ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ಡೆಂಗೀ & ಚಿಕೂನ್ ಗುನ್ಯ - ಮಲೇರಿಯ & ಹೆಚ್1ಎನ್1-ವರದಿಗಳು

 ಡೆಂಗ್ಯೂ, ಚಿಕೂನ್ ಗುನ್ಯ ಮತ್ತು  ಹೆಚ್ಎನ್ದೈನಂದಿನ ವರದಿಗಳು

ಡೆಂಗ್ಯೂ ಮತ್ತು ಚಿಕೂನ್ ಗುನ್ಯವರದಿಗಳು

ಹೆಚ್1 ಎನ್1 ವರ​​ದಿಗಳು​​​

20-05-2024 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 20-05-2024 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
18-05-2024 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 18-05-2024 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
17-05-2024 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 17-05-2024 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
16-05-2024 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 16-05-2024 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
15-05-2024 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 15-05-2024 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
14-05-2024 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 14-05-2024 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
09-05-2024 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 09-05-2024 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
08-05-2024 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 08-05-2024 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
07-05-2024 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 07-05-2024 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
04-05-2024 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 04-05-2024 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
03-05-2024 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 03-05-2024 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
02-05-2024 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 02-05-2024 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
30-04-2024 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 30-04-2024 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
29-04-2024 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 29-04-2024 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
24-04-2024 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 24-04-2024 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
23-04-2024 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 23-04-2024 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
20-04-2024 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 20-04-2024 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
19-04-2024 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 19-04-2024 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
18-04-2024 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 18-04-2024 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
16-04-2024 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 16-04-2024 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
15-04-2024 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 15-04-2024 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
12-04-2024 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 12-04-2024 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
08-04-2024 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 08-04-2024 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
06-04-2024 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 06-04-2024 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
05-04-2024 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 05-04-2024 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
04-04-2024 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 04-04-2024 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
03-04-2024 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 03-04-2024 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
02-04-2024 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 02-04-2024 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
01-04-2024 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 01-04-2024 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
30-03-2024 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 30-03-2024 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
28-03-2024 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 28-03-2024 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
27-03-2024 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 27-03-2024 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
26-03-2024 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 26-03-2024 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
22-03-2024 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 22-03-2024 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
20-03-2024 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 20-03-2024 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
19-03-2024 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 19-03-2024 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
18-03-2024 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 18-03-2024 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
14-03-2024 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 14-03-2024 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
13-03-2024 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 13-03-2024 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
12-03-2024 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 12-03-2024 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
11-03-2024 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 11-03-2024 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
07-03-2024 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್  07-03-2024  ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
05-03-2024 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 05-03-2024  ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
04-03-2024 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 04-03-2024 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
02-03-2024 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 02-03-2024 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
29-02-2024 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 29-02-2024 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
28-02-2024 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 28-02-2024 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
26-02-2024 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 26-02-2024 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
23-02-2024 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 23-02-2024 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
22-02-2024 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 22-02-2024 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
21-02-2024 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 21-02-2024 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
20-02-2024 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 20-02-2024 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
17-02-2024 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 17-02-2024 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
16-02-2024 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 16-02-2024 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
15-02-2024 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 15-02-2024 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
14-02-2024 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 14-02-2024 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
13-02-2024 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 13-02-2024 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
12-02-2024 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 12-02-2024 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
09-02-2024 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 09-02-2024 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
08-02-2024 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 08-02-2024 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
07-02-2024 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 07-02-2024 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
 06-02-2024 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್  06-02-2024 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
05-02-2024 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 05-02-2024 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
03-02-2024 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 04-02-2024 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
02-02-2024 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 03-02-2024 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
1-02-2024 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 1-02-2024 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
31-01-2024 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 31-01-2024 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
30-01-2024 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 30-01-2024 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
29-01-2024 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 29-01-2024 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
25-01-2024 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 25-01-2024 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
24-01-2024 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 24-01-2024 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
23-01-2024 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 23-01-2024 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
22-01-2024 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 22-01-2024 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
20-01-2024 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 20-01-2024 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
19-01-2024 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 19-01-2024 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
18-01-2024 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 18-01-2024 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
17-01-2024 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 17-01-2024 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
16-01-2024 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 16-01-2024 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
12-01-2024 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 12-01-2024 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
12-01-2023 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 12-01-2023 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
11-01-2024 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 11-01-2024 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
10-01-2024 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 10-01-2024 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
09-01-2024 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 09-01-2024 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
08-01-2024 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 08-01-2024 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
06-01-2024 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 06-01-2024 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
05-01-2024 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 05-01-2024 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
04-01-2024 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 04-01-2024 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
03-01-2024 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 03-01-2024 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
02-01-2023 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 02-01-2023 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
01-01-2024 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 01-01-2024 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
30-12-2023 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 30-12-2023 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
29-12-2023 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 29-12-2023 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
28-12-2023 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 28-12-2023 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
27-12-2023 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 27-12-2023 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
26-12-2023 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 26-12-2023 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
22-12-2023 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 22-12-2023 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
21-12-2023 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 20-12-2023 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
20-12-2023 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 20-12-2023 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
19-12-2023 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 19-12-2023 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
 18-12-2023 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್  18-12-2023 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
16-12-2023 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 16-12-2023 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
15-12-2023 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 15-12-2023 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
14-12-2023 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 14-12-2023 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
12-12-2023 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 12-12-2023 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
11-12-2023 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 11-12-2023 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
 08-12-2023 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್  08-12-2023 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
07-12-2023 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 07-12-2023 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
06-12-2023 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 06-12-2023 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
