಲಾ ಶಸ್ತ್ರ ಚಿಕಿತ್ಸಕರು, ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ರಾಮನಗರ

9880579219, 080-027272248

dsramanagara-hfws@karnataka.gov.in

25

ರಾಯಚೂರು

ಜಿಲ್ಲಾ ಶಸ್ತ್ರ ಚಿಕಿತ್ಸಕರು, ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ರಾಯಚೂರು

 

dsraichur-hfws@karnataka.gov.in

26

ಶಿವಮೊಗ್ಗ

ಜಿಲ್ಲಾ ಶಸ್ತ್ರ ಚಿಕಿತ್ಸಕರು, ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ

9449843178, 08182-222404, Meggon: 271566,

dsshivamogga-hfws@karnataka.gov.in

27

ತುಮಕೂರು

ಜಿಲ್ಲಾ ಶಸ್ತ್ರ ಚಿಕಿತ್ಸಕರು, ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ತುಮಕೂರು

9449843179, 0816-2251250

dstumkur-hfws@karnataka.gov.in

28

ಉಡುಪಿ

ಜಿಲ್ಲಾ ಶಸ್ತ್ರ ಚಿಕಿತ್ಸಕರು, ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಉಡುಪಿ

9449843181, 0820-2530333/2520555

dsudupi-hfws@karnataka.gov.in

29

ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ

ಜಿಲ್ಲಾ ಶಸ್ತ್ರ ಚಿಕಿತ್ಸಕರು, ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ

9448408609, 08382-226731, 227124(DMO)

dsukannda-hfws@karnataka.gov.in

30

ಯಾದಗಿರಿ

ಜಿಲ್ಲಾ ಶಸ್ತ್ರ ಚಿಕಿತ್ಸಕರು, ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಯಾದಗಿರಿ

9480101600, 08473-252102

dsyadgiri-hfws@karnataka.gov.in

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರ ಕಚೇರಿ

Sl No 

ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಪದನಾಮ

ಕಛೇರಿ ವಿಳಾಸ

ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ

ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ

-ಮೇಲ್ ವಿಳಾ

1

ಶ್ರೀ. ಮಂಜಪ್ಪ ಸಿ

Office of the Chief Engineer,
Health & Family Welfare Department,
Engineering Wing,
1st Floor, PHI Building,
Sheshadri Road, P.B. No. 5479,
BANGALORE-560 001

080-22274892                   

9449843399

cekhsdrp@gmail.com

2

Sri.Umesh.B.R

Ofice of the Executive Engineer,
H&FW Engineering Division,
PHI Buildings, Sheshadri Road, P.B. No.5479, BANGALORE560 001

080-22245041              080- 22312540

9449843027

eekhsdrp@gmail.com

3

Sri.K.T.Ravikumar

Ofice of the  Executive Engineer,
H&FW Engineering Division,
NPC Hospital Premises,
Nazarabad,
 MYSORE - 570 010

0821-2449772

9449843021

khsdrp.divmys@gmail.com

4

Vacant (Sri S.N.Suresh I/C)

Ofice of the Executive Engineer,
H&FW Engineering Division, 
Plot No.131, Nirmala Housing Society, 
 1st Cross, Sripada Nagar
(Rani Channamma Nagar),
 2nd Stage, DHARWAD-580003

0836-2772800

9449843028

eehfwedvndwd@gmail.com

5

Sri.Subhash Sharanappa Nayakwad

Ofice of the Executive Engineer,
H&FW Engineering Division, 
Government Hospital Premises,
Kalburgi - 585 105

08472-241982

9449843029

eekhsdrpglb@gmail.com

6

Sri.Mahesh Kumar.C.R

Ofice of the Assistant Executive Engineer, H&FW Engineering Sub-Division, 
1st Floor, PHI Building,
Sheshadri  Road,
BANGALORE - 560 001

080-22133416

9449843030

aeekhsdrpbng@gmail.com

7

Sri.Naveen Kumar K.V

Ofice of the Assistant  Executive Engineer,
H&FW Engineering Sub-Division, 
Sri Ganesh, First Floor, Nanjunda Rao Compound, Opp. Zilla pachayath, Kuvempu Road, SHIMOGA-577201.

