ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ಡೆಂಗೀ & ಚಿಕೂನ್ ಗುನ್ಯ - ಮಲೇರಿಯ & ಹೆಚ್1ಎನ್1-ವರದಿಗಳು

 ಡೆಂಗ್ಯೂ, ಚಿಕೂನ್ ಗುನ್ಯ ಮತ್ತು  ಹೆಚ್ಎನ್ದೈನಂದಿನ ವರದಿಗಳು

ಡೆಂಗ್ಯೂ ಮತ್ತು ಚಿಕೂನ್ ಗುನ್ಯವರದಿಗಳು

ಹೆಚ್1 ಎನ್1 ವರ​​ದಿಗಳು​​​

18-05-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 18-05-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
17-05-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 17-05-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
13-05-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 13-05-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
12-05-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 12-05-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
11-05-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 11-05-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
10-05-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 10-05-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
09-05-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 09-05-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
07-05-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 07-05-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
06-05-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 06-05-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
05-05-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 05-05-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
30-04-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 30-04-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
29-04-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 29-04-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
28-04-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 28-04-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
27-04-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 27-04-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
22-04-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 22-04-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
20-04-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 20-04-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
19-04-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 19-04-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
16-04-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 16-04-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
13-04-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 13-04-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
12-04-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 12-04-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
11-04-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 11-04-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
07-04-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 07-04-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
06-04-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 06-04-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
05-04-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 05-04-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
04-04-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 04-04-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
01-04-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 01-04-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
31-03-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 31-03-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
30-03-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 30-03-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
29-03-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 29-03-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
28-03-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 28-03-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
25-03-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 25-03-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
24-03-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 24-03-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
23-03-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 23-03-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
22-03-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 22-03-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
21-03-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 21-03-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
18-03-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 18-03-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
17-03-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 17-03-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
15-03-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 15-03-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
14-03-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 14-03-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
11-03-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 11-03-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
10-03-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 10-03-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
09-03-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 09-03-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
 08-03-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್  08-03-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
07-03-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 07-03-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
05-03-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 05-03-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
04-03-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 04-03-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
03-03-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 03-03-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
02-03-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 02-03-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
28-02-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 28-02-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
25-02-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 25-02-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
23-02-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 23-02-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
22-02-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 22-02-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
21-02-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 21-02-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
19-02-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 19-02-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
18-02-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 18-02-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
17-02-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 17-02-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
16-02-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 16-02-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
14-02-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 14-02-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
11-02-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 11-02-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
09-02-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 09-02-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
08-02-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 08-02-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
07-02-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 07-02-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
05-02-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 05-02-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
04-02-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 04-02-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
03-02-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 03-02-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
02-02-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 02-02-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
01-02-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 01-02-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
31-01-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 31-01-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
29-01-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 29-01-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
28-01-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 28-01-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
27-01-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 27-01-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
25-01-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 25-01-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
24-01-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 24-01-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
21-01-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 21-01-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
19-01-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 19-01-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
18-01-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 18-01-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
14-01-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 14-01-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
13-01-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 13-01-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
12-01-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 12-01-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
11-01-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 11-01-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
10-01-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 10-01-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
07-01-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 07-01-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
06-01-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 06-01-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
05-01-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 05-01-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
04-01-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 04-01-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
03-01-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 03-01-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
01-01-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 01-01-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
31-12-2021 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 31-12-2021 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
30-12-2021 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 30-12-2021 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
29-12-2021 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 29-12-2021 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
28-12-2021 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 28-12-2021 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
27-12-2021 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 27-12-2021 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
23-12-2021 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 23-12-2021 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
22-12-2021 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 22-12-2021 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
21-12-2021 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 21-12-2021 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
20-12-2021 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 20-12-2021 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
18-12-2021 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 18-12-2021 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
17-12-2021 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 17-12-2021 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
16-12-2021 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 16-12-2021 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
15-12-2021 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 15-12-2021 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
14-12-2021 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 14-12-2021 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
13-12-2021 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 13-12-2021 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
10-12-2021 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 10-12-2021 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
09-12-2021 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 09-12-2021 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
08-12-2021 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 08-12-2021 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
07-12-2021 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 07-12-2021 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
06-12-2021 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 06-12-2021 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
04-12-2021 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 04-12-2021 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
03-12-2021 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 03-12-2021 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
02-12-2021 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 02-12-2021 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
01-12-2021 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 01-12-2021 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
30-11-2021 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 30-11-2021 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
29-11-2021 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 29-11-2021 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
26-11-2021 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 26-11-2021 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
23-11-2021 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 23-11-2021 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
20-11-2021 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 20-11-2021 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
19-11-2021 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 19-11-2021 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
18-11-2021 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 18-11-2021 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
17-11-2021 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 17-11-2021 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
16-11-2021 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 16-11-2021 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
15-11-2021 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 15-11-2021 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
12-11-2021 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 12-11-2021 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
11-11-2021 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 11-11-2021 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
08-11-2021 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 08-11-2021 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
06-11-2021 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 06-11-2021 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
04-11-2021 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 04-11-2021 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
02-11-2021 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 02-11-2021 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
30-10-2021 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 30-10-2021 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
29-10-2021 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 29-10-2021 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
28-10-2021 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 28-10-2021 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
27-10-2021 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 27-10-2021 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
25-10-2021 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 25-10-2021 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
22-10-2021 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 22-10-2021 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
21-10-2021 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 21-10-2021 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
18-10-2021 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 18-10-2021 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
16-10-2021 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 16-10-2021 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
13-10-2021 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 13-10-2021 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
 12-10-2021 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್  12-10-2021  ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್

11-10-2021

ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್

11-10-2021

ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್

08-10-2021

ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್

08-10-2021

ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್

07-10-2021

ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್

07-10-2021

ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್

04-10-2021

ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್

04-10-2021

ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್

01-10-2021

ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್

01-10-2021

ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್

30-09-2021

ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್

30-09-2021

ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್

29-09-2021

ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್

29-09-2021

ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 18-05-2022 05:35 PM ಅನುಮೋದಕರು: Admin


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸೇವೆಗಳ ಆಯುಕ್ತಾಲಯ
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2022, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080