05-12-2023 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 05-12-2023 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
04-12-2023 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 04-12-2023 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
02-12-2023 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 02-12-2023 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
01-12-2023 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 01-12-2023 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
29-11-2023 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 29-11-2023 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
28-11-2023 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 28-11-2023 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
27-11-2023 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 27-11-2023 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
24-11-2023 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 24-11-2023 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
23-11-2023 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 23-11-2023 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
22-11-2023 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 22-11-2023 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
21-11-2023 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 21-11-2023 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
20-11-2023 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 20-11-2023 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
18-11-2023 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 18-11-2023 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
17-11-2023 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 17-11-2023 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
16-11-2023 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 16-11-2023 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
15-11-2023 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 15-11-2023 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
13-11-2023 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 13-11-2023 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
10-11-2023 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 10-11-2023 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
09-11-2023 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 09-11-2023 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
8-11-2023 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 8-11-2023 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
7-11-2023 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 7-11-2023 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
6-11-2023 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 6-11-2023 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
4-11-2023 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 4-11-2023 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
3-11-2023 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 3-11-2023 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
2-11-2023 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 2-11-2023 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
31-10-2023 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 31-10-2023 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
30-10-2023 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 30-10-2023 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
27-10-2023 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 27-10-2023 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
26-10-2023 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 26-10-2023 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
25-10-2023 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 25-10-2023 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
20-10-2023 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 20-10-2023 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
19-10-2023 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 19-10-2023 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
18-10-2023 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 18-10-2023 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
17-10-2023 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 17-10-2023 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
16-10-2023 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 16-10-2023 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
13-10-2023 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 13-10-2023 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
 12-10-2023 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 12-10-2023 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
 11-10-2023 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 11-10-2023 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
09-10-2023 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 09-10-2023 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
07-10-2023 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 07-10-2023 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
06-10-2023 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 06-10-2023 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
05-10-2023 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 05-10-2023 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
04-10-2023 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 04-10-2023 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
29-09-2023 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 29-09-2023 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
27-09-2023 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 27-09-2023 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
26-09-2023 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 26-09-2023 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
22-09-2023 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 22-09-2023 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
21-09-2023 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 21-09-2023 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
20-09-2023 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 20-09-2023 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
16-09-2023 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 16-09-2023 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
15-09-2023 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 15-09-2023 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
14-09-2023 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 14-09-2023 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
12-09-2023 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 12-09-2023 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
11-09-2023 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 11-09-2023 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
08-09-2023 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 08-09-2023 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
07-09-2023 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 07-09-2023 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
06-09-2023 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 06-09-2023 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
05-09-2023 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 05-09-2023 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
04-09-2023 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 04-09-2023 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
02-09-2023 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 02-09-2023 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
01-09-2023 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 01-09-2023 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
30-08-2023 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 31-08-2023 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
29-08-2023 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 29-08-2023 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
28-08-2023 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 28-08-2023 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
24-08-2023 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 24-08-2023 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
23-08-2023 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 23-08-2023 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
22-08-2023 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 22-08-2023 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
21-08-2023  ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 21-08-2023 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
19-08-2023  ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 19-08-2023 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
18-08-2023 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 18-08-2023 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
17-08-2023 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 17-08-2023 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
16-08-2023 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 16-08-2023 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
14-08-2023 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 14-08-2023 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
11-08-2023 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 11-08-2023 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
10-08-2023 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 10-08-2023 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
09-08-2023 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 09-08-2023 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
08-08-2023 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 08-08-2023 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
 07-08-2023 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್  07-08-2023 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
05-08-2023 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 05-08-2023 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
04-08-2023 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 04-08-2023 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
03-08-2023 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 03-08-2023 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
02-08-2023 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 02-08-2023 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
01-08-2023 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 01-08-2023 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
31-07-2023 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 31-07-2023 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
28-07-2023 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 28-07-2023 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
27-07-2023 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 27-07-2023 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
25-07-2023 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 25-07-2023 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
24-07-2023 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 24-07-2023 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
21-07-2023 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 21-07-2023 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
20-07-2023 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 20-07-2023 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
19-07-2023 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 19-07-2023 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
18-07-2023 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 18-07-2023 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
17-07-2023 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 17-07-2023 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
14-07-2023 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 14-07-2023 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
13-07-2023 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 13-07-2023 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
12-07-2023 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 12-07-2023 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
11-07-2023 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 11-07-2023 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
10-07-2023 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 10-07-2023 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
05-07-2023 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 05-07-2023 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
04-07-2023 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 04-07-2023 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
03-07-2023 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 03-07-2023 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
01-07-2023 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 01-07-2023 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
30-06-2023 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 30-06-2023 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
28-06-2023 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 28-06-2023 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
27-06-2023 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 27-06-2023 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
26-06-2023 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 26-06-2023 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
23-06-2023 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 23-06-2023 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
22-06-2023 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 22-06-2023 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
21-06-2023 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 21-06-2023 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
20-06-2023 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 20-06-2023 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
19-06-2023 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 19-06-2023 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