08182-226695

9449843297

aeekhsdrpsmg@yahoo.com

8

Sri.Y.N.Krishna Murthy

Ofice of the Assistant  Executive Engineer,
H&FW Engineering Sub-Division, 
 KNTB Hospital Premises, Bangarpet Road, KOLAR - 563 101

 

9449843298

aeekhsdrpklr@gmail.com

9

Sri.S.Ramesh

Ofice of the Assistant Executive Engineer,
H&FW Engineering Sub-Division, 
District Hospital Premises,
TUMKUR - 572 101

08162-251895

9449843035

aeekhsdrptmk@gmail.com

10

Sri.J.Kumar

Ofice of the Assistant  Executive Engineer,
H&FW Engineering Sub-Division,
 NPC Hospital Premises, Najarabad,
MYSORE - 570 010

0821-2433373

9449843034

khsdrp.sdmys@gmail.com

11

Sri Girish.B

Ofice of the Assistant  Executive Engineer,
H&FW Engineering Sub-Division, 
Bharanilaya, 2nd Cross, Ward No.1,
Near Sri Guru Theatre, B.M.Road
 HASSAN - 573 201

08172-252825

9449843025

khsdrp.sdhsn@gmail.com

12

Sri.Srinivas Gowda

Ofice of the Assistant  Executive Engineer,
 H&FW Engineering Sub-Division, 
 District Hospital Premises,
 Near Ayurveda Hospital,
MANDYA - 571 401

08232-230248

9449843312

khsdrpmandya@gmail.com

13

VACANT (Sri Rajesh Rai, I/C)

Ofice of the Assistant  Executive Engineer,
 H&FW Engineering Sub-Division,  
 Vittal Arcade, No. 3-28/4(9)
1st Floor,  Opposite to SBM,
Near Kottur Chowki, NH 17,
MANGALORE - 575 006

0824-2450118

9449843315

khsdrp.aeemng@gmail.com

14

Sri.Veerabhushana Shetty

Ofice of the Assistant  Executive Engineer,
H&FW Engineering Sub-Division, 
H.No:1-1-79, Devi Krupa,
Udayanagar, Station Road,
RAICHUR -   584 102

08531-238104

9449843033

aeehfwrcr@gamil.com

15

Sri.Tukaram D Chowan

Ofice of the Assistant  Executive Engineer,
H&FW Engineering Sub-Division, 
 Government Hospital Premises,
KALBURGI - 585 105

08472-242068

9449843367

aeekhsdrp.glb@gmail.com

16

Sri.H.Indudhar

Ofice of the Assistant  Executive Engineer,
 H&FW Engineering Sub-Division, 
 Opp. Gandinagar Police Station,
Ananthpur Road,
BELLARY - 583 101

08392-277731

9449843382

aee.ballari.hfw@gmail.com

17

Sri.S.N.Suresh

Ofice of the Assistant  Executive Engineer,
 H&FW Engineering Sub-Division, 
 ANM Training Centre,
District Hospital Premises,
DHARWAD - 580 001

0836-2447067

9449843032

aeekhsdrpdwd@gmail.com

18

Sri.Mahaveer Byagi

Ofice of the Assistant  Executive Engineer,
H&FW Engineering Sub-Division, 
District Drug Control, Opp. to Nursing School, District Hospital Premises,
BELAGAVI - 590 001

0831-2420727

9449843031

aeekhsdrpbgm2420727@gmail.com

19

Sri.S.V.Mahuli

Ofice of the Assistant  Executive Engineer,
 H&FW Engineering Sub-Division, 
 District Hospital Premises,
HAVERI - 581 110

08375-236108

9449843325

aeekhsdrpsubdnhvr@gmail.com

20

Sri.M.G.Jath

Ofice of the Assistant  Executive Engineer,
H&FW Engineering Sub-Division, 
 District Hospital Premises,
VIJAYAPURA - 586 101

08352-270197

9449843334

khsdrp.bjp@gmail.com​

 

Division Name

Phone No.

Mail ID

DJD Bengaluru

080-29645566

 

DJD Bengaluru Urban(BBMP)

080-29544555

djdbbmp-hfws@karnataka.gov.in

DJD Belagavi

0831-2956155

djdbgm-hfws@karnataka.gov.in

DJD Kalburgi

08472-295410

djdklbdiv-hfws@karnataka.gov.in

DJD Mysuru

0821-2449205

djdmysurudiv-hfws@karnataka.gov.in​​

 

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 09-05-2024 01:13 PM ಅನುಮೋದಕರು: superadmin


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸೇವೆಗಳ ಆಯುಕ್ತಾಲಯ
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2024, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080