17-06-2023 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 17-06-2023 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
16-06-2023 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 16-06-2023 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
15-06-2023 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 15-06-2023 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
14-06-2023 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 14-06-2023 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
13-06-2023 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 13-06-2023 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
05-06-2023 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 05-06-2023 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
02-06-2023 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 02-06-2023 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
01-06-2023 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 01-06-2023 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
31-05-2023 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 31-05-2023 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
30-05-2023 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 30-05-2023 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
26-05-2023 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 26-05-2023 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
25-05-2023 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 25-05-2023 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
24-05-2023 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 24-05-2023 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
23-05-2023 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 23-05-2023 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
22-05-2023 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 22-05-2023 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
29-02-2023 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 29-02-2023 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
 28-03-2023 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್  28-03-2023 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
24-03-2023 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 24-03-2023 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
16-03-2023 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 16-03-2023 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
04-03-2023 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 04-03-2023 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
03-03-2023 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 03-03-2023 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
02-03-2023 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 02-03-2023 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
28-02-2023 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 28-02-2023 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
27-02-2023 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 27-02-2023 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
23-02-2023 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 23-02-2023 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
22-02-2023 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 22-02-2023 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
20-02-2023 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 20-02-2023 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
17-02-2023 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 17-02-2023 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
15-02-2023 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 15-02-2023 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
14-02-2023 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 14-02-2023 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
13-02-2023 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 13-02-2023 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
10-02-2023 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 10-02-2023 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
09-02-2023 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 09-02-2023 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
08-02-2023 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 08-02-2023 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
06-02-2023 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 06-02-2023 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
04-02-2023 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 04-02-2023 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
03-02-2023 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 03-02-2023 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
02-02-2023 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 02-02-2023 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
01-02-2023 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 01-02-2023 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
30-01-2023 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 30-01-2023 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
27-01-2023 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 27-01-2023 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
25-01-2023 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 25-01-2023 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
24-01-2023 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 24-01-2023 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
23-01-2023 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 23-01-2023 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
21-01-2023 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 21-01-2023 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
20-01-2023 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 20-01-2023 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
19-01-2023 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 19-01-2023 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
18-01-2023 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 18-01-2023 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
13-01-2023 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 13-01-2023 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
11-01-2023 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 11-01-2023 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
09-01-2023 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 09-01-2023 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
06-01-2023 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 06-01-2023 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
04-01-2023 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 04-01-2023 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
03-01-2023 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 03-01-2023 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
31-12-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 31-12-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
30-12-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 30-12-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
29-12-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 29-12-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
28-12-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 28-12-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
27-12-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 27-12-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
26-12-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 26-12-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
23-12-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 23-12-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
22-12-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 22-12-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
21-12-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 21-12-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
20-12-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 20-12-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
19-12-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 19-12-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
17-12-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 17-12-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
16-12-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 16-12-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
15-12-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 15-12-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
14-12-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 14-12-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
13-12-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 13-12-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
12-12-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 12-12-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
07-12-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 07-12-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
06-12-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 06-12-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
03-12-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 03-12-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
02-12-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 02-12-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
01-12-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 01-12-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
30-11-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 30-11-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
29-11-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 29-11-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
28-11-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 28-11-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
25-11-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 25-11-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
 19-11-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್  19-11-2022  ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
18-11-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 18-11-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
15-11-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 15-11-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
14-11-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 14-11-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
10-11-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 10-11-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
09-11-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 09-11-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
07-11-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 07-11-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
04-11-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 04-11-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
03-11-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 03-11-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
02-11-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 02-11-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
31-10-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 31-10-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
29-10-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 29-10-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
28-10-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 28-10-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
27-10-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 27-10-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
25-10-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 25-10-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
21-10-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 21-10-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
20-10-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 20-10-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
19-10-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 19-10-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
18-10-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 18-10-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
17-10-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 17-10-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
15-10-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 15-10-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
14-10-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 14-10-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
06-10-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 06-10-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
01-10-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 01-10-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
30-09-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 30-09-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
28-09-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 28-09-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
28-09-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 28-09-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
27-09-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 27-09-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
26-09-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 26-09-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
23-09-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 23-09-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
22-09-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 22-09-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
21-09-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 21-09-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
20-09-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 20-09-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
19-09-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 19-09-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
17-09-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 17-09-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
16-09-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 16-09-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
15-09-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 15-09-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
14-09-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 14-09-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
13-09-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 13-09-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
12-09-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 12-09-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
09-09-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 09-09-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
08-09-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 08-09-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
07-09-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 07-09-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
06-09-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 06-09-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
05-09-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 05-09-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
03-09-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 03-09-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
02-09-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 02-09-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
01-09-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 01-09-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
30-08-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 30-08-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
29-08-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 29-08-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
26-08-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 26-08-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
25-08-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 25-08-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
24-08-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 24-08-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
23-08-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 23-08-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
22-08-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 22-08-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
20-08-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 20-08-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
19-08-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 19-08-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
18-08-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 18-08-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
17-08-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 17-08-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
16-08-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 16-08-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
12-08-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 12-08-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
11-08-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 11-08-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
10-08-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 10-08-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
08-08-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 08-08-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
06-08-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 06-08-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
05-08-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 05-08-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
04-08-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 04-08-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
03-08-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 03-08-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
02-08-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 02-08-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
01-08-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 01-08-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
30-07-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 30-07-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
29-07-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 29-07-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
27-07-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 27-07-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
26-07-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 26-07-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
25-07-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 25-07-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
22-07-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 22-07-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
21-07-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 21-07-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
20-07-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 20-07-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
19-07-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 19-07-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
18-07-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 18-07-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
14-07-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 14-07-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
13-07-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 13-07-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
12-07-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 12-07-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
11-07-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 11-07-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
08-07-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 08-07-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
07-07-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 07-07-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
05-07-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 05-07-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
04-07-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 04-07-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
02-07-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 02-07-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
01-07-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 01-07-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
30-06-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 30-06-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
28-06-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 28-06-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
27-06-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 27-06-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
24-06-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 24-06-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
23-06-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 23-06-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
22-06-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 22-06-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
21-06-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 21-06-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
20-06-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 20-06-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
18-06-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 18-06-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
16-06-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 16-06-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
15-06-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 15-06-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
14-06-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 14-06-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
13-06-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 13-06-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
10-06-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 10-06-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
09-06-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 09-06-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
08-06-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 08-06-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
07-06-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 07-06-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
06-06-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 06-06-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
04-06-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 04-06-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
03-06-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 03-06-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
02-06-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 02-06-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
01-06-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 01-06-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
31-05-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 31-05-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
30-05-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 30-05-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
27-05-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 27-05-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
26-05-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್    
25-05-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 25-05-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
24-05-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್    
23-05-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 23-05-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
21-05-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 21-05-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
20-05-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 20-05-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
18-05-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 18-05-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
17-05-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 17-05-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
13-05-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 13-05-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
12-05-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 12-05-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
11-05-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 11-05-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
10-05-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 10-05-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
09-05-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 09-05-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
07-05-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 07-05-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
06-05-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 06-05-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
05-05-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 05-05-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
30-04-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 30-04-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
29-04-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 29-04-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
28-04-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 28-04-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
27-04-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 27-04-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
22-04-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 22-04-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
20-04-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 20-04-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
19-04-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 19-04-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
16-04-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 16-04-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
13-04-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 13-04-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
12-04-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 12-04-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
11-04-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 11-04-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
07-04-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 07-04-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
06-04-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 06-04-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
05-04-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 05-04-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
04-04-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 04-04-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
01-04-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 01-04-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
31-03-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 31-03-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
30-03-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 30-03-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
29-03-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 29-03-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
28-03-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 28-03-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
25-03-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 25-03-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
24-03-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 24-03-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
23-03-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 23-03-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
22-03-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 22-03-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
21-03-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 21-03-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
18-03-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 18-03-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
17-03-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 17-03-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
15-03-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 15-03-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
14-03-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 14-03-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
11-03-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 11-03-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
10-03-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 10-03-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
09-03-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 09-03-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
 08-03-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್  08-03-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
07-03-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 07-03-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
05-03-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 05-03-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
04-03-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 04-03-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
03-03-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 03-03-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
02-03-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 02-03-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
28-02-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 28-02-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
25-02-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 25-02-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
23-02-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 23-02-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
22-02-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 22-02-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
21-02-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 21-02-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
19-02-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 19-02-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
18-02-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 18-02-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
17-02-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 17-02-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
16-02-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 16-02-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
14-02-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 14-02-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
11-02-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 11-02-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
09-02-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 09-02-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
08-02-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 08-02-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
07-02-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 07-02-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
05-02-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 05-02-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
04-02-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 04-02-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
03-02-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 03-02-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
02-02-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 02-02-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
01-02-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 01-02-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
31-01-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 31-01-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
29-01-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 29-01-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
28-01-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 28-01-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
27-01-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 27-01-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
25-01-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 25-01-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
24-01-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 24-01-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
21-01-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 21-01-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
19-01-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 19-01-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
18-01-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 18-01-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
14-01-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 14-01-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
13-01-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 13-01-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
12-01-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 12-01-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
11-01-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 11-01-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
10-01-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 10-01-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
07-01-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 07-01-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
06-01-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 06-01-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
05-01-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 05-01-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
04-01-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 04-01-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
03-01-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 03-01-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
01-01-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 01-01-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
31-12-2021 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 31-12-2021 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
30-12-2021 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 30-12-2021 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
29-12-2021 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 29-12-2021 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
28-12-2021 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 28-12-2021 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
27-12-2021 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 27-12-2021 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
23-12-2021 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 23-12-2021 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
22-12-2021 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 22-12-2021 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
21-12-2021 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 21-12-2021 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
20-12-2021 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 20-12-2021 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
18-12-2021 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 18-12-2021 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
17-12-2021 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 17-12-2021 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
16-12-2021 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 16-12-2021 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
15-12-2021 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 15-12-2021 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
14-12-2021 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 14-12-2021 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
13-12-2021 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 13-12-2021 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
10-12-2021 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 10-12-2021 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
09-12-2021 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 09-12-2021 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
08-12-2021 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 08-12-2021 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
07-12-2021 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 07-12-2021 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
06-12-2021 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 06-12-2021 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
04-12-2021 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 04-12-2021 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
03-12-2021 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 03-12-2021 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
02-12-2021 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 02-12-2021 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
01-12-2021 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 01-12-2021 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
30-11-2021 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 30-11-2021 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
29-11-2021 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 29-11-2021 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
26-11-2021 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 26-11-2021 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
23-11-2021 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 23-11-2021 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
20-11-2021 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 20-11-2021 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
19-11-2021 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 19-11-2021 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
18-11-2021 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 18-11-2021 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
17-11-2021 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 17-11-2021 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
16-11-2021 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 16-11-2021 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
15-11-2021 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 15-11-2021 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
12-11-2021 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 12-11-2021 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
11-11-2021 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 11-11-2021 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
08-11-2021 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 08-11-2021 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
06-11-2021 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 06-11-2021 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
04-11-2021 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 04-11-2021 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
02-11-2021 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 02-11-2021 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
30-10-2021 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 30-10-2021 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
29-10-2021 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 29-10-2021 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
28-10-2021 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 28-10-2021 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
27-10-2021 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 27-10-2021 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
25-10-2021 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 25-10-2021 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
22-10-2021 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 22-10-2021 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
21-10-2021 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 21-10-2021 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
18-10-2021 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 18-10-2021 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
16-10-2021 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 16-10-2021 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
13-10-2021 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್ 13-10-2021 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್
 12-10-2021 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್  12-10-2021  ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್

11-10-2021

ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್

11-10-2021

ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್

08-10-2021

ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್

08-10-2021

ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್

07-10-2021

ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್

07-10-2021

ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್

04-10-2021

ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್

04-10-2021

ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್

01-10-2021

ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್

01-10-2021

ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್

30-09-2021

ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್

30-09-2021

ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್

29-09-2021

ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್

29-09-2021

ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ ಲೋಡ್

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 20-05-2024 04:30 PM ಅನುಮೋದಕರು: superadmin


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸೇವೆಗಳ ಆಯುಕ್ತಾಲಯ
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2024, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080